Friexemplarsbyrån

Nationalbiblioteket har till uppgift att i samarbete med utgivarna deponera inhemska publikationer. Deponeringen gäller tryckalster, ljud- och andra upptagningar samt digitala publikationer och nätmaterial. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007).

OBS! Vid eventuella elavbrott håller friexemplarsbyråns serviceställen stängt tills avbrotten är över. Vi beklagar besväret.

Innehållsförteckning

Tjänstbeskrivning och instruktioner

Kaisa Lekan piirtämä Vapaakappaletoimiston kortti, jossa kaksi hiirtä liikuttaa erilaisia aineistoja.

Nationalbiblioteket har till uppgift att i samarbete med utgivarna deponera inhemska publikationer. Deponeringen gäller tryckalster, ljud- och andra upptagningar samt digitala publikationer och nätmaterial. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007).

Syftet med verksamheten är att bevara de nationella kulturmaterial och ställa dem till förfogande för de som behöver information nu och i framtiden. I friexemplarssamlingarna bevaras också sådant material vars tillgänglighet snabbt upphör och som inte förvaras av andra bibliotek.

Materialet beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola, som är tillgängliga på nätet genom Nationalbibliotekets söktjänst. De deponerade materialen är tillgängliga för alla som behöver information på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken. Friexemplarssamlingarna finns på olika håll i Finland och främjar därmed den regionala jämlikheten.

Årsstatistiken över produktionen av inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på antalet överlåtna friexemplar.

Du kan skriva ut vår broschyr här (PDF)

Friexemplarsbibliotek

Det finns sex friexemplarsbibliotek i Finland:

Alla friexemplarsbibliotek har böcker, tidskrifter, serier, noter och kartor i sina samlingar. Nationalbiblioteket förvarar tidningar, ljudupptagningar och andra upptagningar, medan Nationalbiblioteket och Åbo universitets bibliotek har småtryck i sina samlingar.

Alla friexemplarsbibliotek samt Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har dataterminaler för friexemplar. Via dataterminalerna kan man använda den digitala friexemplarssamlingen som inkluderar material som arkiverats av Nationella audiovisuella institutet

Överlåtelseskyldiga

Friexemplaren överlåts till Nationalbiblioteket av

 • framställaren, då publikationen eller upptagningen har framställts i Finland
 • utgivaren eller förläggaren, då den framställer sin produkt själv eller låter tillverka den utomlands för distribution i Finland
 • importören, då utgivaren eller förläggaren inte har verksamhetställe i Finland
 • Nätmaterial överlåts av nätutgivaren. Som nätutgivare betraktas även förmedlare av nätmaterial samt bok- och musikaffärer på nätet.

Överlåtelsefrekvens

Friexemplar av det material som framställs i Finland ska överlåtas till Nationalbiblioteket fyra gånger om året, i januari, april, juli och oktober. Material som framställs utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att det har förts in i landet. Vid behov kan vi göra en överenskommelse om en annan överlåtelsefrekvens.

Nätmaterial ska överlåtas inom 60 dagar från det att Nationalbiblioteket har meddelat nätutgivaren att den har en skyldighet att överlåta materialet. Om begäran om överlåtelse gäller nätmaterial som ännu inte har publicerats, räknas tiden från den dag materialet publiceras. Vi kan göra en överenskommelse om regelbundna överlåtelser, t.ex. en, två eller fyra gånger om året.

Följesedlar

Enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) ska två följesedlar fogas till försändelsen. Nationalbiblioteket behåller den ena följesedeln och den andra återsänds till överlåtaren med en anteckning om att försändelsen har tagits emot. Av följesedeln ska framgå identifieringsuppgifterna för de tryckalster och upptagningar som ingår i försändelsen, deras antal samt en anteckning om vilken tidsperiod försändelsen gäller.

En kvitterad följesedel bekräftar att överlåtelseskyldigheten har fullgjorts i fråga om de trycksaker som nämns på följesedeln.

Adresser

Materialet skickas till Nationalbibliotekets enhet i Helsingfors.

