Nya projekt till förmån för forskning och vetenskap

Datum publicerat

 Vid sidan av sina primära uppgifter deltar Nationalbiblioteket i olika projekt som utvecklar dess verksamhet, skapar bättre förutsättningar för forskning och baserar sig på bibliotekets material eller specialkompetens.

koristekuva

Nationalbibliotekets tre nyaste projekt gäller forskning och stärkande av vetenskapens förutsättningar med hjälp av informationsinfrastrukturer.  I de uppstartade projekten samarbetar biblioteket med flera olika aktörer, och ofta är det partnerna som är huvudaktörer i projekten.

De nya projekten handlar bland annat om att spåra medeltida sångmelodier i pergamentfragment, undersöka finländsk skönlitteratur från 1800-talet med hjälp av data och artificiell intelligens samt bygga upp kärnfunktioner för gemensamma vetenskapliga datainfrastrukturer i Europa. Nedan presenteras kort Nationalbibliotekets roll i projekten. Ytterligare information finns bakom länkarna.

Projektet Tradition och variation. Medeltida liturgisk sång vid Åbo stift (Finlands Akademi, 1.9.2022–30.8.2026) använder som sitt huvudsakliga material de handskrivna böcker och pergamentfragment från medeltiden och 1500-talet som förvaras vid Nationalbiblioteket. Materialet innehåller rikligt med information om medeltidens musikliv. Du kan läsa mer om projektet i projektledaren Jaakko Tahkokallios blogginlägg ”Kenen lauluja Suomen kirkoissa laulettiin keskiajalla?”

Projektet Digitala metoder som förnyare av den inhemska litteraturhistorien (Finlands Akademi, 1.9.2022–30.8.2024) undersöker utvecklingen av Finlands litteraturhistoria på 1800-talet med hjälp av digitala material och metoder. Projektet ”Digitala metoder som förnyare av den inhemska litteraturhistorien” (Finlands Akademi, 1.10.2022–30.9.2024) undersöker utvecklingen av Finlands litteraturhistoria på 1800-talet med hjälp av digitala material och metoder. Projektet leds av Åbo universitet, och i arbetet används metadata ur nationalbibliografin Fennica, uppgifter om författarnas namn och aktörsnamn ur datalagren Kanto och Asteri samt verktyget Annif, som utvecklats vid Nationalbiblioteket och möjliggör analysering av teman i litteraturen med hjälp av artificiell intelligens.

FAIRCORE4EOSC (Horisont Europa, 1.6.2022–31.5.2025) främjar forskares möjligheter att hitta, undersöka och använda sig av forskningsprodukter (t.ex. forskningsdata, publikationer eller programvara) över lands- och disciplingränser. Projektet är ett brett internationellt samarbete och det samordnas av IT-centret för vetenskap CSC. Inom ramen för projektet utvecklas en på beständiga identifierare och webbadresser baserad grund för en europeisk virtuell miljö (EOSC, EOSC-Core) som ska vara en samlingsplats för forskningsdata och tillhörande tjänster. Nationalbibliotekets arbete inom projektet handlar om att i enlighet med internationella riktlinjer utveckla praxis för olika identifikationssystem och utveckla den tekniska infrastruktur som drivs av biblioteket och som baserar sig på URN-nummer.

Projektverksamheten främjar serviceutvecklingen och materialanvändningen

Nationalbiblioteket deltar i många projekt som ger möjlighet att utveckla bibliotekets verksamheter i samma riktning som andra aktörer och bidrar till att stärka bibliotekstjänsternas inhemska eller internationella genomslag. Att stärka projekt- och forskningssamarbetet ingår i Nationalbibliotekets strategi (2021–2030).

Nationalbibliotekets material och tjänster är till största delen öppna för alla, så i regel krävs det inga separata projekt eller avtal för att kunna använda dem. Vem som helst kan använda materialen självständigt för sin egen forskning eller för många andra ändamål.

Om användningen av samlingar eller tjänster kräver ett bredare samarbete än de normala tjänsterna kan Nationalbiblioteket från fall till fall stödja forskare till exempel genom samarbetsförbindelser eller stödbrev.

Projekten ger i sin tur möjlighet till en djupare samverkan med större effekt. De stärker också samspelet mellan olika organisationer och experter.

Nationalbiblioteket är öppet för samarbete

Ur Nationalbibliotekets synvinkel finns det många fördelar med projektsamarbete. Till dem hör till exempel att få ny information om Nationalbibliotekets samlingar och förbättra kvaliteten på tillgängliga metadata om materialen.

Projektsamarbete är också ett sätt att utveckla bibliotekets tjänster och de nationella infrastrukturer som biblioteket driver på ett sätt som många andra har nytta av. Ambitionen är att publicera resultaten av utvecklingsarbetet – exempelvis ny källkod eller en ny informationsresurs – för öppen användning av andra aktörer.

Samarbete kan initieras genom att kontakta Nationalbiblioteket. Med kontaktformuläret på Nationalbibliotekets webbplats går det enkelt att föreslå till exempel forskningsrelaterat samarbete.

Mångfalden av nya projekt återspeglar Nationalbibliotekets breda förmåga som samarbetspartner. Samtidigt skulle det inte vara möjligt att utveckla bibliotekets verksamhet utan samarbete och stödet från kunder, nätverk och samarbetspartner.

Kontaktperson

Päivi Maria Pihlaja
informationsspecialist
Biblioteksnättjänsterna
+358 2941 22772
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Liisa Näpärä
Liisa Näpärä
informationsspecialist
Forskningsbiblioteket
+358505059638
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli