Fullvärdigt medlemskap i Time Machine öppnar nya dörrar för innovationsarbete inom internationella kulturarvstjänster

Datum publicerat

Bild © Time Machine Organisation

Nationalbiblioteket har gått med i de europeiska kulturarvs-, vetenskaps- och teknologiorganisationernas gemensamma Time Machine-nätverk som fullvärdig medlem. Time Machine strävar efter att skapa en digital revolution inom förvaring och tillgängliggörande av kulturarvet med ny slags teknik baserad på artificiell intelligens. Nätverket utvecklar lösningar för bland annat digitalisering och långtidsförvaring av kulturarvsmaterial och letar efter nya sätt att uppleva och forska i historiskt material.

“Time Machine erbjuder en unik möjlighet att skapa nya innovativa kulturarvstjänster tillsammans som en del av ett omfattande internationellt nätverk. I och med det fullvärdiga medlemskapet har Nationalbiblioteket en central roll inom utvecklingen av en ny slags uppfattning om det europeiska kulturarvets betydelse för det moderna samhället,” gläder sig utvecklingschef Mikko Lappalainen på Nationalbiblioteket.

Time Machine har nått framgång vid Europeiska kommissionens FET Flagship-projektansökningsomgångar och förhandlar för närvarande om möjligheten att skapa ett TM-projekt som omfattar hela Europa.

I Finland finns redan fler än 30 Time Machine-organisationer. Sedan tidigare är Riksarkivet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet fullvärdiga medlemmar i nätverket.

“Genom det fullvärdiga medlemskapet ingår nu Nationalbiblioteket automatiskt i ett gemensamt Time Machine-projekt som omfattar hela Europa, då ett sådant förverkligas. Fullvärdiga medlemmar har även bättre möjligheter än basmedlemmar att bli inbjudna till olika mindre delprojekt.
I och med det fullvärdiga medlemskapet får vi även tillgång till verktyg och teknik som utvecklas inom ramen för nätverket och exempelvis projektkonsultationstjänster som skapats för europeiska samprojekt, säger Mikko Lappalainen.

Läs mer om visionen för Time Machine på nätverkets webbplats.

Mer information lämnas av
Utvecklingschef Mikko Lappalainen
fornamn.efternamn@helsinki.fi