Textkritisk forskning gällande Sibelius verk

Inom textkritisk forskning jämförs och utvärderas alla väsentliga källor samtidigt som de redaktionella principerna och besluten presenteras och motiveras.

Källor

Många av Sibelius verk, speciellt de mer omfattande, tillkom under långa och händelserika kompositionsprocesser från vilka en varierande mängd skisser av olika slag och andra nothandskrifter återstår. Då ett verk hade fått sin slutliga gestalt på tonsättarens arbetsbord renskrev han dess partitur. Om verket publicerades sändes en renskrift eller kopia av det till förläggaren. Vid förlagen gjordes då och då redaktionella förändringar i partituret, och som ett resultat av notgravörens arbete samlades ofta inexaktheter och fel i det partitur som skulle tryckas och utges. Sibelius själv gjorde emellanåt  förändringar i sina partitur ännu i publiceringsskedet och hans medverkan vid granskningen av korrekturen var varierande. Följaktligen innehåller många av de tryckta verken fel och inexaktheter som tonsättaren i korrekturläsningsskedet inte kommit sig för att korrigera.

Centrala källor i JSW-forskningen är bl.a. tonsättarens nothandskrifter samt kopior av dem och orkesterinstrumentens stämblad samt första utgåvor och de korrektur som hänför sig till dem. Viktig information ges också i tonsättarens korrespondens, hans dagbok, kopisternas kvitton, förlagens bokföring och tidningskritiker m.m. Forskarnas omfattande uppdrag har varit att klargöra vilka källor som bevarats och vilka som försvunnit, genom vilka skeden verken blev klara att publiceras och vilken typ av ändringar som gjordes i nottexten t.ex. i samband med de första uppförandena eller i olika skeden av publikationsprocessen.

Editionsarbetet

JSW baserar sig på forskning, jämförelse och evaluering av alla för editionen väsentliga källor. Bland källorna utses utifrån detaljerad forskning och evaluering en primärkälla, på vilken nottexten i den kritiska utgåvan baserar sig. Utifrån andra källor kan man i editionen göra motiverade preciseringar i relation till huvudkällans text och sålunda kompletterande belysa frågor som föds ur nottexten.

Utöver nottexten, som granskats på basen av källorna, rymmer utgåvans band en inledning (Introduction, Einleitung) som behandlar verkens upphovs-, uppförande- och publikationshistoria och tidiga mottagande jämte andra väsentliga ämnen för förståelse av verkens bakgrund. Den kritiska kommentaren (Critical Commentary) presenterar de redaktionella principerna, beskriver källorna och klargör i detalj skillnaderna mellan dessa samt motiverar de beslut som fattats vid  editeringen av nottexten för sagda verk. I publikationerna ingår faksimilbilder av originalkällorna samt i vissa fall även andra notbilagor. 

JSW:s inflytande

Även om många musiker har gjort ett anmärkningsvärt arbete med att korrigera fel som blivit kvar i Sibelius partitur och uppförandematerial är det först i det redaktionella arbetet med den kritiska editionen som man förmått utnyttja alla källor, även de mest svåråtkomliga, och kunnat skapa en täckande bild av olika källor och skillnaderna mellan dem. Följaktligen  erbjuder JSW såväl fakta för forskare som en tillförlitlig grund för uppföranden av Sibelius verk.

JSW har haft en betydande inverkan på musikkulturen i Finland och internationellt. Musiker och forskare i olika delar av världen har tack vare JSW kunnat bekanta sig med tidigare opublicerade verk och ta i bruk noggrant granskade notutgåvor och rikligt med nya fakta om verken. Efter att JSW:s publikationer utkommit har Sibelius musik – också sällan hörda verk – framförts, dokumenterats och studerats runtom i världen i allt högre grad och på mångsidigare vis.

I Finland har JSW kommit att bilda ett centrum för textkritisk musikforskning. Den knowhow och erfarenhet av källforskning som ackumulerats i projektets krets har kunnat utnyttjas i flera inhemska editionsprojekt.