Alla inhemska tidningar mikrofilmas. Till skillnad från övrigt material skickas de från boktryckerierna direkt till Nationalbibliotekets enheten i S:t Michel.

Nätpublikationer och andra digitala publikationer överlåts med av en e-blankett. Stora materialmängder kan överföras med programmet SFTP eller genom att överlåta ett lagringsmedium. Mer information om överlåtelse av nätmaterial.

Övrigt som bör beaktas

 • Överlåtaren står för kostnaderna (också leveranskostnaderna)
 • Materialet ska levereras i fullständigt skick och i den form som det distribueras till allmänheten
 • Friexemplaren ska förses med uppgift om framställningsåret
 • Om en publikation är sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lag, ska ett meddelande om detta fogas till försändelsen. Användningen av sekretessbelagt material begränsas enligt ovan nämnda lag
 • Nationalbiblioteket kan på den överlåtelseskyldiges begäran bevilja lättnader beträffande antalet friexemplar som överlåts
 • Om en överlåtelseskyldig åsidosätter sin skyldighet kan den åläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet (27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 1433/2007).

Tryckalster

Kuvia kirjoista hyllyissä

Överlåtelseskyldigheten gäller tryckalster som distribueras i Finland, t.ex. böcker, tidningar, kartor, notpublikationer och småtryck. Överlåtelseskyldigheten gäller alla publikationer oavsett om de har en identifikationskod (t.ex. ISBN, ISSN, ISMN) eller om de distribueras kommersiellt eller inte.

Böcker

Böcker överlåts i sex exemplar. Nya friexemplar av oförändrade nytryck överlåts inte, dvs. böcker som publicerats på nytt med samma identifikationskod (t.ex. ISBN). Beställtryck (Print on demand) överlåts enligt samma princip som övriga publikationer. Om upplagan är påfallande liten kan antalet friexemplar på den överlåtelseskyldiges begäran reduceras.

Tidningar och serier

Tidskrifter, serier och pärmar med lösblad som uppdateras överlåts i sex exemplar. Tidningar överlåts i ett exemplar.

Tidskrifter är regelbundet utkommande tidningar som innehåller antingen artiklar om olika ämnen eller artiklar inom ett visst område. Tidskrifter kan vara hurdana som helst till sin storlek, form och sitt tryckmaterial. Tidskrifterna kan vara sådana som kan beställas, köpas som lösnummer eller vara publikationer som mottas på grund av ett medlemskap eller en kundrelation. Dessa kan vara allmänna tidskrifter, vetenskapliga tidskrifter, tidskrifter av officiell natur från offentliga aktörer, tidskrifter från fackorganisationer, politiska organisationer, idrottsföreningar och släktföreningar, tidskrifter från församlingar, kommuner och läroanstalter samt personal- och kundtidskrifter.

Tidningar utkommer 1–7 gånger i veckan och innehåller nationellt eller lokalt nyhetsmaterial. Tidningar kan vara dagstidningar, lokaltidningar eller gratistidningar. Tidningar överlåts i ett exemplar och skickas till skillnad från andra publikationer till Digitaliserings- och konserveringstjänsten i S:t Michel.

Serier är t.ex. årsböcker, statistikserier, lag- och författningsserier och serier som innehåller fristående verk, t.ex. universitetens och forskningsinstitutens publikationsserier.

Notpublikationer

Notpublikationerna överlåts i sex exemplar, precis som böcker. När det gäller orkesterverk ska friexemplar av både partituren och av stämmorna för de olika instrumenten överlämnas. Friexemplar av publikationer som är framställda enligt print-on-demand principen ska också överlåtas.

Om upplagan är liten kan antalet friexemplar reduceras på den överlåtelseskyldiges begäran. Mer information om överlåtelse av material som publicerats på nätet finns på sidan Nätmaterial.

Överlåtelseskyldigheten omfattar inte manuskript, noter som hyrs ut och noter som kopierats för internt bruk och som inte publiceras.

