Melinda förbereder en gradvis övergång till länkade data

Datum publicerat

Utredningar om Melindas övergång till en ny plattform pågår inom olika delområden. Med tiden kommer ändringar att ske också i auktoritetsdatabasen Asteri.

Under de kommande åren står biblioteken inför en övergång till länkade data, vilket kommer att påverka många av de bibliotekssystem som nu används. I samband med denna förändring förnyar vi metadataresursen Melindas bakomliggande system. På Nationalbiblioteket görs en utredning om ersättande system till Aleph, som fungerat som plattform för Melinda under en lång tid. Utredningen är i första hand inriktad på system med öppen källkod som stöder länkade data.

Förutom utredningen förbereder Nationalbiblioteket åtgärder för att underlätta övergången till länkade data. Byte av plattform för Melinda är nära relaterat till projektet Länkade biblioteksdata, där en datamodell för länkade data utvecklas för användning i bibliografisk beskrivning. Inom det projektet publicerades den första råversionen av en datamodell i början av 2023. Nästa version släpps under våren,  men utvecklingsarbetet fortsätter resten av året och även nästa år. I projektet utarbetas också konverteringsregler mellan MARC 21 och den nya datamodellen. Trots den kommande övergången till länkade data kommer MARC 21 att finnas kvar i lokala system under en lång tid framöver.

I samband med förnyelsen av Melindas bakomliggande system kommer även auktoritetsdatabasen Asteri, som också körs på plattformen Aleph, att förändras. I utredningsarbeten under senare tid har man inriktat sig på egenskaperna hos databeskrivningsverktyg för länkade data, särskilt med avseende på användning och produktion av auktoriteter. Arbetet med att hitta lösningar för gränssnitt och integrationer fortsätter också. Flera lokala bibliotekssystem är för närvarande integrerade i Melinda. Målet är att de tekniska lösningarna för integrationer framöver ska baseras på öppna gränssnitt och bli mer enhetliga än idag.

Tilläggsuppgifter: melinda-posti@helsinki.fi.