Tjänstebeskrivning

I statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek, KITT2, samlas årligen statistikuppgifter som beskriver verksamheten vid de vetenskapliga biblioteken i Finland. KITT2 innehåller statistik om universitets- och yrkeshögskolebiblioteken samt vissa specialbibliotek sedan 2002.Nationalbiblioteket svarar för underhållet och utvecklingen av databasen, medan informationsinnehållet skapas av biblioteken själva. Vid statistikföringen tillämpas deninternationella standarden för biblioteksstatistik ISO 2789. Informationen i databasen har tillställts enligt enhetliga kriterier och är jämförbar.

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal

Underhållet och utvecklingen av tjänsten ingår i de grundläggande tjänster som Nationalbiblioteket erbjuder yrkeshögskole- och universitetsbibliotek. För specialbibliotek är tjänsten avgiftsbelagd.

Tillämpade standarder

ISO 2789

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Nationalbiblioteket
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Styrgrupp: Nationella utvärderingsgruppen för biblioteksverksamhetens slagkraft 

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord