Bibliotekets policyer

Nationalbibliotekets samling bildar en unik forskningsinfrastruktur, vars grund utgörs av en arkivsamling av inhemska publikationer. Nationalbibliotekets utländska samlingar förenar den finländska vetenskapen och kulturen med dess europeiska och internationella kontakter.

Innehållsförteckning

Bibliotekets samlingspolicy

Nationalbibliotekets samling utgör en forskningsinfrastruktur med fokus på kultur- och samhällsforskning.  Nationalbiblioteket tillhandahåller material för forskarsamhället och andra som behöver information. Nationalsamlingen utökas och förvaras enligt de principer som fastställs i lagen om kulturmaterial. Bibliotekets övriga samlingar utökas, utvärderas och förvaras utifrån behoven inom forskningen.

Nationalbibliotekets samling kompletteras genom friexemplar, köp, byte av publikationer, överlåtelser och donationer.

Nationalbibliotekets samlingspolicy (Doria.fi)

Nationalbibliotekets anskaffningsprogram 2021-2024 (Doria.fi)

Insamlingsplan för nätmaterial 2021–2024 (Doria.fi)

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket

Förvaring av samlingarna

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att permanent bevara oersättligt värdefullt nationellt kulturarvsmaterial som publicerats. Vi förvarar och erbjuder material som autentisk informationskälla för forskningsändamål. En väsentlig del av vår skyddsverksamhet är att förebygga skador, identifiera och hantera risker.

Vi förvarar materialet i ändamålsenliga förhållanden. Vi ger instruktioner om hur materialet ska behandlas och ger ut det till kunder på ett kontrollerat sätt utan att riskera materialets bevarande. Vi erbjuder även ersättande dokument.

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalisering-, konservering- och mikrofilmingstjänster.

Mer information om tjänster

 

Digitalisering av material

Genom långsiktig digitalisering skapar vi kritiska massor för medborgarna och för forskningsändamål. Vi främjar digitalisering och därmed våra unika samlingars synlighet, jämlik tillgänglighet och användbarhet.

Metadata av hög kvalitet säkerställer återanvändning och långtidsförvaring av digitalt material. Vi producerar beskrivande metadata till analogt material i enlighet med internationella standarder.  Vid digitalisering kontrollerar vi scanningens tekniska kvalitet samt omfattande tekniska och administrativa metadata.

Vi gör samlingarna tillgängliga på ett så omfattande sätt som möjligt via presentations- och söksystem. Digitala samlingar främjar framför allt ny forskning, undervisning, medborgaranvändning av material och kreativ verksamhet. Vi öppnar digitalt upphovsrättsskyddat material för användning med avtal.

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalisering-, konservering- och mikrofilmingstjänster.

Mer information om tjänster

 

Nationalbibliotekets policy för beskrivningar

Nationalbibliotekets policy för beskrivningar 2021–2030 fokuserar på att stödja interoperabiliteten i den strukturella förändringen inom internationell beskrivning. Policyn för beskrivningar konkretiserar riktlinjerna för Nationalbibliotekets strategi, och mål och vision för metadata (på finska). Policyn för beskrivningar styr utvecklingen av beskrivningarna i nätverkssamarbete med bibliotek och hela kulturarvssektorn.

Nationalbibliotekets vision:

•    Nationalbiblioteket utvecklar metadata i enlighet med den internationella interoperabiliteten.
•    Ett djupare samarbete kring metadata och smarta verktyg effektiviserar användningen av information.

Policyn för beskrivningar är indelade i fyra teman:

•    Tema 1: Mål för utveckling av informationen som metadata består av
•    Tema 2: Mål för utveckling av samarbetet kring metadata
•    Tema 3: Mål för utveckling av produktionen av metadata
•    Tema 4: Mål för utveckling av rutinerna i hanteringen av och kommunikationen om metadata

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021-2030 (på finska) (doria.fi)

Policy för digital humaniora

Vision:

Nationalbiblioteket är en aktiv och välkänd aktör inom digital humaniora. Biblioteket erbjuder mångsidiga datamaterial, tillhandahåller dem för forskning och är en kunnig forskningspartner. I forskningsprojekt inom digital humaniora (DH) utvecklar Nationalbiblioteket forskningsredskap i samarbete med forskarna. Nationalbiblioteket bygger upp samarbetsnätverk med internationella DH-aktörer.

Teser för DH-policyn

1.    Nationalbiblioteket utvecklar förutsättningarna för forskning inom digital humaniora.
2.    Nationalbiblioteket erbjuder digitaliserat och digitalt material i bred utsträckning i en sådan form som kan utnyttjas i forskningssyfte.
3.    Nationalbiblioteket erbjuder kuratering med anknytning till Nationalbibliotekets material och tjänster för forskare i digital humaniora.
4.    Nationalbiblioteket är med och utvecklar forskningsredskapen och forskningsmetoderna.
5.    Nationalbiblioteket samarbetar med forskningsinfrastrukturer både nationellt och internationellt.
6.    Nationalbibliotekets eget utvecklingsarbete fokuserar på datamodellering, metadata, informationshantering och informationsutvinning i syfte att producera praktiska applikationer.
7.    I planeringen och finansieringen av forskningssamarbete beaktar vi vilka tjänster som behöver utvecklas för forskningsprojektet och vilken typ av underhåll som behövs i efterhand.
8.    Nationalbiblioteket är en aktiv och välkänd aktör inom digital humaniora.

Nationalbibliotekets policy för digital humaniora (på finska) (Doria.fi)

Öppna Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en öppen organisation som planerar sin verksamhet i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna. En öppen verksamhetsform ökar förtroendet.

Öppna resurser och tjänster kan bättre utnyttjas av kunderna och har större genomslagskraft i samhället.

  1. Nationalbiblioteket främjar öppen vetenskap och öppen tillgång till kulturarvet.
  2. Nationalbiblioteket utvecklar öppna tjänster.
  3. Nationalbiblioteket planerar och utvecklar tjänster tillsammans med kunderna och sina samarbetspartner.
  4. Nationalbiblioteket integrerar sina öppna tjänster i de nationella och internationella infrastrukturerna och tjänsterna.
  5. Nationalbiblioteket bereder sin strategi och centrala policy som styr verksamheten i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna.
  6. Nationalbiblioteket främjar spridandet av kunskap, delar med sig av sin kunskap och lär sig av andra.
  7. Nationalbiblioteket påverkar utvecklingen av lagstiftningen så att den på bästa sätt stöder öppen användning av resurser och tjänster.
  8. Nationalbiblioteket strävar efter att i sina avtal säkerställa att resurserna är så öppna som möjligt.