Uppgifter och strategi

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla och ger rikstäckande betjäning för medborgare, vetenskapssamhällen och andra aktörer inom samhället. Vi säkerställer tillgången till kulturarv som publicerats i Finland eller som gäller Finland samt förmedlar och skapar informationsinnehåll för forskning, studier, medborgare och samhället. Vi utvecklar tjänster i samarbete med bibliotek, arkiv, museer och andra aktörer.

VÅR VISION: Bildning i kärnan av samhället

Nationalbibliotekets material och tjänster stärker samhällets kunskapsunderlag, bildning, lärande och forskning. Vi säkerställer att den kulturella mångfalden och flerspråkigheten i samhället framträder i vår verksamhet och att det publicerade kulturarvet är tillgängligt på ett mångsidigt sätt.

Hörnstenarna i verksamheten: öppenhet, förnyelse och bildning

 • Öppenhet
  Principen om öppenhet styr verksamheten och utvecklingen av tjänster. Nationalbiblioteket genomför principen genom att öppet och frimodigt dela och ta emot idéer och genom att stödja öppen vetenskap. Biblioteket har en öppen verksamhetskultur.
 • Förnyelse
  Genom förnyelse utvecklar vi tjänsternas kvalitet, genomslagskraft, kundorientering och jämlikhet. Vi främjar en verksamhetskultur som värdesätter nyfikenhet. Förnyelsen bärs upp av ett aktivt samarbete i nationella och internationella nätverk och styrs av principerna om ansvarsfullhet, öppenhet och hållbar utveckling.
 • Bildning
  Vi agerar kulturbärare och utgör bildningens ryggrad –står stabilt på kunskapens sida. Bildning tillhör alla, i goda och dåliga tider, också i en värld som polariseras. Våra ledstjärnor är jämlik tillgång till information, stödjande av förutsättningarna för utbildning och forskning samt förmedling av etisk, tillförlitlig och forskningsbaserad kunskap. 

Strategiska val och utvecklingsområden

I Kulturarv för det gemensamma bästa

 

 • I samarbete     med     minnesorganisationsnätverket     stärker     vi     intresset     för kulturarvsmaterial genom att främja tillgången på och synligheten för materialen.
 • Vi  går  internationellt  i  främsta  ledet  när  det  gäller  att  deponera  föränderliga  och mångformiga material inom det elektroniskt tillkomna kulturarvet.
 • Vi  påverkar  arbetet  med  att  uppdatera  kulturmateriallagen  för  att  minska  antalet exemplar som ska deponeras i tryckt format och för att effektivisera elektronisk lagring och långtidsförvaring.
 • Genom  digitalisering  inriktar  vi  oss  på  att  erbjuda  omfattande  sammanhängande material som är öppet tillgängliga.
 • Vi  främjar  tillgången  på  material  och  tjänster  genom  att  utveckla  interoperabla lösningar med tillhörande infrastruktur i nationellt och internationellt samarbete.
 • Vi  utvecklar  beskrivningen  av  material  i  enlighet  med  principerna  för  öppna  länkade data.

II Nationalbiblioteket i kärnan av forskarsamhället

 

 • Vi  främjar  forskarnas  möjligheter  att  publicera  öppet  i  inhemska  och  utländska publikationskanaler och vi effektiviserar långtidsförvaringen av forskningspublikationer.
 • Vi  bygger  långsiktigt  upp  flerspråkiga  och  mångvetenskapliga  samlingar  till  stöd  för forskning.
 • Vi utvecklar våra materialtjänster för att de ska stödja arbetsmetoderna inom digital humaniora och en öppen delning av forskarnas verktyg.
 • Vi deltar i forskningsprojekt som stöder bibliotekets verksamhetsområde.
 • Vi   främjar   öppen   vetenskap   i   en   inhemsk   och   en   utländsk   kontext   enligt principen ”forskningsdata är så öppna som möjligt och så stängda som nödvändigt”

III Nationalbiblioteket som en resurs för bildning och lärande

 

 • Bibliotekets  öppet  tillgängliga  digitala  tjänster  skapar  förutsättningar  för  att  förnya undervisningen, lärandet samt forsknings-och innovationsverksamheten.
 • Vi  stöder  åtgärder  för  att  skapa  och  använda  öppet  tillgängliga  studiematerial  med målet  att  främja  livslångt  lärande  och  undervisning  på  olika  nivåer  i  grundskolorna, läroanstalterna och högskolorna samt inom det fria bildningsarbetet.
 • Data  som  biblioteket  producerar  hanteras  i  enlighet  med  FAIR-principerna,  och  vi vägleder användarna i att använda data ansvarsfullt.
 • Vi utvecklar bibliotekets utrymmen med ett experimentellt grepp.

IV Ett starkt kompetenscentrum via nätverkssamarbete

 • Vi stärker kulturarvsorganisationernas samarbete samt interoperabla tjänster på det nationella och det internationella planet.
 • Vi utvecklar biblioteket till ett brett kompetenscentrum som är aktivt i kulturella och vetenskapliga nätverk.
 • I samarbete med vårt partnerskapsnätverk arbetar vi för att utveckla lösningar inom maskininlärning  och  artificiell  intelligens  samt  datamaterialtjänster  som  utnyttjar kulturarvsmaterial och metadata.
 • Lösningarna  för  de  digitala  tjänsterna  bygger  huvudsakligen  på  en  öppen  källkod, öppna gränssnitt och omfattande nationellt och internationellt samarbete.
 • I  samarbete  med  våra  partner  upprätthåller  och  utvecklar  vi  den  kompetens  som förändringarna i samhället kräver enligt devisen ”vi testar, vi misslyckas, vi vågar”.

 

Nationell uppgift

Nationalbiblioteket svarar för att den nationella publikationsproduktionen förvaras, bevaras och hålls tillgänglig. Biblioteket förmedlar och producerar informationsinnehåll för forskning, studier, medborgarna och samhället samt utvecklar tjänster i samarbete med olika bibliotek, arkiv, museer och andra aktörer. Biblioteket främjar en kultur som präglas av samhörighetoch den ställning som föregångare som reser sig ur den.

Nationalbibliotekets ställning och uppgifter har fastställts genom lagar och en förordning:

Universitetslagen och universitetsförordningen

Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

Lagen om allmänna bibliotek

 

Nationalbibliotekets strategi för perioden 2021 – 2030

Nationalbibliotekets strategi för perioden 2016 - 2020