Forskningssamarbete

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för forskning inom kultur och samhälle och att göra våra material och tjänster brett tillgängliga för forskare. Vi utvecklar våra tjänster för forskare i samarbete med forskarsamhället.

Innehållsförteckning

Forskningssamarbete

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt som gör våra material tillgängligare och användbarare och som förbättrar deras kvalitet, exempelvis genom ny innehållsinformation eller användning av applikationer baserade på artificiell intelligens.      

Vi utvecklar våra materialtjänster framför allt till stöd för de arbetsmetoder som används inom digital humaniora och för öppen delning av forskares verktyg. Projektförslag som lämnas in till oss granskas av en bred expertgrupp som bedömer möjligheterna till samarbete i förhållande till bibliotekets resurser och strategi.   

Observera att Nationalbibliotekets digitaliseringsprogram för år 2021–2024 slår fast vilka material som digitaliseras under denna fyraårsperiod. Ta vänligen kontakt via vårt kontaktformulär ifall du vill kombinera ditt forskningsprojekt med de material Digitaliseringsprogrammets förslag. 

Former för forskningssamarbete

Nationalbiblioteket kan delta i forskningssamarbete i olika roller:   

Som partner  

 • Partnerskap innebär att projektfinansiering söks tillsammans med forskarna. Nationalbiblioteket kan delta i forskningsprojektet i egenskap av huvud- eller delgenomförare, som medlem i ett konsortium eller som någon annan typ av partner enligt de krav som ställs i utlysningen av finansiering. Möjliga biprodukter till forskningen inom partnerskapsprojekten kan t.ex. vara AI-applikationer som främjar användning och berikning av Nationalbibliotekets material.
 • Inom partnerskapsprojekten gör man långsiktigt utvecklingsarbete som gynnar alla medverkande. Samarbetet med forskningsprojekt kan för Nationalbibliotekets del också omfatta förvärv av specifikt forskningsmaterial och specifik litteratur, utveckling av metoder och verktyg samt hjälp med hantering och förvaring av forskningsmaterial. Biblioteket kan vid behov skaffa fram en utfästelse om åtagande (förbindelsebrev) eller ett samarbetsåtagande som stöd för projektet. 
 • Vi utvecklar och genomför också pilotprojekt inom forskning i upphovsrättsbelagt nätmaterial som ingår i våra samlingar. Vi är intresserade av projekt som möjliggör forskning i den här typen av material, och av samarbetsprojekt som gäller kartläggning och bevarande av nätmaterial. 

Som leverantör av material  

 • Nationalbiblioteket kan ge forskningsprojekt möjligheten att använda bibliotekets material på sätt som avviker från de ordinarie tjänsterna. Materialen kan vara analoga, digitala eller i dataform.
 • Vi kan erbjuda nätmaterial för forskning i den utsträckning upphovsrättslagen tillåter. Nationalbiblioteket har samlat in nätmaterial sedan år 2006, och det insamlade urvalet ger en representativ och mångsidig inblick i den inhemska nätmiljön ur ett finländskt perspektiv. Insamlingen och bevarandet av nätmaterial bygger på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007)
 • Forskningssamarbete kring nätmaterial kan också innebära deltagande i webbarkivets insamlingar och att föreslå innehåll eller ämnen för insamling. Kontakta oss vänligen via kontaktformuläret nedan ifall du vill föreslå ett samarbete. Mer information om nätinsamlingarna finns på friexemplarbyråns sida. Ämnesförslag och förslag på enskilda sidor som borde bevaras kan också lämnas in via webbarkivets egna förslagsblankett

Ansökningsprocess

Är du intresserad av att samarbeta med Nationalbiblioteket? Vi erbjuder dig analogt källmaterial, digitala data och omfattande expertis om vårt material – utan att glömma utvecklingen av artificiell intelligens i digitala material eller andra verktyg som utvecklats för databehandling.  

Beskriv ditt samarbetsprojekt i detta formulär.

Gör så här: 

 • Försök att beskriva din samarbetsidé exakt, detta påskyndar handläggningen.  
 • Kontakta oss så tidigt som möjligt, särskilt gällande gemensamma partnerskapsprojekt där handläggningen och förhandlingarna om detaljer kan ta flera månader. Beakta vänligen finansiärers och finansieringsansökningars tidtabeller när du tar kontakt.   
 • Efter att du lämnat förslag om forskningssamarbete strävar vi efter att så snart som möjligt bedöma vilken typ av samarbete som skulle vara mest gynnsamt och hur lång tid handläggningen tar.  
 • Vi utvärderar forskningssamarbetet i förhållande till vår strategi, till vårt gällande digitaliseringsprogram och till pågående utvecklingsprojekt. En bred expertgrupp deltar i utvärderingen av forskningssamarbetet. Gruppens sammansättning beror på samarbetets natur och består av experter på material och samlingar, metadata och beskrivning, teknisk utveckling och artificiell intelligens samt genomförande av forskning. 
 • Förhandlingarna om forskningssamarbetets detaljer fortsätter med forskaren/forskargruppen enligt behov. Förhandlingarnas längd beror på samarbetets karaktär och omfattning.    
 • Nationalbiblioteket behöver godkänna ditt deltagande som partner i ett forskningsprojekt innan du kan lämna in din ansökan om forskningsfinansiering. Skicka en kopia av din ansökan om finansiering till Nationalbiblioteket samtidigt som du skickar den till finansiärerna.
 • Eventuella förfrågningar kan skickas till Nationalbibliotekets forskningstjänster på adressen kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.

Pågående och tidigare samarbetsprojekt

Läs om våra tidigare samarbetsprojekt på sidan Projekt.