Jean Sibelius Works-projektets historia och verksamhetsberättelser

Idén om en komplett utgåva av Sibelius verk framfördes veterligen för första gången redan i samband med firandet av tonsättarens 100-årsjubileum år 1965.

Då fanns ännu inte praktiska förutsättningar för att förverkliga projektet bl.a. därför att Sibelius-forskningen bara var i sin linda och kunskapen om de bevarade källorna till verken var rudimentär. Behovet för en komplett utgåva fanns eftersom de tryckta utgåvorna innehöll talrika fel, en del av utgåvorna var slutsålda och många verk fortfarande var opublicerade. Idén om en komplett utgåva återuppstod 1987 då situationen hade förändrats: Helsingfors universitetsbibliotek (i dag Nationalbiblioteket) hade som donation av släkten Sibelius erhållit tonsättarens manuskriptsamling (1982), Fabian Dahlströms uppdaterade verkförteckning hade utkommit (1987) och Erik Tawaststjernas omfattande Sibelius-biografi var på slutrakan.

Kari Kilpeläinens katalog över Nationalbibliotekets samling med Sibeliusmanuskript utkom år 1991 och publicerades av det tyska förlaget Breitkopf & Härtel (B&H) som är den centrala förläggaren av Sibelius verk. B&H blev också intresserat av att förlägga den kompletta utgåvan. Utgivare blev Nationalbiblioteket som hade den största samlingen källor som behövdes för publiceringsarbetet liksom knowhow om samlingen. Som andra utgivare ingick Sibelius-Samfundet i Finland rf, vars uppgift är att stöda framförandet av Sibelius musik samt forsknings- och publikationsverksamhet som gäller hans kompositioner.

En publiceringskommitté för projektet grundades i december 1991. Komittén vände sig till undervisningsministeriet med frågor om finansiering och inledde förhandlingarna med B&H om förverkligandet av projektet. Man var också tvungen att vända sig till flera andra av rättsinnehavarna till Sibelius verk eftersom förverkligandet av projektet förutsatte en överenskommelse där B&H också skulle ha rätt att publicera de verk vars rättigheter dessa övriga ägde. Projektet inleddes år 1996. Då inrättades en redaktionskommitté med prof. Esko Häkli som ordförande och ett redaktionsråd av sakkunniga med huvudredaktören som ordförande. Till huvudredaktör för projektet utsågs prof. emer. Fabian Dahlström. De första redaktörerna FM Jukka Tiilikainen och doc. Kari Kilpeläinen påbörjade sitt arbete i början av år 1996. Det första bandet utkom två år senare (1998).

På ett gruppfoto (från vänster) Jukka Tiilikainen, Glenda Dawn Goss, Timo Virtanen, Kari Kilpeläinen och Fabian Dahlström.
På ett gruppfoto från vänster Jukka Tiilikainen, Glenda Dawn Goss, Timo Virtanen, Kari Kilpeläinen och Fabian Dahlström.

Redaktionsarbetet fortskred under projektets första år med två anställda och en forskare på arvodesbas. År 2000 engagerades prof. Glenda Dawn Goss som forskare och hon efterträdde också Fabian Dahlström som huvudredaktör under åren 2000–2004. Sedan år 2004 har MuD Timo Virtanen fungerat som huvudredaktör. För närvarande består redaktionen av två heltids- och fyra deltidsanställda forskare samt redaktörer på arvodesbas. Därutöver har projektet sysselsatt både korrekturläsare och språkgranskare.

Den betydelsefulla insats som Esko Häkli hade gjort redan i projektets planeringsskede och i dess initialskede, liksom hans period som ordförande för redaktionskommittén, avslutades vid slutet av år 2019. Fr.o.m. början av år 2020 verkar prof. Gustav Djupsjöbacka som Häklis efterträdare på ordförandeposten. Under årens lopp har smärre förändringar skett såväl i redaktionskommitténs som redaktionsrådets sammansättning.

Projektets forskare har presenterat frågor som rör redaktionsarbetet på internationella konferenser och publicerat artiklar i internationella musikologiska tidskrifter. År 2007 organiserade projektet ett symposium vid Sibelius-Akademin med fokus på specialfrågor kring editionsarbetena med Brahms och Sibelius kritiska kompletta utgåvor. Projektet hade också en central roll i förberedandet av Sibelius-festårets utställning på Nationalmuséet år 2015.

Esko Häkli ja Kari Kilpeläinen
Esko Häkli och Kari Kilpeläinen

JSW-verksamhetsberättelser