Samlingar

Nationalbiblioteket är Finlands äldsta och största vetenskapliga bibliotek. Våra rötter sträcker sig tillbaka till Kungliga Akademien i Åbos bibliotek som grundades 1640.

 

Våra samlingar utgör en central del av det finländska kulturarvet, och de utökas kontinuerligt genom mottagandet av lagstadgade friexemplar, inköp, byten och donationer. Samlingarna innehåller ovärderligt inhemskt och utländskt material i tryckt och elektronisk form, inklusive böcker, tidskrifter, småtryck, ljudinspelningar, kartor, bilder, manuskript och arkivmaterial.

Tillgång till och användning av material

Vi ger ut material som hemlån och för användning i läsesal. Materialet i Nationalsamlingen, special- och handskriftssamlingarna samt material som har publicerats före år 1900 får bara användas i bibliotekets läsesalar.

Principer för materialanskaffning

Vi utvecklar våra samlingar i bred omfattning genom att förutse behoven inom forskningen. Inom anskaffningen ligger fokus på historiska vetenskaper, filosofi, forskning om Ryssland och Östeuropa, litteraturforskning och musikforskning.

Utveckling av samlingar

Nationalbibliotekets samling bildar en unik forskningsinfrastruktur, vars grund utgörs av en arkivsamling av inhemska publikationer. Nationalbibliotekets utländska samlingar förenar den finländska vetenskapen och kulturen med dess europeiska och internationella kontakter.