Samarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.

Innehållsförteckning

Öppen vetenskap som samarbete

Öppenhet är Nationalbibliotekets strategiska mål och vi främjar särskilt open access. Vi är experter på open access, vi erbjuder plattformar för öppna publikationsarkiv och vi främjar open access bl.a. i förhandlingar med förläggare.

Öppen vetenskap innebär att göra vetenskapliga resultat, dvs. data, publikationer och i större omfattning också vetenskapsprocesser och -kommunikation, fritt tillgängliga för alla.

 • Open access innebär fri tillgång till vetenskapliga publikationer. Affärsprincipen för publiceringen kan grunda sig på t.ex. avgifter som författarna betalar i stället för prenumerationsavgifter. Tillgängligheten till avgiftsbelagt material förbättras genom öppna publikationsarkiv där man kan publicera en parallellversion av det material som finns bakom betalmuren.
 • Öppna data är fritt tillgängliga data. Då det är enkelt att återanvända datan förbättras vetenskapens genomslagskraft och effekten av investeringarna i den.
 • Öppna handlingssätt inom vetenskap påskyndar forskningen och förbättrar dess kvalitet. Forskare kan till exempel få respons och kritik från andra forskare redan under forskningsskedet.
 • Öppen vetenskap förknippas också vanligen med användning av öppen källkod.

Som experter på metadata utvecklar Nationalbiblioteket beskrivningsprinciper som är livsviktiga för hantering och spridning av forskningsdata.

Vi använder öppen källkod i stor utsträckning vid tjänsteproduktion och stöder utvecklargemenskaper.

Mer om ämnet:

Förmedling av det digitala kulturarvet som samarbete

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att permanent bevara vårt nationella och oersättligt värdefulla publicerade kulturarvsmaterial. Vi tillgängliggör material för forskning och andra behov, samt för så omfattande nätdistribution som möjligt.

Vi främjar digitalisering och därmed också våra unika samlingars synlighet, jämlika tillgänglighet och användbar­het.

Till de viktigaste urvalskriterierna vid digitalisering av material hör materialets omfattning, förvaring och innehåll, samt efterfrågan på materialet.

Digitala samlingar främjar framför allt nya typer av forskning, undervisning och kreativ verksamhet, samtidigt som det gör det enklare för medborgare att använda materialet.

Vårt mål

Vi planerar och utvecklar digitaliseringen och våra tjänster tillsammans med kunder och samarbetspartner. Vi samarbetar till exempel med forskningsorganisationer, andra bibliotek, arkiv, museer, förlagsbranschen och upphovsrättsorganisationer.

Vårt mål är att förbättra materialens användbarhet och att öppna upp dem för användning samtidigt som vi utvecklar forskningsverktyg och -metoder. I våra samarbetsavtal strävar vi efter att säkerställa en så omfattande samhällelig användning av våra digitala material som möjligt.

Vi integrerar också våra tjänster i ändamålsenliga nationella och internationella infrastrukturer och tjänster.

I vår digitaliseringsverksamhet tar vi dessutom hänsyn till:

 • att säkerställa de digitaliserade materialens tillförlitlighet och autenticitet
 • att göra de digitaliserade materialen tillgängliga, sökbara och användbara på ett bestående och hållbart sätt
 • att trygga originalmaterialens bevarande genom att tillhandahålla ersättande dokument
 • de nya, digitala informationsprodukter som uppstår i och med digitaliseringsprocessen och som gör det möjligt att använda innehållet i de digitaliserade materialen på nya sätt.

Tilläggsinformation:

Digital humaniora som samarbete

Vipuvoimaa EU:lta

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt och samarbetar med nationella och internationella forskningsinfrastrukturer.

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för kultur- och samhällsforskning, göra vårt material tillgängligt för omfattande bruk i forskarkretsar och tillsammans med forskarsamhället utveckla de tjänster som forskarna behöver.

Inom våra samarbetsprojekt görs långsiktigt utvecklingsarbete som alla parter har nytta av. Samarbetet med forskningsprojekten tar många former: digitalisering av material för forskningsanvändning, riktad anskaffning av forskningsmaterial, utveckling av metoder och verktyg samt stöd för hantering och förvaring av forskningsmaterial.

