Metadataordlista

Metadataordlistan innehåller finsk- och svenskspråkiga termer och uttryck som behövs för bibliografisk beskrivning. Ordlistan ingår i Finto. 

Service beskrivning

Metadataordlistan ingår i Fintos ontologisamling och innehåller finsk- och svenskspråkiga termer och uttryck som behövs för bibliografisk beskrivning. Metadataordlistan lämpar sig också som hjälpmedel för val av rubriker som ska visas i användargränssnitt. Ordlistan underlättar automatisk behandling av metadata (maskinläsbarhet, möjlighet till automatöversättning till olika språk, länkbarhet).

Ordlistan har utformats enligt den entitet-samband-struktur som fastställts för RDA-text och LRM-begreppsmodellen. Samtliga termer och fraser är försedda med en uri-identifikator.

Då termerna i ordlistan används etableras terminologin för beskrivande metadata. Samtidigt förenhetligas beskrivningsarbetet, vilket främjar effektiviteten vid informationssökning. Ett syfte med ordlistan är också att underlätta produktionen av metadata genom att samla terminologi och uttryck som behövs vid beskrivningsarbete på ett ställe, och också förtydliga sådana begrepp som relaterar till terminologin och uttrycken.

Ordlistan innehåller termer och uttryck enligt både ISBD- och RDA-beskrivningsreglerna. Den utvalda terminologin överensstämmer med andra ordlistor och ontologier (ALLFO, KOKO etc.), samt med ONIX-formatets och RDA Regitrys termer. 

Ordlistan innehåller inte terminologi som beskriver ett verks ämne, t.ex. ämnesord.

Bakgrundsinformation

Utvecklingen av Metadataordlistan ingår i KILDA-projektet (Biblioteksmetadata som länkade data).

Metadataordlistan utarbetas av Nationalbiblioteket.  I utvecklingen av ordlistan deltar också nationella beskrivningsgrupper: Expertgruppen för bibliografisk metadata, Expertgruppen för innehållsbeskrivning,  Expertgruppen för musikens metadata, Expertnätverk för aktörsbeskrivning och Beskrivningsstandardsgruppen. Metadataordlistan används delvis också i många andra minnesorganisationer (arkiv, museer).

Ordlistan publiceras i tjänsten Finto som länkade öppna data 2015.

Svensk översättning av ordlistan 2015– i samarbete med Finlands svenska biblioteksföreningens katalogiseringsutskott.

Ordlistan utvidgas i fråga om RDA och för museers och arkivs bruk 2015/2016.

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket