Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom att medverka i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med ett flertal projekt. De väsentligaste projekten samt deras målsättningar och slutresultat finns listade nedan.

 • Books of the Medieval Parish Church

  Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och som genomförs vid Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående från pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.

 • Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

  Projektet kommer sammanlagt att digitalisera och öppna upp uppskattningsvis 550 000 nya sidor. Då projektet slutförs kommer Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att finnas i digitalt format, som en obruten historisk kedja från början av tidningarnas historia fram till 31.12.1979.

  Då projektet avslutas kommer nästan en miljon sidor material ur Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att vara digitalt tillgängligt.

 • Digitalisering av Uusi Suomi

  Då projektet slutförts kommer samtliga nummer av Uusi Suometar och Uusi Suomi att finnas i digitalt format, som en obruten 122 år lång historisk kedja. Mer än 600 000 sidor material från dessa tidningar tillgängliggörs på webben.

 • Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

  Kulturmateriallagen och upphovsrättslagen slår fast att allt digitaliserat material endast ska finnas tillgängligt på skyddade arbetsstationer i Nationalbiblioteket, friexemplarsbiblioteken och Riksdagsbiblioteket.

  Projektet gör digitaliserade svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland till och med den 31.12.1949 öppet tillgängliga för användning. Materialet kommer att tillgängliggöras via webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi före utgången av år 2021.

 • Fin-Clariah

  Nationalbibliotekets uppgift är att utforma en dataöverföringsförbindelse från digi.kansalliskirjasto.fi till tjänsten FIN-CLARIAH samt att utveckla en flexibel process för att överföra data allt eftersom de produceras. Under infrastrukturens uppbyggnadsfas testas dataöverföringen med upphovsrättsfritt material. Nationalbibliotekets experter deltar också som kommentatorer i andra arbetspaket.

 • Ibruktagande av ISNI-identifikatorer vid upphovsrättsorganisationer

  Projektets mål är att på ett heltäckande vis ta fram ISNI-identifikatorer för rättsinnehavare som representeras av de medverkande upphovsrättsorganisationerna. I praktiken betyder detta att ISNI-identifikatorer läggs till i organisationernas databaser, i uppgifterna om rättsinnehavarna.

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet inleddes 1996 och publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga källstudier. JSW erbjuder både information för forskare och en grund för framförande av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

 • Stöd för samiska språk i digitala tjänster

  Under projektets gång läggs stöd för nordsamiska till i tre av Nationalbibliotekets digitala tjänster, med syfte att främja samernas språkliga rättigheter och likvärdighet i det finländska samhället. Tjänsterna som får utvidgat stöd bidrar till att främja kultur, vetenskap och inlärning.

 • Translocalis

  Translocalis är ett digitalt historieprojekt som både undersöker läsarbrevskulturen i den finskspråkiga 1800-talspressen och bygger en databas över den. Projektet samlar in, forskar i och tillgängliggör tidigare outnyttjade lokala läsarbrev från 1700- och 1800-talet.

 • Tutkain 2020-2022

  I Nationalbibliotekets samlingar ingår digitaliserade årgångar av finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018. Projektet Tutkains uppgift är att göra dessa tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.