Tjänstebeskrivning

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. Konsortiets serviceenhet finns vid Nationalbiblioteket. Serviceenheten förhandlar om licensiering av elektroniska resurser och om öppen publicering på konsortiemedlemmarnas vägnar.

Vid materialanskaffning tillämpas FinELib-konsortiets licensieringsprinciper. I principerna beaktas faktorer som är viktiga med tanke på anskaffningen, till exempel konsortierabatt, användarvillkor för resurser, ansvarsfrågor och tillgång till användningsstatistik.

FinELib-konsortiet främjar också användning och utbud av elektroniska resurser och öppen publisering genom olika utvecklingsprojekt.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal

Undervisnings- och kulturministeriets finansierar FinELibs verksamhet centraliserat inom sitt förvaltningsområde i fråga om universiteten, yrkeshögskolorna och de allmänna biblioteken.

Kontaktinformation
FinELib tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Tjänsteanvändare
  • Organisationer

FinELib-konsortiet består av finska universitet, yrkeshögskolor, allmänna bibliotek och andra offentligt finansierade organisationer

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för FinELibs verksamhet och dess utveckling enligt de riktlinjer som styrgruppen för FinELib har fastställt.

Organiseringssätt
  • Konsortium
Index terms: 
Nyckelord