Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom att medverka i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med ett flertal projekt. De väsentligaste projekten samt deras målsättningar och slutresultat finns listade nedan.

 • Books of the Medieval Parish Church

  Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och som genomförs vid Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående från pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.

 • Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

  Projektet kommer sammanlagt att digitalisera och öppna upp uppskattningsvis 550 000 nya sidor. Då projektet slutförs kommer Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att finnas i digitalt format, som en obruten historisk kedja från början av tidningarnas historia fram till 31.12.1979.

  Då projektet avslutas kommer nästan en miljon sidor material ur Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att vara digitalt tillgängligt.

 • Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

  Kulturmateriallagen och upphovsrättslagen slår fast att allt digitaliserat material endast ska finnas tillgängligt på skyddade arbetsstationer i Nationalbiblioteket, friexemplarsbiblioteken och Riksdagsbiblioteket.

  Projektet gör digitaliserade svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland till och med den 31.12.1949 öppet tillgängliga för användning. Materialet kommer att tillgängliggöras via webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi före utgången av år 2021.

 • Fin-Clariah

  Nationalbibliotekets uppgift är att utforma en dataöverföringsförbindelse från digi.kansalliskirjasto.fi till tjänsten FIN-CLARIAH samt att utveckla en flexibel process för att överföra data allt eftersom de produceras. Under infrastrukturens uppbyggnadsfas testas dataöverföringen med upphovsrättsfritt material. Nationalbibliotekets experter deltar också som kommentatorer i andra arbetspaket.

 • Ibruktagande av ISNI-identifikatorer vid upphovsrättsorganisationer

  Projektets mål är att på ett heltäckande vis ta fram ISNI-identifikatorer för rättsinnehavare som representeras av de medverkande upphovsrättsorganisationerna. I praktiken betyder detta att ISNI-identifikatorer läggs till i organisationernas databaser, i uppgifterna om rättsinnehavarna.

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet inleddes 1996 och publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga källstudier. JSW erbjuder både information för forskare och en grund för framförande av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

 • Stöd för samiska språk i digitala tjänster

  Under projektets gång läggs stöd för nordsamiska till i tre av Nationalbibliotekets digitala tjänster, med syfte att främja samernas språkliga rättigheter och likvärdighet i det finländska samhället. Tjänsterna som får utvidgat stöd bidrar till att främja kultur, vetenskap och inlärning.

 • Tradition och variation. Medeltida liturgisk sång vid Åbo stift

  Inom Åbo stift har en enastående presentabel uppsättning av medeltida liturgiska sångkällor bevarats. En överlägsen majoritet av de här källorna finns i Nationalbibliotekets samlingar. Det har emellertid inte bedrivits systematisk forskning om stiftets medeltida sångkultur och inte heller om sångkulturens utveckling och inverkan på den tidiga lutherska liturgin.