Metadata och beskrivning

Aktörsbeskrivningstjänsten

Aktörsbeskrivningstjänsten ger handledning i beskrivning av personer, släkter och samfund. Vi ger också råd om hur aktörsdata kan användas för bibliografisk materialbeskrivning. 

Tjänsten erbjuds framför allt de bibliotek som deltar i samproduktionen av aktörsbeskrivningar. Inom den planerade NDB-Namndatatjänsten (KDK-Nimitietopalvelu) kommer även arkiv och museer att erbjudas tjänsten.

ALLFO Allmän finländsk ontologi

Den allmänna finländska ontologin ALLFO är en trespråkig ontologi (finska, svenska, engelska) som huvudsakligen innehåller allmänbegrepp men också specialterminologi för ett flertal ämnesområden. Den finskspråkiga versionen av ALLFO heter YSO.

Med ontologi avses en begreppshierarki som beskriver begreppen inom ett visst ämnesområde och relationerna mellan dem i maskinläsbar form. En ontologi identifierar begrepp i stället för termer med specifika identifikatorer (URI).

ALLFO-orter

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsontologi för allmänt bruk. Den finskspråkiga versionen av ALLFO-orter heter YSO-paikat. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till administrativa och andra områden samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts med särskild betoning på minnesorganisationernas behov för innehållsbeskrivning. Ortbegreppen hänvisar till nutida och historiska platser i Finland och utomlands.

Annif

Annif är ett verktyg för automatiserad ämnesordsindexering som bygger på en kombination av befintliga språkteknologiska metoder och maskininlärningsverktyg. Annif upprätthålls av Nationalbiblioteket och är fritt tillgänglig med öppen källkod. Verktyget är flerspråkigt och kan utnyttja olika sorters vokabulärer. 

Arto

Arto är en samling finländska tidskriftsartiklar och monografier. Samlingen är numera en del av Melinda. Uppgifterna i Arto kan sökas i Finna samt användas med hjälp av gränssnitt, bl.a. vid högskolornas insamling av publikationsdata.

Via Artos inmatningsformulär kan bibliotek, vetenskapliga förläggare eller vetenskapliga samfund spara artiklar om sina branscher, ämnen eller publikationer och på så sätt göra dem enklare att hitta. 

Avtalsbaserad elektronisk överlåtelse av tidningar

En tidning kan överlåta sitt material i elektroniskt format till Nationalbiblioteket. Överlåtaren och Nationalbiblioteket förhandlar och avtalar om ärendet.

Elektronisk överlåtelse avser att material som används vid tryck eller publicering av tidningen överlåts elektroniskt som filer inklusive metadata. Filerna kan vara tryckbara pdf-filer samt bild- och textfiler.

Digi – Nationalbiblioteket digitala samlingar

Digi-tjänsten innehåller över 25 miljoner sidor digitaliserat material som det går att göra fritextsökningar i. Alla tidningar som Nationalbiblioteket har digitaliserat och alla nya tidningar som mottagits elektroniskt finns i samma system i Digi. En del av materialet är fritt tillgängligt för användning via nätet, men det upphovsrättsligt skyddade materialet är tillgängligt endast via kunddatorer i friexemplarsbiblioteken

Digi innehåller Nationalbibliotekets

Digitalisering

Digitalisering

Vi erbjuder digitalisering av pappersmaterial, både material som ingår i Nationalbibliotekets samlingar och kundernas egna material. Vi tillverkar också digitala dokument från mikrofilm och mikrokort samt av fotografimaterial och ljudinspelningar. Vi har specialiserat oss på digitalisering av omfattande helheter samt material i dåligt skick som kräver varsam hantering.

Fennica – Finlands nationalbibliografi

Fennica – Finlands nationalbibliografi är en databas för publikationer som producerats i Finland.

Databasen innehåller uppgifter om böcker från och med 1488, tidningar från och med 1771, serier och kartor samt audiovisuellt och elektroniskt material. Här finns också förhandsuppgifter om kommande publikationer samt uppgifter om böcker som utkommit utomlands men som har finländsk upphovsman eller handlar om Finland. Även uppgifter om grupper av småtryck ingår i databasen.

Finna

Finna.fi är en söktjänst som samlar material från hundratals inhemska aktörer på ett och samma ställe. Organisationerna kan också skapa sina egna Finna-söktjänster. Med de mångsidiga sökfunktionerna hittar man enkelt och snabbt miljontals olika material.

Över 470 inhemska kundorganisationer medverkar i Finna.