Utveckling av samlingar

Nationalbibliotekets samling bildar en unik forskningsinfrastruktur, vars grund utgörs av en arkivsamling av inhemska publikationer. Nationalbibliotekets utländska samlingar förenar den finländska vetenskapen och kulturen med dess europeiska och internationella kontakter.

Innehållsförteckning

Bibliotekets samlingspolicy

Nationalbibliotekets samling utgör en forskningsinfrastruktur med fokus på kultur- och samhällsforskning.  Nationalbiblioteket tillhandahåller material för forskarsamhället och andra som behöver information. Nationalsamlingen utökas och förvaras enligt de principer som fastställs i lagen om kulturmaterial. Bibliotekets övriga samlingar utökas, utvärderas och förvaras utifrån behoven inom forskningen.

Nationalbibliotekets samling kompletteras genom friexemplar, köp, byte av publikationer, överlåtelser och donationer.

Nationalbibliotekets samlingspolicy (Doria.fi)

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket

Förvaring av samlingarna

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att permanent bevara oersättligt värdefullt nationellt kulturarvsmaterial som publicerats. Vi förvarar och erbjuder material som autentisk informationskälla för forskningsändamål. En väsentlig del av vår skyddsverksamhet är att förebygga skador, identifiera och hantera risker.

Vi förvarar materialet i ändamålsenliga förhållanden. Vi ger instruktioner om hur materialet ska behandlas och ger ut det till kunder på ett kontrollerat sätt utan att riskera materialets bevarande. Vi erbjuder även ersättande dokument.

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalisering-, konservering- och mikrofilmingstjänster.

Mer information om tjänster

 

Digitalisering av material

Genom långsiktig digitalisering skapar vi kritiska massor för medborgarna och för forskningsändamål. Vi främjar digitalisering och därmed våra unika samlingars synlighet, jämlik tillgänglighet och användbarhet.

Metadata av hög kvalitet säkerställer återanvändning och långtidsförvaring av digitalt material. Vi producerar beskrivande metadata till analogt material i enlighet med internationella standarder.  Vid digitalisering kontrollerar vi scanningens tekniska kvalitet samt omfattande tekniska och administrativa metadata.

Vi gör samlingarna tillgängliga på ett så omfattande sätt som möjligt via presentations- och söksystem. Digitala samlingar främjar framför allt ny forskning, undervisning, medborgaranvändning av material och kreativ verksamhet. Vi öppnar digitalt upphovsrättsskyddat material för användning med avtal.

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalisering-, konservering- och mikrofilmingstjänster.

Mer information om tjänster

 

Öppna Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en öppen organisation som planerar sin verksamhet i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna. En öppen verksamhetsform ökar förtroendet.

Öppna resurser och tjänster kan bättre utnyttjas av kunderna och har större genomslagskraft i samhället.

  1. Nationalbiblioteket främjar öppen vetenskap och öppen tillgång till kulturarvet.
  2. Nationalbiblioteket utvecklar öppna tjänster.
  3. Nationalbiblioteket planerar och utvecklar tjänster tillsammans med kunderna och sina samarbetspartner.
  4. Nationalbiblioteket integrerar sina öppna tjänster i de nationella och internationella infrastrukturerna och tjänsterna.
  5. Nationalbiblioteket bereder sin strategi och centrala policy som styr verksamheten i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna.
  6. Nationalbiblioteket främjar spridandet av kunskap, delar med sig av sin kunskap och lär sig av andra.
  7. Nationalbiblioteket påverkar utvecklingen av lagstiftningen så att den på bästa sätt stöder öppen användning av resurser och tjänster.
  8. Nationalbiblioteket strävar efter att i sina avtal säkerställa att resurserna är så öppna som möjligt.