Upphovsrättsorganisationer påbörjar ISNI-projekt

Datum publicerat

Den kreativa sektorns upphovsrättsorganisationer förbättrar sin metadata genom att förse upphovspersoner med internationella ISNI-identifikatorer. I projektet deltar de finländska upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Nationalbiblioteket koordinerar projektet och innehar rollen som nationell ISNI-registreringsbyrå.

ISNI-projektin osapuolet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto, Kansalliskirjasto ja rahoittajana NextGenerationEU

ISNI (International Standard Name Identifier) är en identifikationskod som används i stor utsträckning internationellt. Med hjälp av ISNI-identifikatorer kan man entydigt identifiera personer och gemenskaper i anslutning till vilket kreativt verk som helst. Hit hör till exempel författare, översättare, kompositörer, artister, skapare av visuell konst, utövande konstnärer, producenter och förläggare.

Upphovsrättsorganisationerna som deltar i projektet representerar mer än 100 000 inhemska ersättningstagare och omfattar upphovspersoner i musik-, litteratur- och den visuella samt delvis den audiovisuella branschen. Projektet påbörjades i februari 2022 och fortsätter till och slutet av år 2023. Under projektets gång skaffas ISNI-identifikatorer heltäckande åt de rättighetsinnehavare som upphovsrättsorganisationerna representerar.

Ibruktagandet av ISNI-identifikatorer i finländska upphovsrättsorganisationer skapar goda förutsättningar för att identifiera konstskapare och förbättra tillförlitligheten och kompabiliteten hos uppgifter om upphovspersoner. Gramex utvecklingskoordinator Anne Kujanpää konstaterar att ”En kontinuerlig och väsentlig del av arbetet är att förbättra kvaliteten på data. Globala standarder såsom ISNI är centrala verktyg för detta. Det är fint att ett ISNI-projekt, på Nationalbibliotekets initiativ, även påbörjas här hos oss i Finland.” Teostos utvecklings- och teknologichef Ano Sirppiniemi håller med: ”Att förbättra kvaliteten och användbarheten hos metadata är centralt för Teosto och utvecklingen kräver brett och långsiktigt samarbete. Därför är det viktigt för oss att tillsammans med andra inhemska upphovsrättsorganisationer delta i ISNI-projektet som Nationalbiblioteket ansvarar för.

Inom upphovsrättsorganisationerna har man under de senaste åren satsat på att förnya datasystem och att förbättra kvaliteten på administrativ metadata. Ett ibruktagande av ISNI-identifikatorer stöder dessa målsättningar. Användning av ett gemensamt, globalt och funktionellt identifikationssystem möjliggör tätare samarbete och bättre service för upphovsrättsorganisationernas kunder. Sanastos utbetalnings- och IT-chef Pentti Nieminen klargör: ”Vår målsättning är att bli ännu effektivare på att identifiera information om upphovspersoner och verk. Vi vill också erbjuda en bättre kundupplevelse för våra upphovspersonskunder genom vårt system för upprätthållning av verksinformationen.

I synnerhet i internationella sammanhang, i en nätverksskapande värld med allt mångfaldigare kanaler för konstkonsumtion, spelar entydig identifiering av konstskapare en central roll. Vid Kopiosto anser man att ISNI-systemets internationalitet är en stor fördel. Ersättningar som betalas från och till utlandet förutsätter att verken och deras upphovspersoner kan identifieras. ISNI-projektet utgör ett betydande tillägg till identifieringen av upphovspersoner, särskilt på ett internationellt plan. Identifikatorerna kan också användas mellan inhemska aktörer”, konstaterar Kopiostos avräknings- och planeringschef Rainer Vallius

Under de senaste åren har användningen av ISNI-identifikatorer blivit vanligare särskilt inom musikbranschen efter att de mest betydande streamingtjänsterna för musik tog i bruk systemet. Men ISNI fungerar också över branschgränserna. Hanne Heinonen, planerare för Kuvasto konstaterar: ”Det är viktigt för Kuvasto att vara med och utveckla metadata. Likt andra organisationer använder vi internationella identifikatorer för gränsöverskridande informationsutbyte. Inom ISNI-projektet utreder vi vilket mervärde ibruktagandet av ISNI kan tillföra den visuella konsten.”

Projektet möjliggörs av bidrag som undervisnings- och kulturministeriet beviljat upphovsrättsorganisationerna. Bidraget är avsett för att främja kultur- och skapande tjänster samt för att förnya produktions- och verksamhetsmodeller. Bidraget ingår i Finlands plan för återhämtning och resiliens vars finansiering kommer från Next Generation EU-programmen.

Nationalbiblioteket koordinerar projektet som nationell ISNI-registreringsbyrå och kan skaffa ISNI-identifikatorer åt andra uppgiftslämnare. Fastän ISNI-identifikatorer redan används i många länder är en helhetslösning på nationell nivå för hela upphovsrättsfältet ändå anmärkningsvärd, internationellt sett.

Mer information om projektet ger projektchef Katerina Sornova (förnamn.efternamn@helsinki.fi). 

Projektets framskridande kan följas på sidan (endast på finska tills vidare).

Mer information om ISNI finns i informationspaketet Nationalbibliotekets webbplats.

 

Upphovsrättsorganisationer som deltar i projektet:

  • Gramex är upphovsrättsorganisationen för utövande konstnärer och ljudupptagningsproducenter
  • Kopiosto är upphovsrättsorganisationen för förläggare och personer som gör skapande arbete
  • Kuvasto är upphovsrättsorganisationen för konstnärer i den visuella branschen
  • Sanasto är upphovsrättsorganisationen för litteratur
  • Teosto är upphovsrättsorganisationen för kompositörer, sångtextförfattare, arrangörer och musikförläggare.

 

Kontaktperson

Katerina Sornova
utvecklingschef
Biblioteksnättjänsterna
+358 2941 44018
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

Projektets webbplats (på finska).

Författare