Nationalbibliotekets användarregler

Godkända av överbibliotekarien 14.6.2019

Allmänna anvisningar

Nationalbiblioteket betjänar forskning, undervisning och studier. Alla har rätt att använda Nationalbiblioteket. Anvisningar om användningen av biblioteket och dess samlingar finns tillgängliga i biblioteket och på bibliotekets webbplats. Särskilda regler har fastställts för specialläsesalen.

Bibliotekets lokaler

 • Nationalbibliotekets lokaler är offentliga rum.
 • Ytterkläder och stora väskor ska lämnas på särskilt reserverade platser.
 • Det är tillåtet att äta och dricka endast i bibliotekets kafé.
 • Det är tillåtet att fotografera bibliotekets material och använda egen dator i bibliotekets lokaler om det inte stör eller leder till olägenheter för bibliotekets besökare eller skadar materialet.
 • Mobiltelefoner ska vara i ljudlöst läge och det är förbjudet att tala i telefon i läsesalarna, på läsplatserna och i närheten av dem.
 • Bibliotekets kunddatorer och bibliotekskiosker är i regel avsedda för forskning. Biblioteket har rätt att begränsa eller hindra användningen av datorerna för andra ändamål.
 • Biblioteket ansvarar inte för besökarnas egendom som har lämnats i biblioteket.

Fotografering och filminspelning i bibliotekets lokaler

 • Man får fritt fotografera och filma Nationalbibliotekets byggnader och kundlokaler, så länge det inte påverkar bibliotekets verksamhet eller samlingar eller stör bibliotekets besökare och personal.
 • Det är dock förbjudet att fotografera och filma i Norra salen, Södra salen och specialläsesalen, som är tysta rum för forskning. Kupolsalens andra läktare är inte öppen för bibliotekets besökare. Tillträde ges endast i särskilda fall och man blir då ledsagad av personal.
 • I fråga om mer omfattande och tidskrävande fotografering eller filmning för tidningar, tv och liknande ska man alltid kontakta bibliotekets kommunikation på adressen kk-viestinta@helsinki.fi.
 • Nationalbiblioteket förutsätter att man nämner objektet när man publicerar bildmaterial som tagits i bibliotekets byggnader. Också i de fall då byggnaderna och lokalerna är inspelningsplats eller bakgrund för annan verksamhet än Nationalbibliotekets är det skäl att nämna biblioteket.

Bibliotekskortet och kundens skyldigheter

 • Lån ur bibliotekets samlingar kräver ett Nationalbibliotekskort. Personer som har fyllt 15 år, har finsk personbeteckning och adress i Finland kan få ett kort som berättigar till hemlån.
 • Oberoende av de nämnda villkoren kan utbytesstudenter och gästforskare vid Helsingfors universitet få ett Nationalbibliotekskort som berättigar till hemlån. Andra utländska kunder som inte uppfyller de nämnda kraven kan få lån till läsesalen.
 • Den som får ett bibliotekskort förbinder sig till att följa Nationalbibliotekets användarregler. Grunderna för insamling och behandling av personuppgifter ges i dataskyddsbeskrivningen (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Content/tietosuojaseloste?lng=sv).
 • Kunden har i enlighet med dataskyddslagen (1050/2018) rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i bibliotekets kundregister.
 • Bibliotekskortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Kunden ska på begäran legitimera sig. 
 • Lånat material ska lämnas tillbaka innan lånetiden går ut. Lånetiden fastställs separat för olika material. Om lånetiden har gått ut och det lånade materialet inte har lämnats tillbaka trots uppmaning, får kunden låneförbud. Lånerätten återställs när materialet har lämnats tillbaka eller ersatts.
 • Icke-återlämnat material och obetalda avgifter indrivs av en indrivningsbyrå eller genom rättslig indrivning.
 • Kunden är skyldig att ersätta skador som han eller hon har orsakat materialet.
 • Hemlån får inte föras utanför landets gränser eller överlåtas till en annan person.

Fjärrlån

Bibliotekets kunder kan få publikationer som hemlån också på annan ort i form av fjärrlån från Nationalbiblioteket till andra bibliotek. Kopior av mikrofilmer lånas också ut om materialet inte kan fås på annat håll i Finland.

