Bibliotek, museer och arkiv

Aktörsbeskrivningstjänsten

Aktörsbeskrivningstjänsten ger handledning i beskrivning av personer, släkter och samfund. Vi ger också råd om hur aktörsdata kan användas för bibliografisk materialbeskrivning. 

Tjänsten erbjuds framför allt de bibliotek som deltar i samproduktionen av aktörsbeskrivningar. Inom den planerade NDB-Namndatatjänsten (KDK-Nimitietopalvelu) kommer även arkiv och museer att erbjudas tjänsten.

ALLFO Allmän finländsk ontologi

Den allmänna finländska ontologin ALLFO är en trespråkig ontologi (finska, svenska, engelska) som huvudsakligen innehåller allmänbegrepp men också specialterminologi för ett flertal ämnesområden. Den finskspråkiga versionen av ALLFO heter YSO.

Med ontologi avses en begreppshierarki som beskriver begreppen inom ett visst ämnesområde och relationerna mellan dem i maskinläsbar form. En ontologi identifierar begrepp i stället för termer med specifika identifikatorer (URI).

ALLFO-orter

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsontologi för allmänt bruk. Den finskspråkiga versionen av ALLFO-orter heter YSO-paikat. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till administrativa och andra områden samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts med särskild betoning på minnesorganisationernas behov för innehållsbeskrivning. Ortbegreppen hänvisar till nutida och historiska platser i Finland och utomlands.

Annif

Annif är ett verktyg för automatiserad ämnesordsindexering som bygger på en kombination av befintliga språkteknologiska metoder och maskininlärningsverktyg. Annif upprätthålls av Nationalbiblioteket och är fritt tillgänglig med öppen källkod. Verktyget är flerspråkigt och kan utnyttja olika sorters vokabulärer. 

Arto

Arto är en samling finländska tidskriftsartiklar och monografier. Samlingen är numera en del av Melinda. Uppgifterna i Arto kan sökas i Finna samt användas med hjälp av gränssnitt, bl.a. vid högskolornas insamling av publikationsdata.

Via Artos inmatningsformulär kan bibliotek, vetenskapliga förläggare eller vetenskapliga samfund spara artiklar om sina branscher, ämnen eller publikationer och på så sätt göra dem enklare att hitta. 

Avtalsbaserad elektronisk överlåtelse av tidningar

En tidning kan överlåta sitt material i elektroniskt format till Nationalbiblioteket. Överlåtaren och Nationalbiblioteket förhandlar och avtalar om ärendet.

Elektronisk överlåtelse avser att material som används vid tryck eller publicering av tidningen överlåts elektroniskt som filer inklusive metadata. Filerna kan vara tryckbara pdf-filer samt bild- och textfiler.

Beskrivningsregeltjänst

Beskrivningsreglerna anvisar beskrivare i hur man producerar metadata av hög kvalitet. Behärskande av reglerna är en förutsättning vid bibliografisk beskrivning. 

Beskrivningsregeltjänsten ger råd angående hur de finskspråkiga beskrivningsreglerna anpassas vid beskrivning av biblioteksresurser och vid beskrivning av aktörer, orter och ämnen som har en relation till resursen. I Finland tillämpas beskrivningsreglerna RDA (Resource Description and Access) och ISBD (International Standard Bibliographic Description). Det är också möjligt att få utbildning i användning av reglerna.

Bibliotekssystemtjänsten

Nationalbiblioteket producerar en bibliotekssystemtjänst som baserar sig på programmet Koha som använder öppen och avgiftsfri källkod. Med hjälp av bibliotekssystemtjänsten kan bibliotek administrera anskaffning och utlåning av sina samlingar.

I tjänsten ingår underhåll av programvaran, utvecklingsarbete som man kommer överens om med kunden samt samordning av anskaffningen av den plattform som behövs för tjänsten. Tjänsten produceras i samarbete med CSC – IT-centret för vetenskap.

Digi – Nationalbiblioteket digitala samlingar

Digi-tjänsten innehåller över 25 miljoner sidor digitaliserat material som det går att göra fritextsökningar i. Alla tidningar som Nationalbiblioteket har digitaliserat och alla nya tidningar som mottagits elektroniskt finns i samma system i Digi. En del av materialet är fritt tillgängligt för användning via nätet, men det upphovsrättsligt skyddade materialet är tillgängligt endast via kunddatorer i friexemplarsbiblioteken

Digi innehåller Nationalbibliotekets

Digitalisering

Digitalisering

Vi erbjuder digitalisering av pappersmaterial, både material som ingår i Nationalbibliotekets samlingar och kundernas egna material. Vi tillverkar också digitala dokument från mikrofilm och mikrokort samt av fotografimaterial och ljudinspelningar. Vi har specialiserat oss på digitalisering av omfattande helheter samt material i dåligt skick som kräver varsam hantering.