Arbeta på Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en tvärvetenskaplig expertorganisation som erbjuder utmärkta möjligheter till utveckling. Många av våra anställda har en utbildning inom biblioteks- och informationsområdet, informationsbehandling eller humaniora.

Innehållsförteckning

Lediga anställningar

KuvituskuvaVi publicerar våra lediga anställningar på Helsingfors universitets karriärssidor (helsinki.fi).

Hörnstenarna för vår verksamhet

Kuvituskuva

Hörnstenarna för Nationalbibliotekets verksamhet är fastslagna i Nationalbibliotekets strategi för 2021–2030. 

Öppenhet
Principen om öppenhet styr vår verksamhet och utvecklingen av våra tjänster. Nationalbiblioteket genomför principen genom att öppet och frimodigt dela och ta emot idéer och genom att stödja öppen vetenskap. Biblioteket har en öppen verksamhetskultur.

Förnyelse
Genom förnyelse utvecklar vi tjänsternas kvalitet, genomslagskraft, kundorientering och jämlikhet. Vi främjar en verksamhetskultur som värdesätter nyfikenhet. Förnyelsen bärs upp av ett aktivt samarbete i nationella och internationella nätverk och styrs av principerna om ansvarsfullhet, öppenhet och hållbar utveckling.

Bildning
Vi agerar kulturbärare och fungerar som bildningens ryggrad – vi står stadigt på kunskapens sida. Bildning tillhör alla, i goda och dåliga tider, också i en värld som polariseras. Våra ledstjärnor är jämlik tillgång till information, stödjande av förutsättningarna för utbildning och forskning samt förmedling av etisk, tillförlitlig och forskningsbaserad kunskap. 

Arbetstider och avlöning

Kuvituskuva.

På Nationalbiblioteket ser vi positivt på att passa ihop medarbetarens individuella livssituation och arbetsgivarens behov.

Vi tillämpar flexibel arbetstid. En medarbetare som har varit i universitetets tjänst i minst ett år får 30 dagars semester, dvs. 6 veckor per år. Medarbetare med minst 15 års tjänst får 38 dagars semester per år.

Avlöningen grundar sig på universitetens avlöningssystem (YPJ), vilket innebär att man fastställer en svårighetsgrad för uppgiften och medarbetaren får en personlig prestationsnivå.  Tillägget för personlig prestation är 4–46,3 % i enlighet med uppgiftens svårighetsgrad. Den personliga prestationen utvärderas regelbundet vid utvärderingssamtal.

Läs mer om Helsingfors universitet som arbetsgivare

Personalförmåner

Henkilö sitoo urheilukenkiään

Alla som jobbar på Nationalbiblioteket är anställda av Helsingfors universitet. Universitetet fäster stor vikt vid personalens välmående och man vill hjälpa alla anställda att lyckas och trivas i sitt arbete. Helsingfors universitet är en familjevänlig arbetsgivare som erbjuder många slags möjligheter till flexibilitet i arbetet.

Till personalens förmåner hör t.ex. omfattande personalutbildingar, god arbetshälsovård samt lunch- och idrottsförmåner. 

Läs mer om personalförmånerna på Helsingfors universitets karriärssajt

En ansvarsfull arbetsgivare

kättely

Helsingfors universitet vill vara en ansvarsfull arbetsgivare. Målsättningen är att vara den bästa möjliga arbetsgivaren för de anställda och en arbetsplats där personalen mår bra och får utföra meningsfullt arbete.

På Nationalbiblioteket arbetar vi mot detta mål genom att satsa på bl.a. kompetensutveckling och välbefinnande i arbetet. Helsingfors universitet förbinder sig till att behandla alla sina anställda på ett ansvarsfullt vis. 

Läs mer:

Helsingfors universitet – en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Nationalbibliotekets program för hållbar utveckling:
Ambitiösa mål mot hållbar förändring - Hållbar utveckling i Nationalbiblioteket 2021-2030

Praktikplatser och lärdomsprov

Kuvituskuva

Praktikplatser

Nationalbiblioteket erbjuder huvudsakligen praktikplatser inom humaniora och datavetenskap.
Förfrågningar om praktikplatser kan skickas till nationalbiblioteket@helsinki.fi.

Lärdomsprov

Studerande som genomför lärdomsprov erbjuds aktuella forskningsämnen, experthjälp, forskningsmaterial och vid behov också arbetslokaler på Nationalbiblioteket.

Forskningsämnena gäller främst tjänster som de olika biblioteken erbjuder, dvs. utveckling av biblioteksnättjänster.

  • Utöver biblioteks- och informationsområdena finns även ämnen som lämpar sig för databehandling och ekonomiförvaltning.
  • Lärdomsprovet kan genomföras som uppdrag antingen med stipendium eller som anställning.
  • Lärdomsprovet som uppdrag bedöms från fall till fall och finansieringen beror på verksamhetsenhetens eller projektets behov och situation.
  • Utöver ämnesförslag kan Nationalbiblioteket erbjuda statistiskt material som lämpar sig för lärdomsprov. Tillstånd att använda material som samlats in via bibliotekens nationella användarenkät ges mot förfrågan. Uppgifterna från det nationella elektroniska biblioteket FinELibs forskningsenkät finns att hämta i det samhällsvetenskapliga dataarkivet. Även data som har sparats i statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek (KITT) kan användas för forskningsarbete.
  • Vi kan om möjligt också erbjuda experthjälp vid planering av ämne för lärdomsprov.

Kontakta oss på nationalbiblioteket@helsinki.fi.