Kartor

Kartor överlåts i sex exemplar. Kartor som överlåts får inte vikas (t.ex. i eller rullade runt en skyddande papptub), även om de egentliga försäljnings- eller distributionsexemplaren är vikta.

Småtryck

Småtryck är främst tryckalster med anknytning till det praktiska och vardagliga livet. De är ofta avsedda att användas en kort tid och föråldras snabbt. Småtryck delas ofta ut gratis. Publikationer klassificeras inte som småtryck på basis av upplagans storlek eller publikationens fysiska storlek.

Småtryck överlåts i två exemplar, eftersom det inte på grund av deras innehåll och karaktär är ändamålsenligt att bevara dem i lika många exemplar som t.ex. böcker eller tidskrifter. Friexemplaren ska förses med nödvändiga uppgifter om tryckår.

Småtryck är bl.a.

 • reklam, broschyrer, prislistor, produktkataloger, bruksanvisningar
 • offentliga samfunds eller andra gemenskapers anvisningar, program, planer, guider, cirkulär, avtal
 • tryckalster som producerats i samband med möten, föreställningar, utställningar, tävlingar eller andra evenemang, t.ex. program, inbjudningar, broschyrer
 • kalendrar och almanackor
 • förteckningar och register, t.ex. serviceregister, telefonkataloger, medlemsregister och resultatlistor
 • affischer, vykort, konstreproduktioner, exlibris, glansbilder, pyssel- och målarböcker, klippdockor
 • spel (t.ex. brädspel och spelkort). Obs! i fråga om dator- och konsolspel, se datorspel.

Överlåtelseskyldigheten omfattar inte småtryck med påfallande ringa innehåll när det gäller information, bild eller ljud. Exempel på sådant material är

 • anteckningsböcker med endast blanka sidor
 • blanketter
 • etiketter
 • inbjudningar till familjefester (t.ex. bröllops-, begravnings- och födelsedagsinbjudningar)
 • klistermärken
 • kuvert
 • omslagspapper och förpackningsmaterial
 • tryckalster och upptagningar som endast publiceras utomlands
 • visitkort.

Praktiska anvisningar

Affischer hör till det material som ska överlåtas. Affischer som arkiveras som friexemplar får inte vikas, därför ska stora affischer skickas i eller rullade runt en skyddande papptub.

Kuva erilaisista vanhoista esitteistä

Ljudupptagningar och andra upptagningar

Kuva Kuparilinna-yhtyeen albumista vinyylinä, cd:nä ja kasettina

Upptagningar som ska överlåtas till Nationalbiblioteket inkluderar alla upptagningar som innehåller ljud, bild eller text, t.ex. skivor, kassetter, talböcker och taltidningar, cd-rom-skivor, datorspel, USB-minnen och kombinationer där upptagningarna hör ihop med ett tryckalster. Ljudupptagningar och andra upptagningar överlåts i ett exemplar. Utgåvan överlåts i sin helhet, i den form som den distribueras för allmänheten.

Överlåtelseskyldigheten gäller upptagningar som distribueras i Finland.

Friexemplar ska överlåtas av alla upptagningar som framställts i Finland och av sådana upptagningar som framställts utomlands och förts in i landet i minst 50 exemplar.

Nationella audiovisuella institutet ansvarar för att arkivera filmupptagningar och material som sänts i tv och radio.

Musikupptagningar

Alla inhemska musikupptagningar ska överlåtas, såväl singlar som album och samlingar. Den inhemska utgivningsproduktionen deponeras i nationalsamlingen i sin helhet.

Vanliga format för musikupptagningar är t.ex. audio-cd-skivor (inklusive cd-r-skivor), vinylskivor, c-kassetter eller USB-minnen. Om en upptagning ges ut i flera olika format ska ett friexemplar av varje överlåtas, även om innehållet är identiskt.

Alla upptagningar som ges ut av inhemska aktörer ska överlåtas. Information om överlåtelse av material som publicerats på nätet finns på sidan Nätmaterial.

Talinspelningar

Exempel på talinspelningar är ljudböcker, sagoskivor, avslappningsskivor, taltidningar och språkkurser.

