Nyheter om krig och fred – nu är de finlandssvenska tidningarna från 1940-talet tillgängliga på webben

Datum publicerat

Nationalbiblioteket har digitaliserat och tillgängliggjort Finlands svenskspråkiga tidningar fram till slutet av 1940-talet. Satsningen är ett led i ett treårigt projekt där Nationalbiblioteket digitaliserar alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland. Projektet möjliggörs genom ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser. Användarrättigheterna till materialet är överenskomna med Kopiosto.

Kuva Vasabladetin etusivusta 20. syyskuuta 1944.

Vasabladet 20.9.1944, digi.kansalliskirjasto.fi

Bild
digi.kansalliskirjasto.fi

1940-talet tar läsaren från krig till fred

1940-talets händelser var historiskt avgörande för Finland, som vid den tiden hade omkring fyra miljoner invånare. Även de minsta lokaltidningarna bevakade de olika skeendena under krigsåren och de påföljande fredsförhandlingarna.

Genom tidningarna kan dagens läsare följa med utvecklingen av det efterkrigstida Finland mot ett välfärdssamhälle. Livsmedelsransoneringen pågick ända in på 1950-talet, men en lång period av ekonomisk tillväxt och återuppbyggnad skapade ändå goda förutsättningar för samhällsutveckling. De stora årskullarna föddes under åren efter kriget, och en del betydande familjepolitiska förnyelser såsom barnbidraget infördes under 1940-talet. Även lagar kring arbete, bland annat kollektivavtalslagen, stiftades under årtiondet. På tidningssidorna märks också en ökad efterfrågan på och ett växande utbud av kultur i hela samhället efter de hårda krigsåren.

– Den svenskspråkiga pressen i Finland avvek i vissa hänseenden tydligt från den finskspråkiga under 1940-talet när det gällde innehåll, både tack vare de tätare kontakterna till Sverige och på grund av att den rådande censuren verkar ha varit mildare gentemot den svenskspråkiga pressen. Därför är det mycket välkommet att användningen av det här materialet nu blir enklare, säger Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet.

Betydande fondfinansiering möjliggör en snabb digitalisering

– Digitaliseringen av de svenskspråkiga tidningarna är vårt största samarbetsprojekt hittills. Projektet skapar en omfattande, enhetlig materialhelhet som har stor betydelse för forskningen. De tidningar från 1940-talet som öppnas upp för allmänheten nu är säkerligen till stor glädje även för släktforskare och andra fritidshistoriker, säger servicedirektör Johanna Lilja vid Nationalbiblioteket.

När det treåriga projektet slutförs 2023 kommer närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor att finnas tillgängliga digitalt. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands landskapsarkiv, Pressarkivföreningen och upphovsrättsorganisationen Kopiosto.

 – Det är betydelsefullt att vi nu kan göra de svenskspråkiga tidningarna från krigstiden fritt tillgängliga på nätet för både forskare och allmänheten. Därmed blir tidningarna en del av vårt gemensamma minne. Digitaliseringsprojektet har avancerat enligt tidtabell och tidningar från 1950-talet kommer att tillgängliggöras på friexemplarsbibliotek och i samarbetsparternas arkiv i takt med att digitaliseringen framskrider, säger arkivchef Kristina Linnovaara på Svenska litteratursällskapet.

Projektet finansieras med upp till 1,85 miljoner euro av åtta fonder och stiftelser: Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.

– Vi är glada över att kunna vara med och möjliggöra att de finlandssvenska tidningarna erbjuds till en så bred kundkrets. Samtidigt säkerställer vi att tidningsmakarna och -förläggarna får de upphovsrättsersättningar som de har rätt till för användningen av deras verk, säger vd Valtteri Niiranen på Kopiosto.

*******************************
DIGITALISERADE TIDNINGAR I ALLMÄNT BRUK

1771–1939
 • alla tidningar och tidskrifter som publicerats i Finland och digitaliserats är öppet tillgängliga på webben via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi
 • sammanlagt 685 titlar och 6,1 miljoner sidor
1940–1949
 • alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland och digitaliserats är öppet tillgängliga på webben via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi fram till slutet av 2026
 • sammanlagt 39 titlar och över 200 000 sidor
1950–2018
 • alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland 1950–2018 och digitaliserats är tillgängliga lokalt i följande arkiv i takt med att digitaliseringen framskrider:
  • Nationalbiblioteket och övriga friexemplarsbibliotek
  • Svenska litteratursällskapet i Helsingfors och Vasa
  • Brages Pressarkiv i Helsingfors
  • Ålands landskapsarkiv i Mariehamn
 • sammanlagt 38 titlar och över en miljon sidor
1950–2018
 • Nationalbiblioteket och Kopiosto har avtalat om rätten att tillgängliggöra tidningar och tidskrifter i Nationalbibliotketes samlingar på digi.kansalliskirjasto.fi för forskning åtminstone fram till slutet av 2022.
1771–2021
 • alla tidningar som publicerats i Finland och digitaliserats, både finsk- och svenskspråkiga, är enligt lag tillgängliga lokalt på Nationalbiblioteket, i riksdagens bibliotek och i övriga friexemplarsbibliotek.
 • sammanlagt 893 titlar, 12,7 miljoner sidor

*antal titlar och sidor 1.1.2022

*******************************

Mer information

Kontaktchef Pirjo Karppinen, Nationalbiblioteket i Finland
Tfn 050 318 2320, pirjo.karppinen@helsinki.fi

Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland
Tfn 040 168 8088, kristina.linnovaara@sls.fi

Direktör Juha Jukkara, Kopiosto
Tfn 09 4315 2346, juha.jukkara@kopiosto.fi

Digi.kansalliskirjasto.fi https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu?set_language=sv

Friexemplarsbiblioteken https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran#anvandning-av-friexemplarsmateria

Svenska litteratursällskapet i Finland https://www.sls.fi/sv

Brages pressarkiv https://www.bragespressarkiv.fi/

Ålands landskapsarkiv http://www.arkivet.ax