Nationalbiblioteket strävar efter att garantera sina webbplatsers tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen kansalliskirjasto.fi.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Denna webbplats uppfyller inte alla krav i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Nedan anges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas på kraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen har innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

 • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor)
 • filformat för dokument (t.ex. doc, pdf, odt) som offentliggjorts före 23.9.2018
 • webbinnehåll arkiverat före 23.9.2019
 • video- eller ljudinspelningar som offentliggjorts före 23.9.2020.

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av följande anledningar:

 • Oproportionell börda: webbtjänsten kommer att förnyas under 2021

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

1. Möjligt att uppfatta

1.1 Textalternativ (WCA 1.1.1 Innehåll som inte är text)

 • En del av bilderna i tjänsten saknar textalternativ eller textalternativet är identiskt med filnamnet.
 • På webbplatsen förekommer även rent dekorativa illustrationer som inte har markerats som dekorativa.
 • En del av ARIA-etiketterna i tjänsten har inte översatts till tjänstens språk eller beskriver annars inte avsnittets syfte tillräckligt tydligt, vilket kan försvåra tjänstens användning med en skärmläsare.

1.2 Tidsberoende media (WCAG 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad), 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade), 1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat))

 • AV-materialet saknar textbeskrivningar, textalternativ eller mediealternativ.

1.3 Anpassningsbart (1.3.1 Information och relationer, 1.3.3 Sensoriska kännetecken)

 • Webbplatsen har några ankarlänkar som saknar destination.
 • Innehållet har HTML-tabellkonstruktioner som formaterats med hjälp av HTML-stilar.
 • Tjänsten innehåller formulär med programmeringsbrister, till exempel sökfilter utan gruppering av element. I formuläret förekommer även en ID-etikett som hänvisar till ett element-ID som saknas på sidan.
 • Det förekommer tomma rubriker i innehållet.
 • Tjänsten innehåller sidor där en ID-etikett som använts för ett element också används för ett annat element på sidan.
 • En del av innehållet på webbplatsen har inte placerats inom landmärken och alla landmärken har inte namngetts på ett konsekvent sätt.
 • Ikonerna har inte alltid textalternativ, vilket gör att deras betydelse förblir ett mysterium om användaren inte kan se dem. Exempel på dessa är navigeringspilarna i rutan med öppettider på startsidan.
 • De aktiva menylänkarna har inte markerats med attributet aria-current, så det är svårt att förstå deras status eller var användaren befinner sig när man använder skärmläsare.

1.4 Urskiljbart (1.4.1 Användning av färger, 1.4.3 Kontrast (minimum))

 • I tjänsten används element med färgkombinationer som inte uppfyller minimikraven vad gäller kontrast, till exempel ikoner som leder till Twitter- och Youtubekanaler samt grå text mot vit bakgrund som förekommer på vissa sidor.
 • Innehållssidorna har en del bilder som innehåller text för vilka man inte angett konsekventa beskrivande textalternativ.

2. Hanterbart

2.4 Navigerbart (2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll, 2.4.3 Fokusordning, 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget),
2.4.7 Synligt fokus)

 • I tjänsten förekommer grupperat innehåll som inte går att hoppa över. Till exempel på sidan med sökning i samlingarna finns det ett stort antal kryssrutor som man inte kan hoppa över. Problemet förvärras av att sidan laddas om efter varje gjort val, så en tangentbordsanvändare måste gå igenom valen igen för att komma åt innehållet.
 • Tjänstens sidhuvud har en ologisk fokusordning som avviker från den visuella ordningen. Trots att Nationalbibliotekets logotyp är det första visuella elementet på skrivbordsvyn, får den tangentbordsfokus först efter språkmenyn. I huvudnavigeringen av skrivbordsvyn får sökningen fokus före navigeringslänkarna trots att den är det sista elementet i den visuella ordningen.
 • Undermenyn till huvudmenyn i skrivbordsvyn har en ologisk fokusordning. Länkarna på den övre nivån måste få fokus innan det går att fokusera länkar på den valda undernivån.
 • Webbplatsen innehåller länkar som har samma länktext men leder till olika destinationer.
 • Vissa sidor innehåller länkar med text som är för generisk, vilket gör destinationen svår att uppfatta (till exempel ”Klicka här” eller ”Läs mer”).
 • Bakgrundsbilden gör det svårt att se tangentbordsfokuset i sökfältet i bannern som visas på startsidan.
 • Sökelementets pilknapp i bannern på startsidan får inte synligt fokus och har varken etikett eller textalternativ som anger knappens syfte eller destination.
 • Knapparna som tar användaren fram och tillbaka i rutan med öppettider i bannern på startsidan kan inte användas med tangentbordet eftersom de saknar tangentbordsfokus.
 • Kakor kan inte godkännas med tangentbordet eftersom elementet saknar tangentbordsfokus. Rutan med öppettider på startsidan har länkar utan synligt tangentbordsfokus.
 • I mobilvyn går det inte att fokusera länkarna på huvudmenyns andra nivå med tangentbordet och därmed inte heller att öppna dem.
 • Det går inte att fokusera chatbottens Stäng-knapp med skärmläsaren. Dessutom saknar chattjänstelementen en visuellt tillräckligt urskiljbar fokusstil.

3. Begripligt

3.1 Läsbart (3.1.2 Språk för en del av sida, 3.3 Inmatningsstöd)

 • Webbplatsen har innehåll som inte översatts, till exempel länktext avsedd för skärmläsare, ALT-texter för bilder och namnlappar för element. Till exempel textmotsvarigheterna för länkarna till sociala medier är på finska även på engelskspråkiga sidor.

3.3 Inmatningsstöd (3.3.1 Identifiering av fel, 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner, 3.3.3 Förslag
vid felhantering)

 • Sökfunktionen instruerar eller handleder inte användaren i samband med felaktiga sökningar.
 • Webbplatsen har flera namnlösa navigeringselement, som språkmeny och sidfotsmeny.
 • Mobilversionens sökfält saknar namn.

4. Robust

4.1 Kombatibelt (4.1.1 Parsing, 4.1.2 Namn, roll, värde)

 • Tjänsten innehåller sidor som har flera element med identiska ID-etiketter.
 • På webbplatsen förekommer ARIA-namnlappar med bristfälliga beskrivningar av elementets syfte.
 • iFrame-elementet saknar rubrik.

Webbtjänsten kommer att förnyas under 2021. Bristerna i den befintliga webbtjänsten kommer att åtgärdas under 2020 i den mån det är möjligt.
Upprättande av detta tilltillgänglighetsutlåtande
Utlåtandet upprättades 30.5.2020.
Det grundar sig på en bedömning utförd av en andra part gällande huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2102.
Utlåtandet granskades senast 25.6.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Meddela oss om det så gör vi vårt bästa för att erbjuda information och innehåll i en tillgänglig form så snart som möjligt! Du kan kontakta oss antingen via en e-blankett eller e-post.
Kontaktuppgifter: Nationalbibliotekets kommunikation, kk-viestinta@helsinki.fi

Verkställande

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, påtala detta först hos den webbplatsansvariga. Det kan dröja 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillsyn över tillgänglighet

 • tillgänglighetskrav.fi
 • webbtillganglighet(at)rfv.fi
 • telefon (växel) 0295 016 000