Avslutade projekt

 • Digitalisering av arbetartidningar

  Förutom Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek kommer de digitaliserade tidningarna också att öppnas för forskare och kunder i Arbetarrörelsens bibliotek, Arbetararkivet, Folkets arkiv och Arbetarmuseet Werstas allteftersom digitaliseringen fortskrider.
  I slutet av 2021 när projektet avslutas kommer alla digitaliserade tidskrifter i projektet att vara tillgängliga för forskare och andra kunder digitalt, totalt cirka 250 000 sidor.

 • Digitalisering av Hevosurheilulehti

  Förutom Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek kommer de digitaliserade tidningarna att öppnas för forskare och kunder, samt för Hevosurheilulehti-redaktionens interna bruk allteftersom digitaliseringen fortskrider.
  I slutet av 2021 när projektet avslutas kommer alla digitaliserade tidningar i projektet att vara tillgängliga, totalt cirka 120 000 sidor.

 • AVIISI – sanomalehtien kultainen vuosisata käyttöön

  Målet med AVIISI är att i samarbete mellan Kopiosto, tidningsförlag och Nationalbiblioteket genom överenskommelse och stegvis utvidga användningen av upphovsrättsligt skyddade digitala tidningsmaterial.
  Planera, skapa och testa verksamhetsmodeller med vilka man genom överenskommelse kan tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade tidningar från 1900- och 2000- talet i större omfattning.

 • Constantine the African’s Pantegni

  Pantegni användes vitt och brett som läro- och handbok vid Europas första universitet och medicine skolor från 1100-talet. Verket är den första omfattande allmänna översikten av medicinsk kunskap skriven på latin, som innebar en revolution för västerländsk medicin och lyfte den till en nivå. Verket baserar sig på en originaltext på arabiska, al-Kitāb al-Malakī av Haly Abbas (ca 930–994).

 • Digitaliseringsprojekt för minoritetsspråk

  Inom projektet produceras tryckt material på minoritetsspråk och verktyg för förädling av material som stöd för språkforskningen och medborgarvetenskapen. Med minoritetsspråk avses i detta sammanhang följande språk: mordvinska, permiska, mari, nentsiska, jiddisch, samiska och romani.

 • Digitalt öppet minne (DAM)

  Syftet med projektet Digitalt öppet minne (DAM) är att förbättra möjligheterna till att utnyttja stora mängder digitalt material. I projektet kombineras digitalt material, dess användare och samarbetspartner samt förbättras tillgången till material genom att kombinera och klassificera information samt underlätta fortsatt bruk av information.

 • Finna

  Projektets mål är att skapa och etablera ett gemensamt kundgränssnitt, tjänsten Finna, inom minnesorganisationssektorn.

 • Främjande av användningen av tidnings- och tidskriftsresurser i forskning och undervisning

  Syftet med projektet är att främja användningen av tidnings- och tidskriftsresurserna i tjänsten digi.nationalbiblioteket.fi i forskning och undervisning. I praktiken integreras Haka-identifieringen med Digi-systemet så att användaren på basis av information från hemorganisationen kan få tillgång till sådana resurser i Digi som användaren har avtalad behörighet till.

 • Kilda – Biblioteksmetadata som länkade data

  Projektets mål är att främja redigering av Biblioteksmetadata till länkande data genom att etablera den internationella beskrivningsändringen i Finland. Centralt i projektet är att införa RDA-beskrivningsstandarden (Resource Description and Access) i Finland. Utöver RDA-beskrivningsstandarden är identifikatorer, data- och begreppsmodeller samt ordlistor centrala utvecklingsområden vid skapande av länkade data.

 • Nationella metadataresursen

  Projektets mål är att tillhandahålla en enhetlig metadataresurs (Melinda) för alla bibliotek i Finland. Biblioteken får tillgång till en ny arbets- och verksamhetsmiljö för produktion av metadata. Bibliotekens beskrivningsprocess effektiviseras när det blir enklare att utnyttja arbete som andra bibliotek har gjort och de olika beskrivningsprinciperna blir färre.

 • NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers

  Forskningsprojektet NewsEye överskrider vetenskapsområdens gränser genom att främja skapandet av nya koncept, metoder och verktyg för digital humaniora och förbättra tillgången till historiskt material för en mångsidig användargrupp. Projektet kombinerar humanistiska vetenskapernas, datavetenskapens och bibliotekfältets kompetens och producerar nya metodologiska färdigheter för bland annat textigenkänning av historiska texter, isolering av artiklar och identifiering av namn. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Union Horizon 2020-program.

 • TAJUA – öppen publicering av vetenskap

  TAJUA-projektets mål är att avsevärt öka en snabb, permanent och äkta open access till resultat av det finländska vetenskapliga arbetet. Målet uppnås genom att utveckla kanalerna för öppen publicering och förbättra kvaliteten på verksamheten. Projektet hjälper forskare och forskningsorganisationer att öka den öppna publiceringen av forskningsdata och vetenskapliga artiklar. Dessutom förbättrar det kvaliteten på publiceringsprinciperna och metadata inom öppen vetenskap. Därigenom gör projektet det lättare att hitta, sprida och återanvända resultat av öppen vetenskap.