Tjänstebeskrivning

Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt.

Ordlistan har utformats enligt den entitet-samband-struktur som fastställts för RDA-text och FRBR-begreppsmodellen.

Genom användning av termerna i ordlistan etableras terminologin för beskrivande metadata, och samtidigt förenhetligas beskrivningsarbetet för att främja effektiviteten vid informationssökning. Syftet med ordlistan är också att underlätta produktion av metadata genom att samla terminologi och uttryck som behövs vid beskrivningsarbete samt att förtydliga därtill anknytande begrepp.

Ordlistan innehåller termer och uttryck enligt både ISBD- och RDA-beskrivningsreglerna. De termer och uttryck som används endast i ettdera regelverket är separat utmärkta.

Ordlistan innehåller inte terminologi som beskriver ett verks ämne, t.ex. ämnesord.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SKOS, RDF

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Utvecklingen av Metadataordlistan ingår i KILDA-projektet (Biblioteksmetadata som länkade data).

Metadataordlistan-arbetsgruppen har deltagit i utarbetandet av ordlistan. Medlemmarna i arbetsgruppen kommer från Nationalbiblioteket och BTJ Finland. I utvecklingen av ordlistan deltar också nationella beskrivningsgrupper (bl.a. Kumea, Expertnätverket för innehållsbeskrivning, Luumu-arbetsgruppen). Framöver deltar hela minnesorganisationsnätverket i samarbetet.

Ordlistan publiceras i tjänsten Finto som länkade öppna metadata 2015.

Svensk översättning av ordlistan 2015– i samarbete med Finlands svenska biblioteksföreningens katalogiseringsutskott.

Ordlistan utvidgas i fråga om RDA och för museers och arkivs bruk 2015/2016.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord