Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Nationalsamlingen är en arkivsamling över den nationella publikationsproduktionen. Utökningen och förvaringen av samlingen är lagstadgad. I samlingen sparas tryckalster, video- och ljudinspelningar som erhålls som friexemplar och som är avsedda att spridas till allmänheten i Finland samt inhemskt nät- och e-material.

Nationalsamlingen innehåller tryckt material från början av 1800-talet fram till dags dato. När det gäller tiden före friexemplarslagen från år 1919 är samlingen sannolikt vår mest fullständiga arkivsamling av tryckalster i Finland. I slutet av 1900-talet och på 2000-talet har rätten till friexemplar börjat omfatta nya slags material: video- och ljudinspelningar har sparats i Nationalsamlingen med stöd av en lag som trädde i kraft 1981 och nätmaterial med stöd av en lag som trädde i kraft i början av 2008.

 I Nationalsamlingen ingår dessutom utländskt material som är finskspråkigt, publicerat av finländare eller som handlar om Finland (s.k. utlandsfennica).

Nationalsamlingen erbjuder mångsidiga källmaterial och informationskällor till forskare och andra som är intresserade av Finlands historia, språk, kultur och samhälle.

Nationalsamlingens betydelse för forskning och informationssökning betonas särskilt när det gäller material som inte förvaras av andra instanser eller som inte skaffas någon annanstans. Till svårtillgänglig s.k. grå litteratur hör till exempel olika icke-kommersiella publikationer (som rapporter, betänkanden, seminarie- och konferenspublikationer, tekniska bestämmelser och rekommendationer, officiella publikationer, näringslivets publikationer och småtryck) samt publikationer med små upplagor (som publikationer som ges ut på eget förlag och en del av den vetenskapliga litteraturen).

Katalog/referensdatabas
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Nationalsamlingen är i huvudsak katalogiserad i databaserna Fennica och Viola, med undantag av småtrycks-, affisch- och bildsamlingen samt vissa mindre underordnade samlingar. Uppgifter om böcker, tidningar och kartor samt audiovisuellt och elektroniskt material finns i Fennica. Där finns också uppgifter om vissa småtrycksgrupper. Uppgifter om inhemska musikalier (från och med 1977) och inhemska ljudinspelningar (från och med 1901) finns i Viola. Utförligare samlingsspecifika kataloguppgifter finns på de aktuella underordnade samlingarnas presentationssidor.
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digital
 • Digitaliserad
 • Mikrofilmad
 • Ljudinspelning
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Småtryck
 • Kartor
 • Bilder
 • AV-material
 • e-material (born-digital)
 • nätmaterial
 • musikinspelningar
 • röstinspelningar
 • multimedia
 • affischer
 • noter och musikalier
 • tidningsurklipp
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: