Närmare 18 000 besökte Nationalbiblioteket under öppningsmånaden

Nationalbibliotekets huvudbyggnad öppnades för allmänheten i början av mars efter drygt två års renovering. Den första månaden hade bibliotekets huvudbyggnad nästan 18 000 besökare.

Evenemangen under öppningsveckorna var mycket populära och konserterna och föreläsningarna i Kupolsalen fylldes nästan utan undantag till sista platsen.

Ett ännu bättre bibliotek
Det är nu smidigare än tidigare att använda biblioteket.
Man kan återlämna och låna material med hjälp av självbetjäningsautomater och under våren förbättras också bibliotekets nättjänster. Man kan beställa, göra förfrågningar och boka tid för individuella bibliotekstjänster på nätet.

I det förnyade biblioteket har man särskilt beaktat forskarna. Södra salen har inretts för forskare. I biblioteket finns mer källmaterial och ny litteratur framme än tidigare och den öppna samlingen har delats in enligt vetenskapsområde.

”Kunderna har hittat tillbaka till biblioteket utan problem.  Södra salens läsplatser är efterfrågade och Norra salens mikrofilmsapparater är i flitigt bruk. De nya utrymmena fungerar också fint. Självbetjäningstiderna morgon och kväll kräver dock lite inkörning”, konstaterar Mika Salokangas som är chef för kundtjänsten.  

Bibliotekarien Jussi Omaheimo möter dagligen många besökare och informationsdisken anlitas inte bara av kunder som behöver bibliotekstjänster utan också av många turister, i synnerhet inhemska turister har besökt och beundrat Nationalbiblioteket.  

Drygt två år av omsorgsfull renovering
Under renoveringen har man förbättrat bibliotekslokalernas funktioner och tillgänglighet och förnyat hustekniken. Renoveringen har omfattat bibliotekets huvudbyggnad, som är ritad av Carl Ludwig Engel och togs i bruk 1845, men man har också åtgärdat Rotundan, tillbyggnaden som uppfördes 1906. Också yttertaket och mittkupolens tak har förnyats och Rotundans fasad har målats i en ljusare nyans än tidigare.

De tydligaste förändringarna i interiören är bl.a. att dörröppningarna till läsesalarna och trägolven har återställts, takmålningarna i entréhallen har restaurerats och möblerna förnyats. I källarvåningen har man byggt en ny garderob. Nationalbibliotekets huvudbyggnad är skyddad med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Making the National Library more efficient
Visiting the National Library is now even easier. Reading material can be borrowed and returned using the self-service machines, and the National Library’s online services will also be improved in the spring. Online services will include reservations, inquiries and bookings for an individual service appointment.

The renovated Library was designed particularly with researchers in mind. The South Hall has been furnished for researchers. The Library has a wider selection of sources and new literature on display, and the open collection has been organised according to discipline.

Customers have rediscovered the Library. There is high demand for the reading desks in the South Hall, and the microfilm equipment in the North Hall is very popular. The area featuring new literature also seems to be working well. Of course, there is still some getting used to the self-service hours in the mornings and evenings,” says Mika Salokangas, customer service manager.  

Librarian Jussi Omaheimo meets many people every day at the service desk, from customers seeking library services to curious tourists. Finnish visitors in particular have been excited to see their National Library.  

More than two years of meticulous renovation
During the renovation the library facilities were made more functional and accessible, and the building’s technology was modernised. The renovation involved both the main building, which was designed by Carl Ludwig Engel and inaugurated in 1845, as well as the Rotunda building, which was completed in 1906. The main building has been reroofed and the central cupola recoated, and the facade of the Rotunda building has been painted a lighter shade.

Immediately apparent changes to the interiors include the restoration of the original doorways and wood floors in the reading rooms, the restored ceiling murals in the foyers, and new furniture. As well, a new cloakroom has been installed on the basement level. The main building of the National Library is protected under the Act on the Protection of Buildings.