Samlingar

Vi bygger flerspråkiga och tvärvetenskapliga samlingar som stöd för forskningen och utvecklar våra samlingstjänster för att stödja digital humaniora. Vi främjar forskarnas möjligheter till öppen publicering inom inhemska och utländska publiceringskanaler.

Tillgång till och användning av material

Vi ger ut material som hemlån och för användning i läsesal. Materialet i Nationalsamlingen, special- och handskriftssamlingarna samt material som har publicerats före år 1900 får bara användas i bibliotekets läsesalar.

Principer för materialanskaffning

Vi utvecklar våra samlingar i bred omfattning genom att förutse behoven inom forskningen. Inom anskaffningen ligger fokus på historiska vetenskaper, filosofi, forskning om Ryssland och Östeuropa, litteraturforskning och musikforskning.

Utveckling av samlingar

Nationalbibliotekets samling bildar en unik forskningsinfrastruktur, vars grund utgörs av en arkivsamling av inhemska publikationer. Nationalbibliotekets utländska samlingar förenar den finländska vetenskapen och kulturen med dess europeiska och internationella kontakter.