Nationalbiblioteket ansluter sig till högskolornas systemsamarbete för att bereda ibruktagandet av ett bibliotekssystem med öppen källkod

Datum publicerat
Bakom lösningen finns ett flerårigt utredningsarbete om bibliotekssystemlösningar som Nationalbiblioteket har bedrivit i samarbete med övriga högskolebibliotek.

Till Nationalbibliotekets lösning bidrog den marknadsundersökning som upphandlingsprojektet låtit göra. Enligt undersökningen finns det problem i de SaaS-system som finns på marknaden särskilt i fråga om gränssnittens funktioner, prestationsförmåga och stabilitet. Nuvarande tjänster för till exempel det externa kundgränssnittet och beskrivningsmiljön är omöjliga att genomföra utan att nuvarande servicenivå sjunker. Man kan se att framtidens behov av tjänster kräver alltmer att tjänsterna sinsemellan integreras och är interoperabla.

Högskolebiblioteken i Finland har berett en gemensam upphandling av ett bibliotekssystem i form av ett projekt som koordinerats av Nationalbiblioteket. Gruppen har i stor omfattning undersökt kommersiella system och system med öppen kod på marknaden. I marknadsundersökningen ingick studiebesök runt om i Europa hos bibliotek som använder systemen. Studiebesöken har gjort det möjligt att föra diskussioner med bibliotekens sakkunniga. Det har inte varit möjligt att testa kommersiella system i praktiken, och därmed har de enda egentliga testerna gjorts angående systemet Koha med öppen källkod.

Mot bakgrund av marknadsundersökningen lämpar sig inget enskilt system för alla bibliotek. Därmed har det nationella upphandlingssamarbetet avvecklats och i dess ställe har i början av januari 2018 två alternativa grupper bildats, som biblioteken kan ansluta sig till om de så önskar:

1.  En grupp som konkurrensutsätter ett kommersiellt enhetligt system som erbjuds med SaaS-modellen
2.  En grupp som tar i bruk systemet Koha med öppen källkod

Nationalbiblioteket förvaltar det nuvarande bibliotekssystemet Voyager som betjänar högskolebiblioteken enligt Linnea2-konsortiets lösningar.

Högskolebibliotekens centraliserade tjänster fortsätter trots bibliotekssystemets läge. Nationalbiblioteket förvaltar och utvecklar Finna varigenom högskolorna får tillgång till ett centrerat artikelindex och en länkningstjänst (PCI och SFX). Den nationella beskrivningsmiljön Melinda och ontologitjänsten Finto utvecklas också som bestående tjänster.

 
Ytterligare information:

Minna-Liisa Kivinen
minna-liisa.kivinen(a)helsinki.fi