Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom att medverka i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med ett flertal projekt. De väsentligaste projekten samt deras målsättningar och slutresultat finns listade nedan.

 • Books of the Medieval Parish Church

  Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående från pergamentfragment från Nationalbiblioteket och Riksarkivet i Stockholm.

 • Digital litteraturhistoria i Finland

  Konsortiumprojektet syftar till att avsevärt utvidga den dominerande uppfattningen om Finlands litteraturhistoria med hjälp av nya digitala material och metoder. Vi kartlägger bakgrundsuppgifter om finsk- och svenskspråkig skönlitteratur från 1800-talet i en enhetlig form som möjliggör omfattande statistisk analys av materialet. Samtidigt skapar vi ett digitalt arbetsflöde som är speciellt utformat för forskningsändamål.

  Projektet är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. 

 • Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

  Projektet digitaliserar tidningarna Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat som ett historiskt kontinuum från början av tidningens historia till och med 31.12.1979. I enlighet med kulturmateriallagen och upphovsrättslagen gör Nationalbiblioteket allt material vi digitaliserar gratis tillgängligt för forskare och medborgare via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, på Nationalbiblioteket och på andra friexemplarsbibliotek. Materialet bevaras även permanent i digitalt format och för digitalt bruk enligt PAS-standarderna.

 • Fin-Clariah

  Infrastrukturprojektet FIN-CLARIAH:s mål är att göra omfattande samlingar av texter, multimodala material samt verktyg för analys och berikning av material tillgängliga för forskare. Projektet möjliggör humanvetenskaplig forskning med hjälp av neuronnätsteknik, högpresterande datorsystem och stora datamängder.

 • Grepp om konstnärerna! Samarbete och kompatibla metadata med hjälp av ISNI-identifikatorer

  Fokuset i detta sektorsövergripande samarbetsprojekt ligger på ISNI-identifikatorer. Upphovsrättsorganisationer och konstmuseer pilottestar de nya processerna för informationsutbyte som möjliggörs av ISNI-identifikatorer.

  I samarbetsprojektet deltar upphovsrättsorganisationen för visuella konstnärer Kuvasto, Finlands museiförbund och Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Samordnaren är Nationalbiblioteket i egenskap av ISNI-registreringsbyrå.

 • Ibruktagande av ISNI-identifikatorer vid upphovsrättsorganisationer

  Upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto deltar i ett projekt där rättsinnehavare som representeras av organisationerna får internationella upphovsrättsidentifikatorer, ISNI-processen utvecklas och kvaliteten på metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser förbättras. Nationalbiblioteket fungerar som nationell ISNI-registreringsbyrå och koordinerar projektet.

  ISNI-projekthelheten består av två delar som överlappar varandra. I den första delen (2/2022–12/2023) tas ISNI-identifikatorer fram för de rättsinnehavare som företräder upphovsrättsorganisationerna. I den andra delen (1/2023–12/2024) skapas kontaktytor som möjliggör ett välfungerade utfärdande av ISNI-identifikatorer samtidigt som metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser berikas.

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Jean Sibelius samtliga produktion i en publikationsserie vars editioner baserar sig på grundliga källstudier.

 • Stöd för samiska språk i digitala tjänster

  Projektets uppgift är att skapa stöd för nordsamiska i tre digitala tjänster: Finna, Finto och Kotoistus. Tjänsterna upprätthålls av Nationalbiblioteket och används av flera andra aktörer. Projektet förbättrar tillgängligheten till samiskt informations- och kulturmaterial och ökar samtidigt dess synlighet.

 • Tradition och variation. Medeltida liturgisk sång vid Åbo stift

  I ett forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi analyseras Nationalbibliotekets material från medeltiden ur ett musikologiskt perspektiv. Målet med forskningsprojektet är att utreda hurdana mässliturgiska melodier det fanns vid Åbo stift under medeltiden och på vilket sätt de levde vidare i Finland efter reformationen.