Samarbetspartner

Nationalbiblioteket producerar sina tjänster och deltar i mer omfattande samhällelig utvecklingsverksamhet i samarbete med finländska och internationella partner. Varje samarbetsförhållande är unikt och grundar sig på parternas expertis och insats. Kärnan i samarbetet är en förnuftig och flexibel fördelning av kunskaper, resurser och ansvar.

Vi anser att samarbete föds ur förtroende. För ett framgångsrikt samarbete är det viktigt att känna kund- och intressegrupperna. Av den anledningen är kundsamarbete och dialog med biblioteksnätet, andra minnesorganisationer och forskarsamhället en förutsättning för att utveckla Nationalbiblioteket.

Bibliotekets tillvägagångssätt grundar sig inom alla områden på partnerskap, samarbete och experiment.

Materialpartner

Privatpersoner som donerar publikationer eller professionella aktörer inom bokbranschen, tillsammans med vilka Nationalbiblioteket utökar sina samlingar. 

Kundpartner

Bibliotek, arkiv, museer och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen för vilka Nationalbiblioteket producerar tjänster och vilka också deltar som partner i utvecklingen av de gemensamma tjänsterna. 

Digitaliseringspartner

Bibliotek och aktörer inom förlagsbranschen samt kunder som representerar kultursektorn och som producerar eller använder de material som digitaliseras. Nationalbiblioteket erbjuder utgivare samarbete inom digitalisering. Med hjälp av samarbetet kan utgivaren och biblioteket digitalisera gemensamma material genom att dela på kostnaderna.

Leverantörspartner

Tjänste-, system- och produktleverantörer med vars expertishjälp Nationalbiblioteket producerar tjänster. 

Forskningspartner

Forskarsamhället för vilket bibliotekets material och tjänster utgör ett unikt och utmanande forskningsobjekt. 

Vår målsättning är att utveckla våra forsknings- och utbildningstjänster i växelverkan med forskarsamhället. En kontinuerlig dialog med forskarna är dessutom en förutsättning för lyckade materialinköp.

Vi integrerar kunskapsresurserna som tas fram genom forskningssamarbeten i bibliotekets material- och tjänsteutbud så att samarbetet gynnar båda parter.

Vårt läroanstalts- och forskningssamarbete främjar också intresset för forskning om det publicerade kulturarvet och dess förmedling, samtidigt som det bidrar till utvecklingen av våra riksomfattande tjänster.

Utvecklingspartner

Utvecklare av digitala lösningar tillsammans med vilka Nationalbiblioteket genererar framtida system och expertis.