Tjänster för organisationer

ISNI

ISNI är en identifikator som (International Standard Name Identifier) identifierar globalt, unikt och permanent personers och organisationers identiteter. Med hjälp av ISNI går det att skilja på personer och organisationer med samma eller liknande namnformer. ISNI knyter samman de varierande namnformerna på en person eller organisation. (t.ex. olika translitterationer på samma namn).

ISSN-nummer

ISSN-numret identifierar seriella publikationer. Finlands nationella ISSN-central svarar för tilldelningen av nummer i Finland och skickar uppgifter om publikationer som tilldelats ISSN-nummer till databasen ISSN Portal.

Identifikationsnumren som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer.

Juuli

Portalen Juuli – Finländska forskningspublikationer är avsedd för bläddring och sökning i publikationsuppgifter från finländska forskningsorganisationer. Referensuppgifterna i Juuli har sammanställts i samband med Undervisnings- och kulturministeriets informationsinsamling från de finländska högskolornas forskningsdatasystem.

KOKO-ontologin

KOKO är en samling av finländska ontologier som är anslutna till varandra genom spegling. Stommen i KOKO är Allmän finländsk ontologi ALLFO, till vilken ett antal ontologier inom specialområden har anslutits. Totalt innehåller KOKO cirka 50 000 begrepp. De övriga ontologier som ingår i KOKO är:

Kompanjonskap inom digitalisering

Kompanjonskap inom digitalisering

Nationalbiblioteket erbjuder utgivare kompanjonskap inom digitalisering, med hjälp av vilka utgivaren och biblioteket kan digitalisera gemensamma material genom att dela på kostnaderna. Nationalbiblioteket får enligt sitt samhällsuppdrag rättigheter att göra det digitaliserade materialet tillgängligt för forskare, universitet, yrkeshögskolor, museer och arkiv för användning inom forskning och undervisning enligt avtal.

MARC 21

MARC 21 är ett internationellt beskrivnings- och dataöverföringsformat som upprätthålls och utvecklas av Kongressbiblioteket.  Nationalbiblioteket tillhandahåller finsk- och svenskspråkiga versioner av formatet, ger handledning och utbildning i anknytning till dem och upprätthåller internationella kontakter. I tjänsten ingår också att producera konversioner mellan olika formatversioner och uppdateringar för användning i bibliotekssystem. För skapande och testning av konversioner erbjuds det separata programmet USEMARCON.

Melinda

Melinda är en nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning och en nationell metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe. Biblioteken beskriver sina material i en gemensam metadataresurs, där man även kan utnyttja uppgifterna. Genom att koncentrera uppgifterna till ett ställe sparar man arbete och kostnader vid biblioteken och kan man även erbjuda kunderna bättre service.

Metadataordlista

Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt.

Ordlistan har utformats enligt den entitet-samband-struktur som fastställts för RDA-text och FRBR-begreppsmodellen.

ONIX.fi

ONIX for Books är ett internationellt beskrivnings- och dataöverföringsformat för böcker och andra publikationer. Formatet upprätthålls av EDItEUR. ONIX-centralen svarar för upprätthållande och utveckling av den finländska applikationen i samarbete med aktörer inom bokbranschen.