Exempel på pågående och genomförda projekt:

Digitalia, forsknings- och utvecklingscentret för digital informationshantering, har till uppgift att förbättra materialens användbarhet samt att främja tillgången till och möjligheterna att utnyttja information.

Exempel på digitaliseringsprojekt som har uppstått utifrån forskares behov är Digitaliseringsprojektet för besläktade språk och dess fortsättning Digitaliseringsprojektet för minoritetsspråk, Klassikerbiblioteket och Fragmenta membranea.  

Beskrivningens ekosystem som samarbete

Vi sparar innehålls- och referensinformation om våra material för att göra det möjligt att söka information om dem. Innehålls- och referensinformationen är en del av beskrivningens ekosystem.

Alla delområden inom vårt ekosystem för beskrivning förnyas under de närmaste åren:

 • innehålls- och referensinformationens struktur och gruppering
 • samarbetspartnerna inom beskrivningsverksamheten
 • beskrivningsverktygen

Förnyelsen av ekosystemet påverkar även informationssökningen.

Nya beskrivningsobjekt

Internationella standarder fastställer vad som väljs som beskrivningsobjekt vid biblioteken. Nationalbiblioteket har, liksom nationalbiblioteken i många andra länder, infört den internationella beskrivningsstandarden RDA (Resource Description and Access). RDA påbjuder biblioteken att beskriva universella objekt, t.ex. verk, aktörer och platser, och länka denna innehålls- och referensinformation sinsemellan. På så sätt bildar beskrivningen och informationssökningen ett allt större internationellt nätverk.

Informationssökningen styrs genom internationella och nationella innehålls- och referensinformationsresurser, t.ex. nationalbibliografier, ordlistor och register. Dessa omorganiseras i och med ändringen av beskrivningsobjekten. De styrande innehålls- och referensinformationsresurserna utgör knutpunkter i nätverket av innehålls- och referensinformation, och då informationsmaterialen blir mångsidigare stärks resursernas roll vid informationssökning ytterligare. De gör informationssökningen mer omfattande.

Nya samarbetspartner

Omorganiseringen av innehålls- och referensinformationsresurserna möjliggör också nya partnersamarbeten inom produktion av innehålls- och referensinformation.

Vid sidan av samarbetet mellan bibliotek och förlagsbranschen skapas nya beskrivningssamarbeten med arkiv, museer och forskningssektorn för beskrivning av de aktörer som förknippas med materialen. Hela den offentliga förvaltningen samarbetar inom produktionen av olika slags ordlistor. Våra internationellt sett viktigaste samarbetspartner är andra nationalbibliotek. De ansvarar för beskrivningen av publikationer, samt de därmed förknippande aktörerna och ämnena, i det egna landet.

Med samarbete strävar vi inte enbart efter en effektiv produktion av innehålls- och referensinformation, utan även efter att informationen ska vara högkvalitativ, vilket ger ökad relevans vid informationssökning.

Förnyelse av beskrivningsverktygen

I och med de nya samarbetsformerna förändras även processerna för produktion av innehålls- och referensinformation, vilket förutsätter att också beskrivningsverktygen förnyas. Datasystemen och arbetsytorna inom beskrivning måste vara integrerbara och modulerbara. Under arbetsprocessen borde beskrivningsförfattaren kunna utnyttja information som är spridd i olika system via en och samma arbetsyta. Dessutom behöver samarbetspartnerna arbetsytor som är skräddarsydda för deras egna processer.

De nuvarande verktygen är svåra att integrera eller modulera. Internationellt sett finns det ännu inga produktionsverktyg som lever upp till de nya kraven för beskrivning. Utvecklingssamarbete mellan bibliotek, arkiv och museer kan vara en möjlig framtida lösning i utvecklingen av verktyg.

Nationellt stöd under förändringen

Under de närmaste åren förnyar vi våra tjänster för beskrivningsinstruering. Vårt mål är att tydligare lyfta fram de nationella experttjänster som stöder arbetet för att förändra beskrivningens ekosystem i Finland. För att stärka samarbetet aktiveras de nationella expertnätverken för beskrivning, bl.a. Beskrivningsstandardsgruppen och Kumea. För att kunna skapa nätverk av innehålls- och referensinformation krävs också nätverkande verksamhet.