Grepp om konstnärerna! Samarbete och kompatibla metadata med hjälp av ISNI-identifikatorer

Fokuset i detta sektorsövergripande samarbetsprojekt ligger på ISNI-identifikatorer. Upphovsrättsorganisationer och konstmuseer pilottestar de nya processerna för informationsutbyte som möjliggörs av ISNI-identifikatorer.

I samarbetsprojektet deltar upphovsrättsorganisationen för visuella konstnärer Kuvasto, Finlands museiförbund och Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Samordnaren är Nationalbiblioteket i egenskap av ISNI-registreringsbyrå.

Mål och uppgifter

Syftet med samarbetsprojektet är att göra rapporteringsprocessen mellan Kuvasto och Museiförbundet smidigare genom automatisering och genom att ta fram ISNI-identifikatorer för bildkonstnärer. ISNI-identifikatorer söks för de bildkonstnärer som finns med i systemet MuseumPlus som upprätthålls av Museiförbundet och systemet Muusa som upprätthålls av andelslaget. Det handlar om uppskattningsvis 3 000–3 500 konstnärer.

Ett av målen är dessutom att förenhetliga och berika metadata om konstmuseiaktörer i MuseumPlus och Muusa, utreda förutsättningarna för att införa ISNI-identifikatorer i konstmuseernas befintliga datasystem och öka kännedomen om ISNI-identifikatorer över hela museifältet.

 

Effekter

Samarbetsprojektet är starkt kopplat till upphovsrättsorganisationernas pågående ISNI-projekthelhet, under vilken det tas fram ISNI-identifikatorer för fem finländska upphovsrättsorganisationer (varav Kuvasto är en) och utvecklar en fortlöpande ISNI-process med hjälp av effektiva kontaktytor.

Samarbetsprojektet utgör en tydligt avgränsad och praktisk helhet som kan användas för att verifiera nyttan med ISNI-identifikatorer och som exempel för lösningar som ska utvecklas i fortsättningen.

 

Projektets samarbetspartner och finansiärer

Inrättat av

Undervisnings- och kulturministeriet
Kuvasto

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Undervisnings  och kulturministeriet har beviljat upphovsrättsorganisationerna understöd för att främja förnyelsen av kulturtjänster och kreativa tjänster samt för att utveckla och digitalisera produktionsmodeller och verksamhetsformer. Mer information om strukturstödet för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher hittar du på ministeriets webbplats.

Strukturstödet för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher ingår i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Planen finansieras av programmen i EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument NextGenerationEU.

 

Tidsplan

Projektet kommer att pågå fram till slutet av 2024.

Samarbetspartner

I projektet deltar upphovsrättsorganisationen Kuvasto, Finlands museiförbund och Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Nationalbiblioteket har rollen som nationell ISNI registreringsbyrå och samordnar projektet. Via logorna på denna sida kommer du till de medverkande organisationernas webbplatser.