Två betydande forskningsfinansieringar av Finlands Akademi

Datum publicerat

Finlands Akademi har beviljat högt eftertraktade projektbidrag till två forskare vid Nationalbiblioteket.

Detalj ur medeltida notmanuskript, Nationalbibliotekets samlingar.

Detalj ur medeltida notmanuskript, Nationalbibliotekets samlingar.

Bild
Sisko Vuorikari

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle lägger i finansieringsbesluten vikt vid hög vetenskaplig kvalitet, men fäster därtill uppmärksamhet vid sådana projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse.
Projekten som beviljades finansiering

  • Traditio ja muuntelu. Keskiajan liturginen laulu Turun hiippakunnassa (”Tradition och variation. Medeltidens liturgiska sång i Åbo stift”), äldre forskare Jaakko Tahkokallios projekt fick finansiering på 464 680 euro.
  •  Konsortieprojektet Digitaaliset menetelmät kotimaisen kirjallisuushistorian uudistajana (DHL-FI) (”Digitala metoder som förnyare av den inhemska litteraturhistorien”) fick finansiering på sammanlagt 839 631 euro. Konsortiet leds av biträdande professor Leo Lahti från Åbo universitet. Dessutom medverkar docent Kati Launis vid Åbo universitet och systemspecialist Osma Suominen vid Nationalbiblioteket, vars finansieringsandel är 230 559 euro.

Jaakko Tahkokallio gläder sig över Akademins beslut: ”Det är mycket fint att den musikvetenskapliga forskningen om våra rika medeltida material återupptas ordentligt. Nu har vi utmärkta förutsättningar att kombinera musikforskningens perspektiv med historiska och bokhistoriska forskningstraditioner.

Osma Suominen säger: "Nationalbiblioteket har redan länge ställt sina material till förfogande för litteraturforskare, men i och med DHL-FI-projektet når samarbetet en helt ny nivå. Forskningsprojektet utnyttjar både omfattande bibliografiska databaser och digitaliserad litteratur. Nu sker det också återkoppling i och med att observationer om brister och fel i biblioteksdata som samlas in under projektet korrigeras i de ursprungliga biblioteksdatabaserna. På så sätt säkerställs att den bästa möjliga kunskapen om litteraturhistoria bevaras även för framtida bruk."

Beskrivningar av projekten

Projektet Tradition och variation. Medeltidens liturgiska sång i Åbo stift

Från det medeltida Åbo stift har det bevarats ett sällsynt representativt urval av källor om liturgisk sång. Trots detta har stiftets medeltida sångkultur inte undersökts systematiskt. Projektet syftar till att utreda hur stiftets officiella sångtradition såg ut, hur den utvecklades under medeltiden och hur den påverkade gudstjänstlivet efter reformationen. Dessutom granskar projektet den liturgiska sångens lokala variation. Fanns det lokala traditioner inom liturgisk sång i det medeltida Finland, och varifrån härstammade de? Projektet utgör samtidigt grundforskning i källor och främjar utnyttjandet av liturgiska manuskript i annan historisk forskning. Ju bättre man förstår manuskriptens innehåll, desto mer ny kunskap kan de ge om mer omfattande historiska frågor, såsom när och från vilka riktningar kristendomen kom till olika delar av det nuvarande Finland.

Projektet Digitala metoder som förnyare av den inhemska litteraturhistorien

Inom ramen för projektet undersöks utvecklingen av Finlands litteraturhistoria på 1800-talet och förnyandet av forskningsmetoder inom litteraturhistoria. Målet med projektet är att med hjälp av nya digitala material och metoder avsevärt utvidga den rådande uppfattningen om Finlands litteraturhistoria. I samarbete mellan Nationalbiblioteket och Åbo universitet sammanställer vi en enhetlig kartläggning av bakgrundsinformation om finsk- och svenskspråkig skönlitteratur från 1800-talet. Dessutom utarbetar vi ett digitalt arbetsflöde särskilt med tanke på användningen av materialet i forskning. Projektet ger upphov till nya metoder, material och ny förståelse för Finlands litteraturhistoria, vilket utöver forskningen betjänar en bred publik.


Finlands Akademis pressmeddelande: 44 forskningsprojekt får akademiprojektsbidrag inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning