Samarbetspartner

Nationalbiblioteket producerar sina tjänster och deltar i mer omfattande samhällelig utvecklingsverksamhet i samarbete med finländska och internationella partner. Varje samarbetsförhållande är unikt och grundar sig på parternas expertis och insats. Kärnan i samarbetet är en förnuftig och flexibel fördelning av kunskaper, resurser och ansvar.

Vi anser att samarbete föds ur förtroende. För ett framgångsrikt samarbete är det viktigt att känna kund- och intressegrupperna. Av den anledningen är kundsamarbete och dialog med biblioteksnätet, andra minnesorganisationer och forskarsamhället en förutsättning för att utveckla Nationalbiblioteket.

Bibliotekets tillvägagångssätt på alla områden grundar sig på samarbetspartner, samarbete och experiment.

Materialpartner

Privata överlåtare av publikationer eller professionella aktörer inom bokbranschen, tillsammans med vilka Nationalbiblioteket ökar sina samlingar. 

Kundpartner

Bibliotek, arkiv, museer och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen för vilka Nationalbiblioteket producerar tjänster och vilka också deltar som partner i utvecklingen av de gemensamma tjänsterna. 

Digitaliseringspartner

Bibliotek och aktörer inom förlagsbranschen samt kulturkunder som producerar eller utnyttjar material som digitaliseras. Nationalbiblioteket erbjuder utgivare samarbete inom digitalisering. Med hjälp av samarbetet kan utgivaren och biblioteket digitalisera gemensamma material genom att dela på kostnaderna.

Leverantörspartner

Tjänste-, system- och produktleverantörer med vars expertishjälp Nationalbiblioteket producerar tjänster. 

Forskningspartner

Forskarsamhället för vilket bibliotekets material och tjänster är ett unikt och utmanande forskningsobjekt. 

Vår målsättning är att utveckla forsknings- och utbildningstjänster i interaktion med forskarsamhället. En kontinuerlig dialog med forskarna är dessutom en förutsättning för lyckade materialinköp. De kunskapsresurser som är resultatet av forskningssamarbeten integreras som en del av bibliotekets material- och tjänsteutbud så att samarbetet gynnar båda parter.

Läroanstalts- och forskningssamarbetet främjar forskningsintressen för det publicerade kulturarvet och dess förmedling samt utveckling av våra riksomfattande tjänster.

Utvecklingspartner

Utvecklare av digitala lösningar tillsammans med vilka Nationalbiblioteket genererar framtida system och expertis.