Datorspel

Till spel som ska överlåtas hör inhemska spel och fysiska exemplar av datorspel som har anpassats för den finländska marknaden. Till exempel:

 • spel som har planerats eller framställts av finländska medverkande, t.ex. spelutvecklare
 • spel som har översatts till finska eller som har finskt tal
 • spel vars förpackning eller omslag helt eller delvis innehåller material som har översatts till finska, t.ex. ett instruktionshäfte.

Materialet ska levereras i fullständigt skick och i den form det distribueras till allmänheten. Ett exemplar av varje format som ges ut ska överlåtas. Med tanke på långtidsförvaringen får datorspelet inte vara tekniskt skyddat. Om utgåvan är skyddad, har Nationalbiblioteket rätt att kringgå skyddet eller avlägsna det.

Nationalbiblioteket lagrar ett representativt urval av spel som publiceras på nätet.

Cd-rom-skivor och andra upptagningar

På cd-rom-skivor publiceras t.ex. böcker, serier och småtryck (t.ex. produktkataloger, reklamkataloger, bruksanvisningar). Även dessa publikationer omfattas av överlåtelseskyldigheten oavsett om de har en identifikationskod (t.ex. ISBN, ISSN, ISMN) eller om de distribueras kommersiellt eller inte.

Antal som ska överlåtas

Antal exemplar som ska överlåtas enligt materialtyp

I sex exemplar:
bibliografier
böcker
doktorsavhandlingar
gratistidningar (se också tidningar, nedan)
historiker
journaler
kartor
kundtidningar
libretton
matriklar
medlemstidningar
monografier
mötes- och konferenspublikationer (som innehåller artiklar)
noter
personaltidningar
publikationsserier
pärmar med lösblad som uppdateras
rapporter
serietidningar
sjökort
släktböcker
släktföreningars tidningar
statistikpublikationer
tidskrifter
utställningskataloger (som innehåller artiklar)
årsböcker

I två exemplar:
affischer
annonstidningar
bokslut
broschyrer
bruksanvisningar
brädspel
budgetar
exlibris
fickstatistiker
flyers
flygblad
försäkringsvillkor
förteckningar
guider (t.ex. användnings-, personal-, studie- och serviceguider)
kalendrar
kataloger
kollektivavtal
kommunalberättelser
korsordsböcker
korsordtidningar
löpsedlar
menyer
målarböcker
mötes- och konferensprogram
planer (t.ex. detalj- och landskapsplaner)
prislistor
program (t.ex. teater-, utställnings- och idrottstävlingsprogram)
publikationskataloger
pysselböcker och pysseltidningar
register
reklam
reklamaffischer
reklamtidningar
spel: brädspel, spelkort, rollspel
standarder
sudokuböcker och sudokutidningar
särtryck
telefonkataloger
tidtabeller
valreklam
verksamhetsberättelser
verksamhetsplaner
vykort
årsberättelser

I ett exemplar:
cd- och dvd-rom-skivor
datorspel
ljudupptagningar (musik och tal)
tidningar

Överlåts inte:
blanketter
braille dvs. punktskrift
etiketter
inbjudningar till familjefester (t.ex. bröllops-, begravnings- och födelsedagsinbjudningar)
klistermärken
konstgrafiska originalavdrag
kuvert
oförändrade nya upplagor
omslagspapper och förpackningsmaterial
tryck på textilier och föremål
tryckalster och upptagningar som endast publiceras utomlands
visitkort

Nätmaterial

Sanapilvi verkkoaineistoihin liittyvistä sanoista

Nationalbiblioteket har till uppgift att arkivera inhemskt nätmaterial som är allmänt tillgängligt. Det nätmaterial som hämtas och lagras ska vara representativt för det material som är allmänt tillgängligt på datanät vid olika tidpunkter.

Hämtningen och lagringen av materialet grundar sig på en insamlingsplan (på engelska) som fastställts av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.

