Nationalbibliotekets årsberättelse – plock och nyckeltal från år 2022

Datum publicerat

År 2022 återgick bibliotekets verksamhet till det normala efter att pandemin avklingat. Nya utmaningar som energibrist och kriget i Ukraina medverkade påverkade ändå året som gick. Nationalbibliotekets nya överbibliotekarie Kimmo Tuominen tillträdde sin post och tog över verkställandet av bibliotekets strategi för 2021–2030.

Södra forskarsalen.

Södra forskarsalen

Kimmo Tuominen vill fortsätta utveckla Nationalbiblioteket till en föregångare inom öppen vetenskap.

Jag är mycket engagerad i frågor om bildning, jämställdhet, kultur och främjande av forskning och digitalisering”, berättar Tuominen.

Kimmo Tuominen tog under sommaren över uppgiften som överbibliotekarie efter att Cecilia af Forselles gått i pension. Tuominen övergick till uppdraget som Nationalbibliotekets överbibliotekarie från sin tidigare uppgift som Helsingfors universitetsbiblioteks direktör.

Utökningen av samlingarna fortskred under 2022. Över tre miljoner sidor material digitaliserades och innehållet i Nationalbibliotekets webbtjänst för digitala material, digi.kansalliskirjasto.fi, uppgick till sammanlagt 25 miljoner sidor. Arbetet med att digitalisera samtliga svenskspråkiga tidningar utgivna i Finland tog ett stort steg framåt och nedladdningsstatistik från de senaste fem åren visade att de svenskspråkiga tidningarna hörde till de mest populära materialen i digi.kansalliskirjasto.fi. För Finnas del ökade besöken i samtliga Finna-vyer till knappa 52 miljoner. Via Finna klassrum kunde användarna ta del av material som museer och arkiv tagit fram för undervisningssyfte.

Det förändrade världsläget syntes på flera sätt i bibliotekets verksamhet. Finländska webbarkivet genomförde temainsamlingar om bland annat kriget i Ukraina och diskussionen om Finlands Nato-medlemskap. Vetenskapligt material införskaffades till samlingarna för nästan en halv miljon med särskild betoning på monografier. Utöver detta införskaffades också värdefulla, historiska Sibeliusmanuskript. Flera användaravtal för material utvidgades och för de digitaliserade tidningarnas del förlängdes avtalen om nyttjanderätt till och med år 2027.

År 2022 kom också bibliotekets publikarbete i gång på nytt efter en paus under pandemin. Olika kulturevenemang och utställningar i Galleriet och bibliotekets övriga utrymmen lockade nya besökare. I fortsättningen kan konstnärer ansöka om att få delta i Nationalbibliotekets kulturverksamhet via den öppna ansökan om att bli bibliotekets Kulturkumpan.

Du kan bekanta dig med årsberättelsen i publikationsarkivet Doria