Forskningssamarbete

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för forskning inom kultur och samhälle, göra våra material och tjänster väl tillgängliga inom forskningen och att utveckla de tjänster som behövs för forskning i samverkan med forskningsgemenskapen.

Innehållsförteckning

Forskningssamarbete

Vi deltar i forskningsprojekt som främjar tillgängligheten och användbarheten av våra material och som förbättrar materialens kvalitet, till exempel med ny typ av innehållsinformation eller genom att använda applikationer som baseras på artificiell intelligens.   

Vi utvecklar våra materialtjänster till stöd för framför allt digitala humanistiska arbetsmetoder och öppen delning av forskarnas verktyg. Projektförslag som lämnas till oss granskas av en bred expertgrupp som bedömer möjligheterna till samarbete i förhållande till bibliotekets resurser och strategi.   

Observera att Nationalbibliotekets digitaliseringsprogram för år 2021–2024 styr material som digitaliseras under denna fyraårsperiod. Om du vill kombinera ditt forskningsprojekt med material som presenteras för digitalisering i Digitaliseringsprogrammet, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.

Former av forskningssamarbete

Nationalbiblioteket kan delta i forskningssamarbete i olika roller:   

Partner  

  • Partnerskap innebär att projektfinansiering söks tillsammans med forskare. Nationalbiblioteket kan delta i forskningsprojektet som huvud- eller delgenomförare, medlem i konsortiet eller annat partnerskap som krävs i utlysningen av finansiering. Biprodukt av forskningen i partnerskapsprojekten kan exempelvis vara AI-applikationer som stöder berikning av Nationalbibliotekets material eller användning av material.  
  • Partnerskapsprojekten utför ett långsiktigt utvecklingsarbete som gynnar alla parter i projektet. Samarbetet med forskningsprojekt kan också omfatta specifikt förvärv av forskningsmaterial och -litteratur, utveckling av metoder och verktyg samt stöd till hantering och förvaring av forskningsmaterial. Biblioteket kan lämna ett förbindelsebrev eller samarbetsåtagande som stöd för projektet. 

Leverantör av material  

  • Nationalbiblioteket kan åta sig att ge forskningsprojektet möjlighet att använda materialet på sätt som avviker från de ordinarie tjänsterna. Materialen kan vara analoga, digitala eller i dataform.   

Ansökningsprocess

Är du intresserad av att samarbeta med Nationalbiblioteket? Vi erbjuder dig analogt källmaterial, digitala data och omfattande expertis om vårt material – utan att glömma utvecklingen av artificiell intelligens i digitala material eller andra verktyg som utvecklats för databehandling.  

Beskriv ditt samarbetsprojekt på detta formulär.

Gör så här: 

  • Sträva efter att beskriva din samarbetsidé exakt, detta påskyndar handläggningen.  
  • Kontakta oss i så tidigt skede som möjligt, särskilt i gemensamma partnerskapsprojekt där handläggningen och förhandlingarna om detaljer kan ta flera månader.  Observera tidsplanerna för finansieringsansökan och beviljaren av finansiering när du tar kontakt.   
  • När du har lämnat initiativ om forskningssamarbete strävar vi efter att så snart som möjligt bedöma vilken typ av samarbete som skulle vara mest gynnsamt och hur lång tid handläggningen tar.  
  • Vi utvärderar forskningssamarbetet i förhållande till vår strategi, gällande digitaliseringsprogram och pågående utvecklingsprojekt. En bred expertgrupp deltar i utvärderingen av forskningssamarbetet, och den består av experter på material och samlingar, metadata och beskrivning, teknisk utveckling och artificiell intelligens samt genomförande av forskning, beroende på innehåll i samarbete. 
  • Förhandlingarna om detaljer i forskningssamarbetet fortsätter med forskaren/forskargruppen efter behov, och förhandlingarnas längd beror på arten och omfattningen av samarbetet.    
  • Deltagande i ett forskningsprojekt som partner kräver godkännande av Nationalbiblioteket innan ansökan om forskningsfinansiering lämnas in. När du skickar en ansökan om finansiering till en finansiär skickar du också en kopia till Nationalbiblioteket.
  • Eventuella förfrågningar kan skickas till Nationalbibliotekets forskningstjänster kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.

Pågående och tidigare samarbetsprojekt

Läs om våra tidigare samarbetsprojekt på Projekt-sidan.