Ett automatiskt dataprogram samlar årligen in material som är öppet tillgängligt på nätet. Dessutom görs s.k. temainsamlingar som täcker ett visst ämnesområde. Nationalbiblioteket har en rätt att be nätutgivaren överlåta material som inte går att samla in automatiskt. I sådana fall överlåts nätmaterialet av nätutgivaren eller förmedlaren.

Insamlat och överlåtet elektroniskt material som t.ex. e-böcker, e-tidnignar och musikupptagningar finns tillgängligt via dataterminaler för friexemplar. Dataterminalerna är belägna vid Nationalbiblioteket, Riksdagsbiblioteket, Nationella audiovisuella institutet och de övriga friexemplarsbiblioteken.

Överlåtande av nätmaterial

Av nätutgivare tar biblioteket emot bl.a. följande material i elektronisk form:

 • böcker och tidningar
 • delar av publikationsserier
 • officiella publikationer
 • kartor
 • musikupptagningar och notpublikationer.

Nätpublikationer överlåts med hjälp av en e-blankett.

Stora materialmängder kan överföras med programmet SFTP eller ett lagringsmedium (t.ex. en extern hårdskiva eller en minnessticka). För mer information om överlåtelse av nätmaterial, kontakta vapaakappale(at)helsinki.fi.

Vid överlåtelse av metadata i ONIX-format måste metadatan innehålla minst de följande fält (länk till ett Excel-tabell).

Exemplar av ONIX-metadata i XML-format (filer är zip-komprimerade):

Automatisk insamling av webbsidor

1) Årlig insamling

Inhemskt nätmaterial samlas in minst en gång om året med ett automatiskt insamlingsprogram. Nationalbiblioteket arkiverar webbplatser vars domännamn slutar med .fi eller .ax. Även inhemska webbplatser vars domännamn slutar på .com eller .net samlas in. De årliga insamlingarna baserar varken på innehåll, ämne eller tema.

Den automatiska programvaran kan inte samla in all inhemsk nätmaterial, t.ex. avgiftsbelagda nätpublikationer och databaser täcks inte av den automatiska insamlingen. Samarbete mellan nätutgivare och förlag krävs för att denna typ av nätmaterial kan deponeras.

Årliga insamlingarna beskrivs i nationalbibliografin på samlingsnivå. De deponerade webbplatserna är indexerade i webbarkivets register. På dataterminalerna för friexemplar går det att göra sök i materialet.

2) Temainsamlingar

Syftet med temainsamlingarna är att komplettera de årliga insamlingarna och arkivera nätmaterial om ett visst ämne eller en aktuell händelse. Sådant material är t.ex.:

 • material i anknytning till betydande statliga evenemang (t.ex. val)
 • material i anknytning till andra betydande evenemang (t.ex. stora idrottstävlingar, kulturevenemang)
 • material i anknytning till oväntade världspolitiska händelser eller t.ex. naturkatastrofer
 • material som samlas in i samarbete med museer, arkiv och olika forskningsinstitut.

Temainsamlingarnas länkar samlas in utifrån listor som Nationalbibliotekets personal gjort upp. Materialet från temainsamlingarna finns också i webbarkivet. Tema-insamlingarna beskrivs i nationalbibliografin på samlingsnivå.

3) Material som inte samlas in

Nätmaterial som inte samlas in är t.ex.:

 • företagens och samfundens intranätssidor
 • nyhets- och diskussionsgrupper
 • nätmaterial med påfallande ringa innehåll när det gäller information, bild eller ljud (t.ex. nätbutikers ljud- och bildprov, e-blanketter och systemprogram som distribueras på nätet)
 • register och databaser som är sådana handlingar som avses i arkivlagen, eller som består av sådana handlingar.

Detta material kan trots allt bli infört i webbarkivet i samband med den automatiska insamlingen.

