Skeden i Nationalbibliotekets historia

1640–1809

 • År 1640 ändrades Åbo lyceum till Kungliga Akademien i Åbo. Lyceets boksamling på cirka 20 band lade grunden för Kungliga Akademien i Åbos bibliotek.
 • År 1707 föreskrev kungliga kanslikollegiet att tryckerierna i det svenska riket måste sända ett exemplar av alla publikationer till landets universitet.
 • Från år 1809 hörde Finland som ett autonomt storfurstendöme till Kejsardömet Ryssland och från 1820 till 1917 fick universitetet friexemplar av publikationer tryckta i Ryssland.
   

1828–1893

 • År 1828 flyttades universitetet till Helsingfors och inledde sin verksamhet under namnet Kejserliga Alexanders Universitet.
 • År 1832 färdigställdes universitetsbyggnaden ritad av Carl Ludvig Engel och 1845 togs den nya biblioteksbyggnaden norr om universitetsbyggnaden i bruk.
 • Åren 1879–1881 totalrenoverades biblioteksbyggnaden, arkitekt var Frans Sjöström.
 • År 1893 fick biblioteket elektrisk belysning och öppettiderna kunde förlängas. En stor läsesal inklusive referensbibliotek öppnades.

1906–1982

 • År 1906 utökades bibliotekets lokaler avsevärt när tillbyggnaden Rotundan ritad av Gustaf Nyström färdigställdes.
 • Fram till 1917 när Finland blev självständigt hade bibliotekets samling vuxit till hela 300 000 band.
 • 1950-talet blev bibliotekets lokaler för små. Enligt Aarne Ervis ritning gjorde man sprängningsarbeten för att få lagerlokaler som gick ända in under byggnaden Porthania.
 • Åren 1977–1985 totalrenoverades biblioteksbyggnaden, arkitekt var Olof Hansson.
 • Från 1982 har biblioteket erhållit lagstadgade friexemplar även av ljudinspelningar. Den växande samlingen av notmanuskript kompletterar materialen i ljudform.

1990–2000

 • I mitten av 1990-talet fick biblioteket tillgång till hela kvarteret Zebran då farmaceutiska institutionen flyttade till Vik. Bibliotekskvarteret togs i bruk 1998.
 • Åren 1998–2000 totalrenoverades Rotundan, arkitekt var LPR Oy.

2000–2016

 • År 2000 togs den nya underjordiska bokgrottan i bruk.
 • År 2005 övergick biblioteksfastigheten från staten i Helsingfors universitets fonders ägo.
 • År 2006 bytte biblioteket namn till Nationalbiblioteket genom en ändring av universitetslagen.
 • Åren 2011–2012 renoverades huvudbyggnadens fasad.
 • Åren 2013–2015 genomfördes en fasadrenovering av Rotundan och en omfattande totalrenovering av bibliotekets huvudbyggnad, arkitekt vid båda var LPR Oy.   

  Mer om Nationalbibliotekets historia: Knapas, Rainer (2012): Kunskapens rike, Helsingfors universitetsbibliotek  Nationalbiblioteket 16402010. Tiedon valtakunnassa (Helsingin yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 1640–2010).