Främjande av användningen av tidnings- och tidskriftsresurser i forskning och undervisning

Projektet testar användningen av Haka-identifiering i Digi-systemet. I pilotprojektet

 • säkerställer man att det tekniska utförandet möjliggör en ändamålsenlig användning av tidningsresurserna i forskning och undervisning
 • utvecklar man verksamheten på basis av respons
 • säkerställer man att avtalsmallarna är ändamålsenliga
 • får organisationerna en uppfattning om tidningsresursernas användningsmöjligheter
 • främjar och etablerar man användningen av tidningsresurserna i forskning och undervisning.

Haka-identifieringen är det mest använda identifieringssystemet bland universitet och högskolor (cirka 296 000 slutanvändare). Haka grundar sig på ett förtroendenät vars medlemmar, forskare, studerande och personal, kan använda det användarnamn de har fått av sin hemorganisation för att logga in i flera olika organisationers tjänster. Hemorganisationens dataadministration ansvarar för sina användares användaruppgifter och verifieringen av deras identitet. Användaruppgifter som behövs för tjänsterna i Haka fås direkt av användarens hemorganisation.

I det pilotavtal som har ingåtts med Kopiosto anges vilka resurser pilotorganisationerna har tillgång till och för vilka ändamål de får användas. Pilotorganisationerna är

 • Helsingfors universitets humanistiska fakultet (fakultetens studerande, forskare och personal)
 • Helsingfors universitets Ruralia-institut (institutets personal)
 • Jyväskylä universitet (universitetets personal och studerande)
 • Uleåborgs universitet (examensprogrammet HIKUVIE)
 • Tammerfors universitet (forskare och lärare i historia, kommunikation, media och journalistik)
 • Åbo universitet (forskningsgruppen vid ämnet kulturhistoria)

I pilotprojektet ingår Digis tidnings- och tidskriftsresurser med begränsad användning utkomna före 2010. Resurserna ska användas för forskning och undervisning. Användningen är gratis för de organisationer som deltar i projektet. Kopiosto får upphovsrättsersättning av Undervisnings- och kulturministeriet.

Nationalbibliotekets HAKA-pilotprojekt ger tillgång till alla digitaliserade tidningar som har utkommit före 2010. En uppdaterad lista på alla digitaliserade dagstidningar i Nationalbibliotekets samlingar finns under länken digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles och alla tidskrifter finns under länken digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles.
De dagstidningar och tidskrifter som finns digitaliserade i tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi kan också läsas i pappersform på friexemplarsbiblioteken (se lista: www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran).

Anvisningar om datautvinning: natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/ (på engelska)

Mål och uppgifter

Syftet med projektet är att främja användningen av tidnings- och tidskriftsresurserna i tjänsten digi.nationalbiblioteket.fi i forskning och undervisning. I praktiken integreras Haka-identifieringen med Digi-systemet så att användaren på basis av information från hemorganisationen kan få tillgång till sådana resurser i Digi som användaren har avtalad behörighet till.

Effekter

Pilotprojektet kommer att öka användningen av resurserna i forskning och undervisning, och man får exempel på hur resurserna används av forskare, vilket man kan dra nytta av när man kommer överens om fortsatt användning av resurserna. Avtalsmallarna utvecklas och de fungerar. Projektet främjar dessutom den digitala informationens öppenhet, utvinning, tillgänglighet och användningsmöjligheter.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Nationalbiblioteket, Undervisnings- och kulturministeriet, Kopiosto ry, S:t Michels universitetscenter (MUC)

Samarbetspartner

Helsingfors universitets humanistiska fakultet, Helsingfors universitets Ruralia-institut, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Kopiosto, Undervisnings- och kulturministeriet, S:t Michels universitetscenter (MUC)