Teknisk data angående den automatiska insamlingen

Nationalbiblioteket samlar in material främst med hjälp av sökroboten Heritrix. De huvudsakliga målen för insamlingen är webbplatser, men även filer samlas in (t.ex. från FTP-servrar). Insamlingarna genomförs parallellt så att den belastning som en enstaka webbserver utsätts för fördelar sig över en lång tidsperiod och den totala belastningen på nätet förblir liten. Inte ens de mest omfattande insamlingarna har orsakat en märkbar ökning av filöverföringar på stamnätsnivå. Meddela oss om eventuella belastningstoppar per e-post på adressen kk-webcrawler(at)helsinki.fi.

Vid insamlingen av webbplatser identifierar sig Nationalbibliotekets sökrobot genom att använda följande värden för http-fält:

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.14.0+http://www.nationallibrary.fi/)
From: kk-webcrawler@helsinki.fi

Nationalbiblioteket söker också webbplatser i Finland genom att granska servrar på nätet om de sprider webbsidor utåt (HTTP/portti 80). Sökningen av nya webbplatser sker på Nationalbibliotekets dator nwa5a.lib.helsinki.fi (IP 128.214.91.134).

Vid insamlingarna används vanligen innehållet i den s.k. robots.txt-filen. Nationalbiblioteket kan också bestämma sig för att samla in material som skyddas av robots.txt-filen om materialet anses betydelsefullt för insamlingen.

De insamlade filerna och datakommunikationen på protokollnivå vid filöverföringen sparas som sådana i filformaten ARC eller WARC. Nationalbiblioteket lagrar dessa arkivfiler i sina datasystem.

Frågor om den automatiska insamlingen kan skickas till vapaakappale(at)helsinki.fi.

Användning av friexemplarsmaterial

Kuva vapaakappaletyöaseman etusivusta

Friexemplarsmaterial som mottagits i tryckt format eller som ljudupptagningar kan användas i Nationalbibliotekets utrymmen, närmare information hittar du på sidan Tillgång och användning av material. De publikationer som fåtts i sex friexemplar finns i alla friexemplarsbibliotek (se listan på bibliotek nedan), småtryck finns i Nationalbiblioteket och i Åbo universitets bibliotek.

Elektroniskt friexemplarsmaterial och av upphovsrätten skyddat digitaliserat material är tillgängligt via dataterminaler för friexemplar på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken - enligt upphovsrättslagen (404/1961, 16 b §). I dataterminalerna är materialet indelat i följande tjänster:

 • Varia - ett digitalt friexemplarsarkiv som innehåller överlåtna elektroniska friexemplar av böcker, tidningar och musikinspelningar. I Varia finns även sådana böcker, småtryck, kartor, spel och inspelningar som är digitaliserade av Nationalbiblioteket och som fortfarande är skyddade av upphovsrätten
 • Finländska webbarkivet - finländska webbsidor som lagrats av Nationalbiblioteket hittar du på webbarkivet. Webbarkivets register finns fritt tillgängligt på nätet
 • Digi - tidningar, tidskrifter och småtryck som digitaliserats av Nationalbiblioteket. Det äldsta digitaliserade materialet, som är redan upphovsrättsfritt, finns fritt tillgängligt på nätet. Via Digi-tjänsten på öppna webben har du också tillgång till digitaliserat material från Nationalbibliotekets övriga tjänster (t.ex. Doria, se nedan)
 • Radio- och TV-arkivet - Nationella audiovisuella institutets (KAVI) Ritva-databas innehåller de centrala radio- och TV-kanalernas programflöde i sin helhet, samt uttag av nästan 100 andra kanaler. Det finns material i databasen fr.o.m. början av år 2009. Även Ritvas register finns fritt tillgängligt på nätet.

Upphovsrättsfritt digitaliserat material - Doria: ett öppet publikationsarkiv som upprätthålls av Nationalbiblioteket, med innehåll från flera olika organisationer. Nationalbibliotekets egen samling i Doria innehåller upphovsrättsfritt material som digitaliserats av biblioteket: böcker, tidningar och tidskrifter, musikinspelningar, kartor, bilder, manuskript, småtryck och övrigt material samt Nationalbibliotekets egna publikationer.

