Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

Projektet tillgängliggör alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland som ett historiskt kontinuum, i digital form och för digitalt bruk.

Mål och uppgifter

Kulturmateriallagen och upphovsrättslagen slår fast att allt digitaliserat material endast ska finnas tillgängligt på skyddade arbetsstationer i Nationalbiblioteket, friexemplarsbiblioteken och Riksdagsbiblioteket.

Projektet gör digitaliserade svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland till och med den 31.12.1949 öppet tillgängliga för användning. Materialet kommer att tillgängliggöras via webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi före utgången av år 2021.

Allteftersom digitaliseringen fortsätter kommer också de svenskspråkiga digitaliserade dagstidningar som publicerats före utgången av 2018 att finnas tillgängliga för forsknings- och kundbruk i Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, Brages Pressarkiv i Helsingfors och Ålands landskapsarkiv i Mariehamn. Eftersom tidningarna är tillgängliga för forskningsbruk kan de också användas för datautvinning.

Totalt kommer projektet att digitalisera och öppna upp uppskattningsvis 3–4 miljoner nya sidor svenskspråkigt tidningsmaterial. När projektet avslutas kommer samtliga svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland att finnas i digitalt format, i ett obrutet historiskt kontinuum. De öppnas för öppet allmänt bruk fram till 31.12.1949 och fram till 31.12.2018 för forskar- och kundbruk i avtalsarkiven via digi.kansalliskirjasto.fi.

När projektet slutförts kommer närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor att finnas tillgängliga digitalt.

Effekter

De digitaliserade dagstidningarna utgör ett viktigt svenskspråkigt källmaterial för allmänheten och för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och undervisning.

De digitaliserade tidningarna möjliggör använding av nya digitala forskningsmetoder. På så sätt öppnar materialet också upp nya forskningsfrågor och -perspektiv på historia och nutid. Projektet genomför även Nationalbibliotekets strategi som syftar till att digitalisera stora enhetliga materialhelheter, möjliggöra en så omfattande användning av dem som möjligt och främja öppen vetenskap.

Allt digitaliserat material lagras permanent och kan användas via Nationalbiblioteket.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

I finansieringen deltar åtta stiftelser: Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse

Tidsplan

Digitalisering 1.1.2021–31.12.2023
Tillhandahållande 1.1.2021–31.12.2026

Samarbetspartner

SLS, Kopiosto