Nationalbibliotekets Digitaliseringsprogram 2021–2024 och Samlingspolicy har publicerats

Datum publicerat
Nationalbibliotekets samlingspolicy definierar de centrala principerna för utveckling och användning av samlingarna. Digitaliseringsprogrammet presenterar de material som ska digitaliseras under en fyraårsperiod samt de material vars digitalisering förutsätter kompletterande finansiering. Samlingspolicyn och Digitaliseringsprogrammet 2021–2024 kompletterar Nationalbibliotekets strategi 2021–2030. De ges ut på finska, svenska och engelska. Alla versioner är tillgängliga i Doria-tjänsten.
Bild
Kansalliskirjasto / Marko Oja

Den nya samlingspolicyn betonar en nära samverkan mellan Nationalbibliotekets samlingar och forskning samt vetenskapens öppenhet. I Nationalsamlingen lagras det finska publicerade kulturarvet för permanent förvaring och för att göra det tillgängligt för alla. Den samlingen av flerspråkig forskningslitteratur är uppbyggd efter forskarnas behov och betjänar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i synnerhet. Samlingspolicyn förbinder sig att främja öppenhet inom vetenskap genom att minska mängden licensierat elektroniskt material och i stället stödja nya finansieringsmodeller för vetenskaplig publicering baserad på öppen tillgång. Även bibliotekets egna digitaliserade material öppnas för kunder så brett som möjligt inom ramen för upphovsrättslagstiftningen och avtal. För att göra samlingar tillgängliga letar man ständigt efter nya sätt att tillhandahålla material för forskare i den form de behöver, till exempel som maskinläsbara data. 

Syftet med digitaliseringsprogrammet är att producera omfattande materialhelheter för forskning och att säkerställa att den kulturella mångfalden och flerspråkigheten i samhället beaktas i innehållen. Under åren 2021–2024 digitaliserar Nationalbiblioteket tidningssamlingen och ljudinspelningar med basfinansiering. Dessutom påbörjas digitalisering av nationalsamlingen från den ryska tiden. Kompletterande finansiering har stor betydelse för digitaliseringsproduktionen. Digitaliseringen av nationalsamlingen från den svenska tiden som skett med stipendier kommer att slutföras. Finansiering söks för digitalisering av tidningar, men också för att digitalisera olika historiska enheter. Dessa är Ptolemaios-atlaser, skillingtryck, bibliotekets samling av noter, österbottniska mystikers manuskript, klandestina manuskript och en samling av föreläsningsanteckningar från Helsingfors universitet. Språklig mångfald representeras av ett digitaliseringsprojekt för att digitalisera litteratur på enaresamiska och skoltsamiska. Donationer till digitalisering av dessa materialhelheter kan göras via Nationalbibliotekets fond för kulturarv.

Nationalbibliotekets samlingspolicy, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6998-3

Nationalbibliotekets digitaliseringsprogram 2021–2024, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6994-5

Mer information ges av:

Om samlingspolicy ledande informationsspecialist Harri Ahonen tfn 02941 22710, harri.ahonen@helsinki.fi

Om digitaliseringsprogrammet informationsspecialist Jussi-Pekka Hakkarainen, tfn 02941 22732, jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi och servicedirektör Johanna Lilja, tfn 050 311 9610, johanna.e.lilja@helsinki.fi

Nationalbibliotekets fond för kulturarv: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/donera