Friexemplarsbibliotek
Det finns sex friexemplarsbibliotek i Finland:

Dataterminaler för friexemplar finns också på Riksdagsbiblioteket och på Nationella audiovisuella institutet.

Blanketter

Överlåtelse av digitala publikationer

E-blankett för överlåtelse av e-böcker och andra elektroniska publikationer.

Blankettmall för följesedlarna

Följesedlarna fogas till friexemplarsförsändelserna i två exemplar.

Ansökan om att reducera antalet friexemplar som överlåts

Blanketten (eller ett mejl med samma innehåll) skickas till adressen vapaakappale(at)helsinki.fi. Blanketten kan också skrivas ut och skickas per post till friexemplarsbyrån.

Branschförfrågan

Förfrågan om företagets bransch.

Branschförfrågan som e-blankett.

Kontaktuppgifter

Nationalbiblioteket
Friexemplarsbyrån
PB 15
00014 Helsingfors universitet

e-post: vapaakappale@helsinki.fi
02941 44321 information vardagar kl. 9–12

Små friexemplarsförsändelser kan levereras direkt till vår byrå på adressen Universitetsgatan 1 (Google Maps), vardagar kl. 9–12 (även andra tider enligt överenskommelse).  Ringklockan finns till höger om dörren. Det kan ta en stund innan signalen från ringklockan går fram till Friexemplarsbyrån.

Vi finns även på Facebook

 

Postleveranser

Observera följande när du skickar leveranser via Postens webbplats:

 1. När du fyller i mottagarens uppgifter ska du vid behov under punkten ”Skicka paket” välja alternativet ”Till posten”. Du behöver inte välja några avgiftsbelagda tilläggstjänster, men observera att du inte ska välja leverans till paketautomat.
 2. Under rubriken Ankomstavi ska du i fältet för mobiltelefonnummer skriva Nationalbibliotekets vaktmästares jourtelefonnummer: 050 448 7050.

Paketet skall skickas som ett vanligt postpaket trots att vår adress är en PB-adress. Försändelser till Nationalbiblioteket levereras till dörren, eftersom Helsingfors universitet/ Nationalbiblioteket har ett serviceavtal för företag med Posti.

Om du använder tjänsten Posti SmartShip för företag ska du på frakthandlingen välja tjänsten Postpaket för att försändelsen ska levereras till vår PB-adress. På blanketten finns ett fält för mobiltelefonnummer och där ska du skriva Nationalbibliotekets vaktmästares jourtelefonnummer: 050 448 7050.

 

Varuleveranser och stora friexamplarsförsändelser

Alla stora friexemplarsförsändelser ska levereras med bil via Glotunneln till Nationalbibliotekets mottagning av friexemplar som finns under jorden. Mottagningen är öppen vardagar kl. 9–14 (enligt överenskommelse fram till kl.17).

Mottagningen av friexemplar finns på adressen:


Nationalbiblioteket
Mottagning av friexemplar
Trädgårdsgatan 1, Glotunneln
00100 Helsingfors


Infarten till Glotunneln finns på Trädgårdsgatan 1 (Google Maps) (märkt med röd pil på kartan). Ingången till Nationalbiblioteket ligger ca 300 meter från infarten till Glotunneln, till vänster i tunneln. Om du behöver anvisningar för hur du ska köra i tunneln, ring vaktmästaren: 050 4487050 (vardagar kl. 9–16).

 

Tidningar

Tidningar skickas fortfarande direkt till Nationalbibliotekets digitaliserings- och konserveringstjänst på adressen:

Nationalbiblioteket
Enheten i S:t Michel
Saimaankatu 6
50100 S:t Michel

Publikationsstatistik

Kuva vuoden 2014 julkaisutilastosta, jossa kerrotaan eri tiheydellä ilmestyvien aikakauslehtien osuutta vapaakappaleina saaduista lehdistä

Statistiken över inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på förvärven av friexemplar. Statistiken publiceras i bl.a. Statistikcentralens och Unescos statistiska årsböcker.

Du hittar statistiken på sidan Utgivar- och förvärvsstatistik.