Uppgifter och strategi

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla och ger rikstäckande betjäning för medborgare, vetenskapssamhällen och andra aktörer inom samhället. Vi säkerställer tillgången till kulturarv som publicerats i Finland eller som gäller Finland samt förmedlar och skapar informationsinnehåll för forskning, studier, medborgare och samhället. Vi utvecklar tjänster i samarbete med bibliotek, arkiv, museer och andra aktörer.

VÅR VISION: Bildning i kärnan av samhället

Nationalbibliotekets material och tjänster stärker samhällets kunskapsunderlag, bildning, lärande och forskning. Vi säkerställer att den kulturella mångfalden och flerspråkigheten i samhället framträder i vår verksamhet och att det publicerade kulturarvet är tillgängligt på ett mångsidigt sätt.

Hörnstenarna för vår verksamhet: öppenhet, förnyelse och bildning

Öppenhet

Principen om öppenhet styr vår verksamhet och utvecklingen av våra tjänster. Nationalbiblioteket genomför principen genom att öppet och frimodigt dela och ta emot idéer och genom att stödja öppen vetenskap. Biblioteket har en öppen verksamhetskultur.

Förnyelse

Genom förnyelse utvecklar vi tjänsternas kvalitet, genomslagskraft, kundorientering och jämlikhet. Vi främjar en verksamhetskultur som värdesätter nyfikenhet. Förnyelsen bärs upp av ett aktivt samarbete i nationella och internationella nätverk och styrs av principerna om ansvarsfullhet, öppenhet och hållbar utveckling.

Bildning

Vi agerar kulturbärare och fungerar som bildningens ryggrad – vi står stadigt på kunskapens sida. Bildning tillhör alla, i goda och dåliga tider, också i en värld som polariseras. Våra ledstjärnor är jämlik tillgång till information, stödjande av förutsättningarna för utbildning och forskning samt förmedling av etisk, tillförlitlig och forskningsbaserad kunskap.
 

Strategiska val och utvecklingsområden 2021–2030

Kulturarv för det gemensamma bästa

 

 • I samarbete med minnesorganisationsnätverket stärker vi intresset för kulturarvsmaterial genom att främja tillgången till och synligheten för materialen.
 • Vi går internationellt i främsta ledet när det gäller att deponera föränderliga och mångformiga material inom det elektroniskt tillkomna kulturarvet.
 • Vi påverkar arbetet med att uppdatera kulturmateriallagen för att minska antalet exemplar som ska deponeras i tryckt format och för att effektivisera elektronisk lagring och långtidsförvaring.
 • Genom digitalisering inriktar vi oss på att erbjuda omfattande, sammanhängande material som är öppet tillgängliga.
 • Vi främjar tillgången till material och tjänster genom att utveckla interoperabla lösningar med tillhörande infrastruktur i nationellt och internationellt samarbete.
 • Vi utvecklar beskrivningen av material i enlighet med principerna för öppna länkade data.

Nationalbiblioteket i kärnan av forskarsamhället

 

 • Vi främjar forskarnas möjligheter att publicera öppet i inhemska och utländska publikationskanaler och vi effektiviserar långtidsförvaringen av forskningspublikationer.
 • Vi bygger långsiktigt upp flerspråkiga och mångvetenskapliga samlingar till stöd  för forskning.
 • Vi utvecklar våra materialtjänster för att de ska stödja arbetsmetoderna inom digital humaniora och en öppen delning av forskarnas verktyg.
 • Vi deltar i forskningsprojekt som stöder bibliotekets verksamhetsområde.
 • Vi främjar öppen vetenskap i en inhemsk och en utländsk kontext enligt principen ”forskningsdata är så öppna som möjligt och så stängda som nödvändigt”

Nationalbiblioteket som en resurs för bildning och lärande

 

 • Bibliotekets öppet tillgängliga digitala tjänster skapar förutsättningar för att förnya undervisningen, lärandet samt forsknings- och innovationsverksamheten.
 • Vi stöder åtgärder för att skapa och använda öppet tillgängliga studiematerial med målet att främja livslångt  lärande och undervisning på olika nivåer i grundskolorna, läroanstalterna och högskolorna samt inom det fria bildningsarbetet.
 • Data som biblioteket producerar hanteras i enlighet med FAIR-principerna, och vi vägleder användarna i att använda data ansvarsfullt.
 • Vi utvecklar bibliotekets utrymmen med ett experimentellt grepp.

Ett starkt kompetenscentrum via nätverkssamarbete

 • Vi stärker kulturarvsorganisationernas samarbete samt interoperabla tjänster på det nationella och det internationella planet.
 • Vi utvecklar biblioteket till ett brett kompetenscentrum som är aktivt i kulturella och vetenskapliga nätverk.
 • I samarbete med vårt partnerskapsnätverk arbetar vi för att utveckla lösningar inom maskininlärning och  artificiell intelligens samt datamaterialtjänster som utnyttjar kulturarvsmaterial och metadata.
 • Lösningarna för de digitala tjänsterna bygger huvudsakligen på en öppen källkod, öppna gränssnitt och omfattande nationellt och internationellt samarbete.
 • I samarbete med våra partner upprätthåller och utvecklar vi den kompetens som förändringarna i samhället kräver enligt devisen ”vi testar, vi misslyckas, vi vågar”.

 

Nationell uppgift

Nationalbiblioteket svarar för att den nationella publikationsproduktionen förvaras, bevaras och hålls tillgänglig. Biblioteket förmedlar och producerar informationsinnehåll för forskning, studier, medborgarna och samhället samt utvecklar tjänster i samarbete med olika bibliotek, arkiv, museer och andra aktörer. Biblioteket främjar en kultur som präglas av samarbete och framväxande banbrytande kunnande.

Nationalbibliotekets ställning och uppgifter har fastställts genom lagar och en förordning:

Universitetslagen och universitetsförordningen

Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

Lagen om allmänna bibliotek

 

Nationalbibliotekets strategi för perioden 2021 – 2030

Nationalbibliotekets strategi för perioden 2016 - 2020