Ibruktagande av ISNI-identifikatorer vid upphovsrättsorganisationer

Upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto deltar i ett projekt där rättsinnehavare som representeras av organisationerna får internationella upphovsrättsidentifikatorer. Nationalbiblioteket fungerar som nationell ISNI-registreringsbyrå och koordinerar projektet.

Mål och uppgifter

Projektets mål är att på ett heltäckande vis ta fram ISNI-identifikatorer för rättsinnehavare som representeras av de medverkande upphovsrättsorganisationerna. I praktiken betyder detta att ISNI-identifikatorer läggs till i organisationernas databaser, i uppgifterna om rättsinnehavarna.

ISNI (International Standard Name Identifier) är en internationell identifikator med vilken man entydigt kan identifiera personer och gemenskaper i anslutning till vilket som helst kreativt verk. Hit hör till exempel författare, översättare, kompositörer, artister, skapare av visuell konst, utövande konstnärer, producenter och förläggare.

Genom att ta i bruk ISNI-systemet förbättrar de finländska upphovsrättsorganisationerna sina möjligheter att identifiera inhemska aktörer i internationella sammanhang. Samtidigt slår man fast krav för enhetliggörande och säkerställande av kvaliteten på de metadata som samlas in om upphovspersonerna. Avsikten är att ISNI ska fungera som en gemensam identifikator för de olika upphovsrättsorganisationerna som använder identifierare för sina rättsinnehavare. Detta möjliggör databerikning mellan organisationerna och deras samarbetspartners.

Effekter

Med hjälp av ISNI kan man identifiera personer som gör kreativt arbete med en enda internationell identifikator, oberoende av konstområde. ISNI-identifikatorn är internationell, offentlig och vitt använd. Då de finländska upphovsrättsorganisationerna använder identifikatorn i sina system skapar de goda förutsättningar för identifiering av upphovspersoner och för förbättring av tillförlitligheten och kompabiliteten hos uppgifterna om dessa. Anammandet av en gemensam, global och funktionell identifikator leder också till tätare samarbete mellan upphovsrättsorganisationerna och bättre service för deras kunder.

Projektets arbete kommer att synas på bred front hos upphovsrättsorganisationerna. Då ISNI tas i bruk skapas en ny praxis för branschen, samtidigt som utnyttjandet, åtkomsten och hanteringen av digital data utvecklas inom fältet. ISNI-systemet blir allt vanligare i internationella sammanhang, och användningen av det öppnar för nya möjligheter särskilt inom förmedling av metadata om verk och skapare.


Projektets samarbetspartner och finansiärer

Inrättat av

Undervisnings- och kulturministeriet
Gramex

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Projektet möjliggörs av bidrag som undervisnings- och kulturministeriet beviljat upphovsrättsorganisationerna. Bidraget är avsett för att främja kultur- och skapande tjänster samt för att förnya produktions- och verksamhetsmodeller och digitalisering. Mer information om strukturstödet för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher hittar du på ministeriets webbplats

Bidraget ingår i Finlands plan för återhämtning och resiliens vars finansiering kommer från Europeiska Unionens program Next Generation EU.

Tidsplan

ISNI-projektet pågår till slutet av år 2023.

Se projektets webbplats för aktuella uppdateringar.

Samarbetspartner

Fem upphovsrättsorganisationer deltar i projektet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Nationalbiblioteket fungerar som nationell ISNI-registreringsbyrå och koordinerar projektet. Klicka på upphovsrättsorganisationernas logotyper för att gå till deras webbplatser.