Tillgänglighetsutlåtande för kansalliskirjasto.fi

Nationalbiblioteket strävar efter att garantera sina webbplatsers tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen kansalliskirjasto.fi.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Denna webbplats uppfyller inte alla krav i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Nedan anges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas på kraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen har innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

•    kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor)

•    filformat för dokument (t.ex. doc, pdf, odt) som offentliggjorts före 23.9.2018

•    webbinnehåll arkiverat före 23.9.2019

•    video- eller ljudinspelningar som offentliggjorts före 23.9.2020.

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av följande anledningar:

Webbplatsen förnyades 22.6.2021 och utvecklingen av den fortsätter. En del av innehållet och/eller funktionerna uppfyller inte tillgänglighetskraven eftersom de kanske inte är färdigutvecklade.

 

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

1. Möjligt att uppfatta

1.1 Textalternativ (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)

 • En del av bilderna i tjänsten saknar textalternativ eller textalternativet är identiskt med filnamnet.
 • Webbplatsen kan dessutom innehålla dekorativa illustrationer som inte har markerats som illustrationer.
 • En del av ARIA-etiketterna i tjänsten har inte översatts till tjänstens språk eller de beskriver annars inte avsnittets syfte tillräckligt tydligt, vilket kan försvåra tjänstens användning med en skärmläsare.

1.2 Tidsberoende media (WCAG 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad), 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade), 1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat))

 • AV-materialet saknar textbeskrivningar, textalternativ eller mediealternativ.

1.3 Anpassningsbart (1.3.1 Information och relationer, 1.3.3 Sensoriska kännetecken)

 • Längst ner på varje sida finns en inbäddning med öppettider, där navigeringspilarna saknar textalternativ, vilket gör att deras betydelse förblir ett mysterium om användaren inte kan se dem.
 • Öppettiderna har formaterats med hjälp av HTML-stilar, vilket kan göra att inbäddningsstilarna inte kan redigeras med användarens egna stilfiler.

1.4 Urskiljbart (1.4.1 Användning av färger, 1.4.3 Kontrast (minimum))

 • I tjänsten används element med färgkombinationer som inte uppfyller minimikraven vad gäller kontrast.
  • Grundfärgen för markeringen i inbäddningen med öppettider och textfärgen på mörkgrön bakgrund har inte tillräckligt med kontrast om användaren gör textstorleken mindre än 100 %.

2. Hanterbart

2.4 Navigerbart (2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll, 2.4.3 Fokusordning, 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget), 2.4.7 Synligt fokus)

 • Webbplatsen innehåller länkar som har samma länktext men leder till olika destinationer. Till exempel sidorna Sök i tjänster och Sök i samlingarna har ”Läs mer”-länkar som öppnar dolt innehåll.
 • Pilarna som tar användaren fram och tillbaka i inbäddningen med öppettider kan inte användas med tangentbordet eftersom de saknar tangentbordsfokus. Detta tillägg har utvecklats av en tredje part och kan inte redigeras så att pilarna skulle få synligt tangentbordsfokus.
 • Det går inte att fokusera chatbottens Stäng-knapp med skärmläsaren. Dessutom saknar chattjänstelementen en visuellt tillräckligt urskiljbar fokusstil.
 • I mobilvyn täcks menyknapparna delvis av chattegenskapen.

3. Begripligt

3.1 Läsbart (3.1.2 Språk för del av sida, 3.2.4 Konsekvent identifiering)

 • Webbplatsen kan ha oöversatt innehåll, till exempel länktexter avsedda för skärmläsare, ALT-texter för bilder eller namnlappar för element.
 • I elementet Hitta material och i sidnavigeringen finns länkar som öppnas i ett nytt fönster men som saknar en ikon som anger detta samt textförklaring för skärmläsare.

4. Robust

4.1 Kombatibelt (4.1.1 Parsing, 4.1.2 Namn, roll, värde)

 • IFrame-elementet saknar rubrik.
  Iframe innehåller en widget för öppettider. Detta tillägg har utvecklats av tredje part och det går inte att lägga till en rubrik till den. Iframe-elementet föregås dock av en rubrik och en instruktionstext för skärmläsare.
 • På webbplatsen kan det förekomma ARIA-namnlappar som har bristfälliga beskrivningar av elementets syfte eller som inte har översatts till finska eller svenska.

Nättjänsten kommer att utvecklas under 2021 och tillgänglighetsbrister rättas till i samband med detta.

Upprättande av detta tilltillgänglighetsutlåtande

Utlåtandet upprättades 5.11.2021.

Det grundar sig på en bedömning utförd av en andra part gällande huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2102.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Meddela oss om det så gör vi vårt bästa för att erbjuda information och innehåll i en tillgänglig form så snart som möjligt! Du kan kontakta oss via e-post.

Kontaktuppgifter: Nationalbibliotekets kommunikation, kk-viestinta@helsinki.fi

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, påtala detta först hos den webbplatsansvariga. Det kan dröja 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillsyn över tillgänglighet