Samarbete, samarbetspartner och nätverksarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.

Nätverksarbete

För samarbeten som är förknippade med nationella tjänster och produceras av Nationalbiblioteket har vi skapat diskussioner och mekanismer som främjar nätverkande, till exempel råd, styrgrupper och konsortier.

Samarbetspartner

Nationalbiblioteket producerar sina tjänster och deltar i mer omfattande samhällelig utvecklingsverksamhet i samarbete med finländska och internationella partner. Varje samarbetsförhållande är unikt och grundar sig på parternas expertis och insats. Kärnan i samarbetet är en förnuftig och flexibel fördelning av kunskaper, resurser och ansvar.

Samarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.

Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.

Vårt digitala kulturarv

Inom undervisnings- och kulturministeriets digitala kulturarvshelhet upprätthålls tjänster för att förbättra tillgången och tillgängligheten till samt långvarig förvaring av information. Nationalbiblioteket svarar för kommunikationen om helheten på webbplatsen Digime.

Forskningssamarbete

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för forskning inom kultur och samhälle, göra våra material och tjänster väl tillgängliga inom forskningen och att utveckla de tjänster som behövs för forskning i samverkan med forskningsgemenskapen.