Meddelande till politiska partier om välfärdsområdesvalmaterial 19.1.2022.

Datum publicerat

Bästa partirepresentant

Så här under det första välfärdsområdesvalet har alla partier producerat stora mängder tryckmaterial inför valen (t.ex. broschyrer, flyers, affischer och reklam) som kan vara viktiga forskningsmaterial. Om ert parti har producerat sådana material själv (utskrifter, kopior, tryck osv.) eller låter framställa dem utomlands, ska ni i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) skicka friexemplar (2 st./publikation) till Nationalbiblioteket. Friexemplar av publikationer som framställs av tryckerier i Finland överlåts däremot av framställaren.

För att det valmaterial som ert parti publicerar skall kunna arkiveras så mångsidigt som möjligt ber vi er att vidarebefordra denna begäran även till andra aktörer som producerar valmaterial (t.ex. partiavdelningar, kandidater och kandidaternas stödgrupper). Vi hoppas att partierna skickar in det valmaterial som de själva har framställt eller låtit framställa utomlands grupperat enligt välfärdsområde per insändning. Till försändelserna ska bifogas en följesedel. En modell för följesedeln finns på vår webbplats: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran#blanketter

Vi svarar gärna på era frågor och erbjuder hjälp i allt som gäller överlåtelseskyldigheten.