Hoppa till huvudinnehåll

Avslutade projekt

 • AVIISI – sanomalehtien kultainen vuosisata käyttöön

  Målet med AVIISI är att i samarbete mellan Kopiosto, tidningsförlag och Nationalbiblioteket genom överenskommelse och stegvis utvidga användningen av upphovsrättsligt skyddade digitala tidningsmaterial.
  Planera, skapa och testa verksamhetsmodeller med vilka man genom överenskommelse kan tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade tidningar från 1900- och 2000- talet i större omfattning.

 • Digitaliseringsprojekt för minoritetsspråk

  Inom projektet produceras tryckt material på minoritetsspråk och verktyg för förädling av material som stöd för språkforskningen och medborgarvetenskapen. Med minoritetsspråk avses i detta sammanhang följande språk: mordvinska, permiska, mari, nentsiska, jiddisch, samiska och romani.
  Inom projektet digitaliseras språkmaterial som forskarkåren tidigare inte haft möjlighet att ta del av. Materialet görs tillgängligt för både forskare och allmänheten i samlingen Fenno-Ugrica. Digitaliseringsprojektet för besläktade språk är ett delprojekt i Språkprogrammet som finansieras av Konestiftelsen.
  Under projektet görs språkdokumentation genom att digitalisera material och utreda upphovsrätterna till materialen, genom att göra de digitaliserade materialen fritt tillgängliga i samlingen Fenno-Ugrica och genom att förädla språkmaterialen till data som forskarkåren kan utnyttja i tredjepartssystem.
  Under det ettåriga projektet digitaliseras och tillgängliggörs totalt 715 monografititlar. Av periodika digitaliseras 52 titlar under projektet. Enligt planen kommer totalt cirka 73 000 sidor monografier och 74 000 sidor periodika att samlas under projektet. Vid sidan av det tryckta materialet är även manuskript centrala, totalt kommer över 12 500 ark från samlingar i olika arkiv att digitaliseras.

 • Kilda – Biblioteksmetadata som länkade data

  Projektets mål är att främja redigering av Biblioteksmetadata till länkande data genom att etablera den internationella beskrivningsändringen i Finland. Centralt i projektet är att införa RDA-beskrivningsstandarden (Resource Description and Access) i Finland. Utöver RDA-beskrivningsstandarden är identifikatorer, data- och begreppsmodeller samt ordlistor centrala utvecklingsområden vid skapande av länkade data.
  Projektets syfte är att stärka Nationalbibliotekets nationella roll och ansvar som utvecklare, koordinator och handledare av beskrivande metadata. Under projektet utvecklas också beskrivningssamarbetet med arkiv och museer.

 • TAJUA – öppen publicering av vetenskap

  TAJUA-projektets mål är att avsevärt öka en snabb, permanent och äkta open access till resultat av det finländska vetenskapliga arbetet. Målet uppnås genom att utveckla kanalerna för öppen publicering och förbättra kvaliteten på verksamheten. Projektet hjälper forskare och forskningsorganisationer att öka den öppna publiceringen av forskningsdata och vetenskapliga artiklar. Dessutom förbättrar det kvaliteten på publiceringsprinciperna och metadata inom öppen vetenskap. Därigenom gör projektet det lättare att hitta, sprida och återanvända resultat av öppen vetenskap.

 • COMHIS- Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910

  Projektet undersöker den offentliga debattens förändring i Europa och Finland 1640–1910 samt den finländska informationsproduktionen som en del av den europeiska utvecklingen. I projektet används digitaliserade historiska tidningar och bibliotekskataloger som källor. Kvaliteten på de digitaliserade tidningarna förbättras och de undersöks bl.a. genom textutvinning.
  Det tvärvetenskapliga projektet stärker på ett betydande sätt samarbetet mellan forskningssektorn och Nationalbiblioteket som tillhandahåller forskningskällor. Projektet COMHIS är någonting helt nytt i minnesorganisationernas verksamhet inom digital humaniora, det främjar öppen vetenskap på ett nytt sätt.

 • Främjande av användningen av tidnings- och tidskriftsresurser i forskning och undervisning

  Syftet med projektet är att främja användningen av tidnings- och tidskriftsresurserna i tjänsten digi.nationalbiblioteket.fi i forskning och undervisning. I praktiken integreras Haka-identifieringen med Digi-systemet så att användaren på basis av information från hemorganisationen kan få tillgång till sådana resurser i Digi som användaren har avtalad behörighet till.

 • Finna

  Projektets mål är att skapa och etablera ett gemensamt kundgränssnitt, tjänsten Finna, inom minnesorganisationssektorn.

 • Nationella metadataresursen

  Projektets mål är att tillhandahålla en enhetlig metadataresurs (Melinda) för alla bibliotek i Finland. Biblioteken får tillgång till en ny arbets- och verksamhetsmiljö för produktion av metadata. Bibliotekens beskrivningsprocess effektiviseras när det blir enklare att utnyttja arbete som andra bibliotek har gjort och de olika beskrivningsprinciperna blir färre.

 • Digitalt öppet minne (DAM)

  Syftet med projektet Digitalt öppet minne (DAM) är att förbättra möjligheterna till att utnyttja stora mängder digitalt material. I projektet kombineras digitalt material, dess användare och samarbetspartner samt förbättras tillgången till material genom att kombinera och klassificera information samt underlätta fortsatt bruk av information.

  Nationalbibliotekets målgrupp för DAM-projektet är forskare och deras behov av att använda öppet material. Projektet tar fram en utredning om skapandet av Library Lab, en gemenskap av användare och utvecklare av digitalt material. På grundval av utredningen väljs genomförandenivå ut för projektet. Inom projektet utreds också hur en utvald pilotanvändargrupp använder sig av materialresurserna inom biblioteket, och vilka informationsbehov denna grupp har. Målsättningen är användardriven information och förståelse för vilken typ av information användarna behöver. Detta kommer att skapa en modell för att analysera, växelverka och utveckla samarbetet med användargrupper, och utöka kompetensen kring användarnas behov.