Kopior skickas till biblioteken om lagstiftningen, avtal och materialets skick tillåter det.

Biblioteket beställer lån och kopior från andra bibliotek i Finland och utomlands på begäran av kunderna. För beställningarna tas en avgift ut enligt bibliotekets prislista.

Läsesalstjänster

Nationalsamlingen är en arkivsamling som omfattas av de arkiveringsskyldigheter som fastställts i lagen (lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial 1433/2007). Syftet med samlingen är att bevara det finländska publikationsarvet för kommande generationer. Därför får materialet användas endast i specialläsesalen och i regel enbart för forskning. Inhemskt material ska i första hand lånas ur andra samlingar eller på andra bibliotek. Material som biblioteket har digitaliserat eller mikrofilmat får inte användas i original. Originalen får användas för forskning om det är motiverat.

Bibliotekets historiska samlingar och arkivsamlingar får också användas enbart i bibliotekets läsesalar. Med historiska samlingar och arkivsamlingar avses före år 1900 publicerat material i den allmänna samlingen och före år 1950 publicerat material i Slaviska samlingen samt manuskript- och specialsamlingarna.

Biblioteket har rätt att begränsa mängden material som samtidigt får beställas till läsesalen. Bibliotekets unika material ska hanteras med omsorg. Anvisningar om rätt hantering finns i läsesalarna.

Nationella ljudinspelningsarkivets material kan användas i ett särskilt rum i biblioteket. Ljudinspelningarna digitaliseras på beställning av kunderna och beställarna får dem antingen som fysiska kopior eller i filer på bibliotekets kunddatorer. Kunden får inte behålla kopian.

Referensbibliotekets material får användas endast i bibliotekets lokaler.

Begränsningar som gäller användningen av bibliotekets material

I princip är bibliotekets samlingar fritt tillgängliga. Vissa undantag finns dock.

 • Privatarkiven får användas på det sätt som fastställts i donationsavtalet. Rätten att använda materialet utreds särskilt tillsammans med bibliotekets personal.
 • Elektroniska resurser som deponerats på basis av kulturarvslagen får användas enbart på friexamplarsdatorerna (upphovsrättslagen 404/1961). Det är inte tillåtet att göra digitala kopior av de elektroniska resurserna.
 • Material som biblioteket har digitaliserat och upphovsrättsligt skyddat material får användas enbart på friexemplarsdatorerna. Det är inte tillåtet att göra digitala kopior av materialet.
 • Tillstånd att ta del av material som är sekretessbelagt enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999 24 §) ska ansökas hos överbibliotekarien. Tillstånd att ta del av materialet i forskningssyfte beviljas endast enligt villkoren i lagen.
 • Biblioteket kan begränsa användningen av värdefulla och sällsynta material och material som är i dåligt skick. 

Kopior av bibliotekets material

Kunden kan själv kopiera sådant material som ges som hemlån eller som hör till referensbiblioteket. För att säkerställa att materialet inte skadas är det förbjudet att själv kopiera material ur Nationalsamlingen, de historiska samlingarna och special- och arkivsamlingarna. I regel är det tillåtet att kunden fotograferar materialet med sin egen digitalkamera. Innan kunden beställer digitala kopior av biblioteksmaterial som är upphovsrättsligt skyddat, är det kundens skyldighet att begära tillstånd av upphovsrättens innehavare att kopiera och publicera materialet.

Elektroniskt material som biblioteket har licens för

När kunden använder material som Helsingfors universitet har licens för förbinder sig hen att följa de regler som gäller materialet. Det är förbjudet att använda resurserna eller delar av dem för kommersiella ändamål. Det är i regel möjligt att bläddra och söka i e-resurserna, och skriva ut och spara rimliga mängder av material. Det är förbjudet att systematiskt sprida resurserna, göra ändringar i dem eller använda program som automatiskt söker igenom dem.

Begränsning av användarrättigheter

Biblioteket har rätt att uppmana en kund som stör bibliotekets verksamhet att lämna biblioteket. Brott mot bibliotekets användarregler eller störande beteende kan leda till att man på viss tid förlorar rätten att använda biblioteket. Den som förlorar rätten att använda biblioteket kan överklaga hos rektorn inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.