Upphovsrättsorganisationernas ISNI-projekt fortsätter till utgången av 2024

Datum publicerat

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tilläggsfinansiering för upphovsrättsorganisationernas ISNI-projekt som inleddes våren 2022. Under projektet kommer aktörerna inom de kreativa branscherna i Finland att få fullständiga ISNI-identifikatorer. I projektet deltar upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Nationalbiblioteket har rollen som ISNI-registreringsbyrå och samordnar projektet.

ISNI-projektin osapuolet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto, Kansalliskirjasto ja rahoittajana NextGenerationEU

De viktigaste målen för den andra fasen är en smidig och uppdaterad utfärdandeprocess för och användning av ISNI-koder i upphovsrättsorganisationerna. Målet är också att förbättra och harmonisera kvaliteten på metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser över aktörer. De viktigaste utvecklingsområdena i projektets andra fas är uppbyggandet av mångsidiga kontaktytor och utvecklingen av en kontinuerlig ISNI-process. Den andra fasen inleds 2023 och fortsätter till slutet av år 2024.

ISNI (International Standard Name Identifier) är en internationell identifikator för entydig identifiering av personer och organisationer som är knutna till vilket som helst kreativt verk. Permanenta, specificerade och funktionella identifikatorer är av största vikt för digitaliseringen. Genom förbättrad tillgång till metadata som anknyter till upphovspersonen och genom att skapa gränssnitt som möjliggör informationsspridning främjas tjänster och praxis som grundar sig på upphovsrättsorganisationernas uppgifter om verk och upphovspersoner.

Nationalbiblioteket samordnar projektet och arbetar i tätt samarbete med de medverkande upphovsrättsorganisationerna. Under Nationalbibliotekets styrning utvecklas kontinuerliga ISNI-processer för att möjliggöra utfärdande och användning av ISNI-koder i upphovsrättsorganisationerna. Under den andra fasen kommer också allt mer vikt att fästas vid att stärka kvaliteten och kompatibiliteten hos metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser för upphovspersoner. Införandet av ISNI över hela fältet för upphovsrättsorganisationer är ett viktigt steg mot en mer kompatibel informationsspridning inom de kreativa branscherna och möjliggör ett bredare samarbete över sektorsgränserna.

Stödet till upphovsrättsorganisationerna är avsett att främja utvecklingen av kulturtjänster och kreativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller. Stödet är en del av Finlands plan för återhämtning och resiliens som finansieras av programmen Next Generation EU (Mer information på UKM:s webbplats).

Under denna omgång beviljades understöd även till Kuvastos separata samarbetsprojekt Taiteilijat haltuun!: yhteistyötä ja yhteentoimivaa metadataa ISNI-tunnusten avulla (ung. Grepp om konstnärerna!: samarbete och kompatibla metadata med hjälp av ISNI-koder). Också detta projekt samordnas av Nationalbiblioteket i egenskap av ISNI-registreringsbyrå. Syftet med projektet är att skaffa ISNI-koder till konstnärer i samlingsförvaltningssystemen hos Finlands museiförbund och andelslaget Suomen taide ja taidekokoelmat och automatisera utbytet av metadata mellan Kuvasto och Museiförbundet med hjälp av koderna. Kuvastos samarbetsprojekt är det första pilotprojektet för användningen av ISNI-koder vid utbyte av metadata över sektorsgränserna.

Läs mer:

Nyhet om inledningen av ISNI-projektet (2022): https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/upphovsrattsorganisationer-paborjar-isni-projekt

Projektets webbsidor: Ibruktagande av ISNI-identifikatorer vid upphovsrättsorganisationer och Upphovsrättsorganisationer och ISNI (på finska).

Medverkande upphovsrättsorganisationer:
Gramex (upphovsrättsorganisationen för inspelad musik)
Kopiosto (upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande artister och förläggare)
Kuvasto (upphovsrättsorganisation för bildkonstnärer)
Sanasto (upphovsrättsorganisation för författare och översättare)
Teosto (upphovsrättsorganisation för musikskapare och förläggare)

Kontaktperson

Katerina Sornova
utvecklingschef
Biblioteksnättjänsterna
+358 2941 44018
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

Projektets webbplats (på finska).