Jämlikhet, stärkt samhällelig kunskapsbas och ansvarsfullhet i fokus för Nationalbibliotekets framtid

Datum publicerat
Nationalbibliotekets strategi för 2021–2030 ger ett starkt stöd åt undervisnings- och kulturministeriets mål att få utbildning, kompetens, vetenskap och teknik att verka för människors och samhällets bästa. Nationens kollektiva minne är en samhällelig resurs som utgör grunden för vår verksamhet. Nationalbibliotekets samhälls- och forskningsrelaterade betydelse bygger på unika material och nättjänster.
Bild
Veikko Somerpuro (höger) ja Paavo Pykäläinen (nedan vänster)

Öppenhet ökar jämlikheten

En av Nationalbibliotekets huvuduppgifter är att deponera både tryckt och i allt större utsträckning elektroniskt publicerat material. Under den nya strategiperioden kommer Nationalbiblioteket att i högre grad än förut ta på sig uppgiften att utveckla sina tjänster för att stärka jämlikheten i Finland. Vi är aktivt engagerade i att skapa öppen digital kultur och vetenskap och sålunda skapa förutsättningar för livslång inlärning och bildning.

“Vi främjar öppen vetenskap, öppna material och tjänster. Om vi vill ha ett jämlikare samhälle är det uttryckligen öppenheten som skall utvecklas. De stärker alla inte bara vetenskapen, utan också inlärningen och bildningen", betonar professor Cecilia af Forselles, chefsbibliotekarie vid Nationalbiblioteket. "Numera pågår inlärningen hela livet. Även fritidsintressen ger upphov till ett ständigt behov av information och sökning av nya uppgifter.  Centralt i vår verksamhet är att stärka samhällets kunskapsbas. Vi stöder på ett betydelsefullt sätt tillgång till information, inlärning och förutom forskning även medborgarvetenskap.”

Hållbar utveckling och kulturell mångfald

Principerna för hållbar utveckling, kulturell mångfald och flerspråkighet kommer i framtiden att framträda bättre på Nationalbiblioteket.”Vi står ju redan för kulturell hållbarhet men vårt mål är också att minska koldioxidavtrycket”,säger Cecilia af Forselles. Det mångkulturella kommer också att synliggöras i tjänsterna. Till exempel kommer tillgängligheten av samiskt kulturarv att utvecklas vid framtidens Nationalbibliotek.

Genom onlinetjänster nås unika material

Nätanvändningen kommer att öka inom livets alla områden, och Nationalbiblioteket har också systematiskt utvecklat digitala tjänster för att tillhandahålla både bibliotekets egna och kulturarvsorganisationernas material på nätet. "Den snabba tekniska utvecklingen kräver en proaktiv verksamhet och en känslighet för att kunna identifiera utvecklingsbehoven. Jag ser positivt på framtiden. Forsknings- och kulturarvsorganisationers material finns redan väl tillgängliga, och vi har mycket expertis och innovativa lösningar som vi kommer att fortsätta att utveckla, sammanfattar servicedirektör Kristiina Hormia-Poutanen.

Nationalbibliotekets tjänster och material skapar utmärkta förutsättningar för forskning av hög kvalitet. I framtiden kommer vi också att se fler forskningsprojekt vars källmaterial består av Nationalbibliotekets unika samlingar. “ Nationalbibliotekets material kommer i fortsättningen att utnyttjas i allt mer varierande former. Med hjälp våra rika material och digitala tjänster kan man bedriva forskning som besvarar samhällets frågor, ökar förståelsen för människors verksamhet och utvecklar nya forskningsmetoder", är servicedirektör Johanna Liljas vision.

Nationalbibliotekets strategiska urvals- och utvecklingsområden 2021–2030

I Nationalbibliotek för fram kulturarvet för det gemensamma bästa
II Nationalbiblioteket i kärnan av forskarsamhället
III Nationalbiblioteket som en resurs för bildning och lärande
IV Ett starkt kompetenscentrum via nätverkssamarbete


Mer information

professor, chefsbibliotekarie Cecilia af Forselles
cecilia.afforselles@helsinki.fi

 

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/uppgifter-och-strategi