Tradition och variation. Medeltida liturgisk sång vid Åbo stift

I ett forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi analyseras Nationalbibliotekets material från medeltiden ur ett musikologiskt perspektiv. Målet med forskningsprojektet är att utreda hurdana mässliturgiska melodier det fanns vid Åbo stift under medeltiden och på vilket sätt de levde vidare i Finland efter reformationen.

Mål och uppgifter

Inom Åbo stift har en enastående presentabel uppsättning av medeltida liturgiska sångkällor bevarats. En överlägsen majoritet av de här källorna finns i Nationalbibliotekets samlingar. Det har emellertid inte bedrivits systematisk forskning om stiftets medeltida sångkultur och inte heller om sångkulturens utveckling och inverkan på den tidiga lutherska liturgin.

Avsikten med projektet Tradition och variation är att utreda hurdan sångtraditionen var inom Åbo stift och hur den utvecklades under medeltiden. Följde sångerna helt och hållet de dominikanska melodierna på det sätt som man antagit? Vilka melodier användes innan det skapades en enhetlig stiftsliturgi och lämnade de spår efter sig i den här allmänna liturgin? På vilket sätt inverkade den katolska liturgiska sången på det lutherska 1500-talet?  
I vilken grad följde musikpraxisen i församlingskyrkorna den allmänna inriktningen? Fanns det också lokala liturgiska sångtraditioner i Finland under medeltiden och varifrån härstammade de?

Resultaten från projektet gagnar användningen av liturgiska manuskript även inom annan historieforskning. Melodierna kan ge en skildring av exempelvis vid vilken tidpunkt och från vilket håll den kristna tron kom till olika delar av vårt land. Den liturgiska sången var en betydelsefull kulturform under medeltiden och ledde å sin sida till att Finlands nuvarande territorier blev en del av den katolska kristenheten och till slut Västeuropa.

Inrättat av

Nationalbiblioteket
Finlands Akademi

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Finlands Akademi

Samarbetspartner

-