Stöd för samiska språk i digitala tjänster

Projektets uppgift är att skapa stöd för nordsamiska i tre digitala tjänster: Finna, Finto och Kotoistus. Tjänsterna upprätthålls av Nationalbiblioteket och används av flera andra aktörer. Projektet förbättrar tillgängligheten till samiskt informations- och kulturmaterial och ökar samtidigt dess synlighet.

Mål och uppgifter

Under projektets gång läggs stöd för nordsamiska till i tre av Nationalbibliotekets digitala tjänster, med syfte att främja samernas språkliga rättigheter och likvärdighet i det finländska samhället. Tjänsterna som får utvidgat stöd bidrar till att främja kultur, vetenskap och inlärning.

Projektet strävar efter att skapa en verksamhetsmodell med vilken man kan utveckla språkligt stöd för riksomfattande informationsinfrastrukturer. Detta görs i ömsesidigt samarbete med representanter för språkgemenskapen i fråga, och man beaktar den nordsamiska språkvården och standardiseringen av nordsamiska. Flera expertorganisationer inom samisk kultur och de samiska språken medverkar som samarbetsparter i projektet.

Under projektperioden skapas stöd för nordsamiska i tre till varandra kopplade tjänster.

  • Finna är en samling söktjänster som ger tillgång till inhemskt kultur-, vetenskaps- och undervisningsmaterial i miljontal.
  • Finto underlättar sökning av material med hjälp av ontologier som används för bibliografisk beskrivning.
  • Kotoistus förmedlar språkliga och regionspecifika definitioner för de i Finland talade språken till internationella databaser. Öppna och kommersiella aktörer använder sedan databasernas definitioner för att anpassa informationstekniska produkter och tjänster för finländska konsumenter.

Projektet utvecklar inledningsvis stöd för nordsamiska som är det mest använda samiska språket i Finland. På så sätt skapar man en dokumenterad och testad modell för förverkligande av flerspråkiga tjänster i nationella informationssystem. Projektet kommer aktivt att informera om god praxis som tas fram under arbetets gång för att säkra att dess resultat får så stor spridning som möjligt. Det exakta utförandet av projektet, och dess olika arbetsmoment, planeras i samråd med samarbetsnätverket.

Effekter

På senaste tiden har ursprungsspråkens samhälleliga ställning uppmärksammats mer än förut. Möjligheten att använda ursprungsspråk på samma villkor som stora nationalspråk förverkligas ändå fortfarande dåligt, och en orsak till detta är bristen på infrastrukturer. Inom de samiska språken bedriver man omfattande språkvård och utveckling av terminologi, och då resultaten av detta arbete läggs till i Nationalbibliotekets informationssystem infogas det samtidigt i ontologier som olika myndigheter och tjänsteleverantörer använder. Detta gör det möjligt att använda bland annat samiska språk vid bibliografisk beskrivning av material, vilket i nuläget ofta går att göra endast på huvudspråken. Nationalbibliotekets projekt ska göra det möjligt för en person som söker böcker, ljudband eller administrativt material på nordsamiska att hitta innehållsbaserad information i lika stor utsträckning som den som söker material på något av huvudspråken. Projektet är ett viktigt steg i förverkligandet av språklig likvärdighet inom de nationella informationssystemen.

Eftersom projektet fokuserar på allmänt använd nationell infrastruktur kan det indirekt komma att påverka hur samiskspråkiga finländare upplever och använder sina egna språk i digitala miljöer. Några av dess långvariga effekter kommer att förverkligas med fördröjning allt efter att tjänsteleverantörer tar i bruk de uppdaterade begreppen. Avsikten är att projektet ska stärka de samiska språkens ställning i en tid av digital information och maskininlärning. Effekterna av projektets arbete blir också bestående, eftersom det går ut på att ta fram praxis för fortlöpande stöd som en del av Nationalbibliotekets tjänsteutbud.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Projektet genomförs under tiden 1.4.2022–31.3.2024 och finansieras med medel från Alfred Kordelins stiftelse. Finansieringen är en del av stipendiet Suuret Kulttuurihankkeet (Stora Kulturprojekt).

 

Samarbetspartner

Arbetet stöds av ett samarbetsnätverk som utgörs av nätverket AvoinGLAM, Giellagas-institutet (Uleåborgs universitet), forskargruppen Giellatekno (UiT – Norges Arktiska universitet), Sametinget, Samemuseet Siida och Finlands samiska specialbibliotek. Arbetet som gäller Kotoistus utförs i samarbete med konsortiet Unicode. Sakkunnigorganet för den samiska språkvården och standardisering av det samiska skriftspråket, Sámi Giellagaldu, har också en viktig roll. Projektet deltar i Samerådets nätverksarbete Mii ovttas – Mij oovtast – Mij ōōutâst – Me yhdessä inom vilket organisationer som utvecklar tjänster på samiska språk samarbetar. Nationalbiblioteket deltar med projektet i Unescos decennium för urfolksspråk.