Resultat från tjänsteenkäten: Nationalbiblioteket är en viktig samarbetspartner och tjänsteleverantör

Datum publicerat

Vartannat år ordnar Nationalbiblioteket en enkät där vi ber våra organisationskunder utvärdera de av Nationalbibliotekets tjänster som de använder och ge förslag på hur tjänsterna kan utvecklas. Enligt resultaten från den senaste enkäten som gjordes i oktober anses Nationalbibliotekets tjänster vara viktiga och ge inbesparingar för den egna organisationen.

Yksityiskohta Kupolisalista.

Enligt enkätsvaren är Nationalbiblioteket en viktig samarbetspartner bland annat för universitetsbiblioteken.

Bild
Marko Oja

I år svarade 202 personer på enkäten som var riktad till kundorganisationerna. Största delen av dem (69 %) arbetar som experter. Av Nationalbibliotekets tjänster utvärderades följande i enkäten: FinELib, Finna, Finto, Finto AI / Annif, publikationsarkivtjänsterna, nationalbibliografin, bibliotekssystemet Koha och Melinda.  

Nationalbibliotekets tjänster är förnuftiga och viktiga. Tack! 

(Plock ur enkätens öppna svar.) 

Enligt enkäten anses Nationalbibliotekets tjänster fortsättningsvis vara viktiga; resultaten var på samma goda nivå som i den enkät som utfördes år 2020. Kunderna var tämligen nöjda med tjänsternas funktionssäkerhet, användbarhet och sakkunskap. Kunderna upplever att Nationalbibliotekets tjänster bidrar till inbesparingar inom den egna organisationen och att de motsvarar kundorganisationens behov.

Nationalbibliotekets evenemang och utbildningar fick beröm, men samtidigt framfördes önskemål om att de i fortsättningen ska vara mer praktiska. 

Resultaten från enkäten kommer att analyseras ytterligare tjänstespecifikt, och på basis av analysen läggs förslag till åtgärder fram som diskuteras i styrgrupperna för tjänsterna under början av 2023.

Ett stort tack till alla som besvarat enkäten!

Kontaktperson

Kristiina Hormia-Poutanen
servicedirektör
Biblioteksnättjänsterna
+358 (0)50 552 3056
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet