Upphovsrättsorganisationer tar i bruk ISNI-identifikatorer

Upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto deltar i ett projekt där rättsinnehavare som representeras av organisationerna får internationella upphovsrättsidentifikatorer. Nationalbiblioteket fungerar som nationell ISNI-registreringsbyrå och koordinerar projektet.

Mål och uppgifter

Projektets mål är att på ett heltäckande vis ta fram ISNI-identifikatorer för rättsinnehavare som representeras av de medverkande upphovsrättsorganisationerna. I praktiken betyder detta att ISNI-identifikatorer läggs till i organisationernas databaser, i uppgifterna om rättsinnehavarna.
ISNI (International Standard Name Identifier) är en internationell identifikator med vilken man entydigt kan identifiera personer och gemenskaper i anslutning till vilket som helst kreativt verk. Hit hör till exempel författare, översättare, kompositörer, artister, skapare av visuell konst, utövande konstnärer, producenter och förläggare.
Genom att ta i bruk ISNI-systemet förbättrar de finländska upphovsrättsorganisationerna sina möjligheter att identifiera inhemska aktörer i internationella sammanhang. Samtidigt slår man fast krav för enhetliggörande och säkerställande av kvaliteten på den metadata som samlas in om upphovspersonerna. Avsikten är att ISNI ska fungera som en gemensam identifikator för de olika upphovsrättsorganisationerna som använder identifierare för sina rättsinnehavare. Detta möjliggör databerikning mellan organisationerna och deras samarbetspartners.

Effekter

Projektets främsta nytta är att man med ISNI kan identifiera personer som gör kreativt arbete med en enda internationell identifikator, oberoende av konstområde. ISNI-identifikatorn är internationell, offentlig och vitt använd. Då de finländska upphovsrättsorganisationerna använder identifikatorn i sina system skapar de goda förutsättningar för identifiering av upphovspersoner och för förbättring av tillförlitligheten och kompabiliteten hos uppgifterna om dessa. Anammandet av en gemensam, global och funktionell identifikator leder också till tätare samarbete mellan upphovsrättsorganisationerna och bättre service för deras kunder.
Projektets arbete kommer att synas på bred front hos upphovsrättsorganisationerna. Då ISNI tas i bruk skapas en ny praxis för branschen, samtidigt som utnyttjandet, åtkomsten och hanteringen av digital data utvecklas inom fältet. ISNI-systemet blir allt vanligare i internationella sammanhang, och användning av det öppnar för nya möjligheter särskilt inom förmedling av metadata om verk och skapare.


Projektets samarbetspartner och finansiärer

Inrättat av

Undervisnings- och kulturministeriet
Gramex

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Opetus‑ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta tekijänoikeusjärjestöille kulttuuri‑ ja luovien palveluiden sekä tuotanto ja toimintamallien uudistamisen ja digitalisaation edistämiseen. Lisätietoja kulttuuri‑ ja luovien alojen rakennetuesta löytyy ministeriön verkkosivuilla.

Kulttuuri‑ ja luovien alojen rakennetuki sisältyy Suomen elpymis‑ ja palautumissuunnitelmaan. Suomen elpymis‑ ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen Next Generation EU ‑ohjelmista.

Tidsplan

ISNI-projektet pågår till slutet av år 2023.

Se projektets webbplats för aktuella uppdateringar.

Samarbetspartner

Fem upphovsrättsorganisationer deltar i projektet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Nationalbiblioteket fungerar som nationell ISNI-registreringsbyrå och koordinerar projektet. Klicka på upphovsrättsorganisationernas logotyper för att gå till deras webbplatser.