Meddelande till utgivarna: skyldigheten att överlåta friexemplar 30.9.2013

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att i samarbete med utgivarna deponera inhemska publikationer. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Överlåtelseskyldigheten gäller tryckalster såsom böcker, tidningar och notpublikationer samt ljud- och bildupptagningar och andra publikationer som nämns i den bifogade broschyren. Publikationerna ska överlämnas oberoende av om de är försedda med en identifieringskod eller inte (t.ex. ISBN, ISSN, ISMN).

Ni har en skyldighet att överlåta friexemplar om ni själva framställer era publikationer eller om ni låter framställa era publikationer utomlands. Om ni låter framställa era publikationer i Finland har framställaren en skyldighet att överlåta friexemplar.

De tryckalster och upptagningar som framställts under ett kvartal ska överlåtas inom 30 dagar från utgången av kvartalet. Tryckalster och upptagningar som framställts utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att de har förts in i landet. Nationalbiblioteket övervakar att överlåtelseskyldigheten fullgörs i enlighet med 27 § i kulturmateriallagen.

Närmare information om friexemplarsverksamheten finns i broschyren och på vår webbplats. Vi svarar gärna på frågor och ger hjälp i allt som gäller överlåtelseskyldigheten.

Kontaktuppgifter