Digitaliseringsprojekt för minoritetsspråk

Mål och uppgifter

Inom projektet produceras tryckt material på minoritetsspråk och verktyg för förädling av material som stöd för språkforskningen och medborgarvetenskapen. Med minoritetsspråk avses i detta sammanhang följande språk: mordvinska, permiska, mari, nentsiska, jiddisch, samiska och romani.
Inom projektet digitaliseras språkmaterial som forskarkåren tidigare inte haft möjlighet att ta del av. Materialet görs tillgängligt för både forskare och allmänheten i samlingen Fenno-Ugrica. Digitaliseringsprojektet för besläktade språk är ett delprojekt i Språkprogrammet som finansieras av Konestiftelsen.
Under projektet görs språkdokumentation genom att digitalisera material och utreda upphovsrätterna till materialen, genom att göra de digitaliserade materialen fritt tillgängliga i samlingen Fenno-Ugrica och genom att förädla språkmaterialen till data som forskarkåren kan utnyttja i tredjepartssystem.
Under det ettåriga projektet digitaliseras och tillgängliggörs totalt 715 monografititlar. Av periodika digitaliseras 52 titlar under projektet. Enligt planen kommer totalt cirka 73 000 sidor monografier och 74 000 sidor periodika att samlas under projektet. Vid sidan av det tryckta materialet är även manuskript centrala, totalt kommer över 12 500 ark från samlingar i olika arkiv att digitaliseras.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Konestiftelsen

Samarbetspartner

Museiverket, arkiv, Helsingfors; Rysslands nationalbibliotek, Ryssland, Sankt Petersburg; Estlands Litteraturmuseum, Estland, Tartu; Kungliga Biblioteket, Sverige, Stockholm; Kungliga Vitterhetsakademien, Sverige, Stockholm; Romskt kulturcentrum, Sverige, Malmö; Ryska geografiska sällskapet, Ryssland, Sankt Petersburg; Etnografiska museets arkiv vid Rysslands Vetenskapsakademi, Ryssland, Sankt Petersburg; Språkbanken (FIN-CLARIN), Volgan alueen tutkimusyksikkö (Åbo universitet), Romanikielen ja -kulttuurin tutkimus (Helsingfors universitet), Giellatekno (Universitetet i Tromsø), Giellagas-instituutti (Uleåborgs universitet), KorAP (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim), Mari Language Project (Universität Wien), Skandinavisches Seminar (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), FU-Lab (Коми республиканская академия государственной службы и управления, Syktyvkar), Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit (Terhi Ainiala), Nenetsinkielinen kirjallisuus (Karina Lukin), Ugriteos (Taidekollektiivi Liiketila).